MBANK (MBK): Wybór Rady Nadzorczej mBanku S.A. nowej kadencji - raport 19

Raport bieżący nr 19/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki mBank S.A. podaje do wiadomości, że XXXIII Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. dokonało dnia 27 marca 2020 r. wyboru 8-osobowej Rady Nadzorczej mBanku S.A. na wspólną kadencję trzech lat, w następującym składzie:

Agnieszka Słomka-Gołębiowska

Agnieszka Słomka-Gołebiowska jest profesorem w Katedrze Międzynarodowych Studiów Porównawczych SGH. Ukończyła studia magisterskie na kierunkach: Bankowość i Finanse oraz Zarządzanie (kierunek CEMS) w Szkole Głównej Handlowej i Copenhagen Business School. Jest doktorem nauk ekonomicznych. Brała udział w licznych kursach Executive Education m.in. w programie IESE/Harvard Business School ‘Value Creation Through Effective Boards’. Ukończyła program MBA organizowany przez French Management Institute w Warszawie. W latach 2000 – 2002 pracowała w firmie audytorskiej Arthur Andersen. W roku 2006 powierzono jej rolę Dyrektora Departamentu Prywatyzacji w Agencji Rozwoju Przemysłu, gdzie odpowiadała do roku 2009 za nadzór właścicielski. W latach 2006‐2008 pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej spółki Bumar. W latach 2008‐2014 piastowała mandat członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu w Banku BPH . W latach 2018‐2019 Agnieszka Słomka‐Gołębiowska pełniła funkcję wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej TransEU. Od 2014 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu mBank S.A. Od 2017 roku jest Członkiem Komitetu Audytu przy United Nations World Food Program – WFP. Od 2019 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej oraz Komitetu Audytu spółki Budimex S.A. Odbyła liczne staże naukowe m.in. Cambridge (MIT), Tucson (UoA), Munster, Birmingham (BBS), Berlinie (HSoG), Genui (UoG – Law School), Wiedniu (WU) oraz Florencji (UniFi). Jest Stypendystą Fundacji Alexandra von Humboldta oraz Fulbright Fellowship na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley, gdzie współpracowała z Prof. Oliverem Williamsonem – laureatem Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii. Od 2005 roku jest Członkiem Polskiego Instytutu Dyrektorów, członkiem założycielem rady ekspertów Forum Rad Nadzorczych powołanym we współpracy z PwC i SEG oraz współpracuje z Instytutem Rachunkowości i Podatków, upowszechniając najbardziej aktualną wiedzę dotyczącą funkcjonowania organów spółek publicznych. W 2019 roku otrzymała nagrodę Osobowość Corporate Governance. Jest ambasadorem Programu Bank of America oraz Vital Voices promującego przedsiębiorczość wśród kobiet.

Reklama

Bettina Orlopp

Bettina Orlopp jest członkiem zarządu Commerzbank AG. Od 1 marca 2020 r. powołana na stanowisko członka zarządu ds. finansów (CFO) Commerzbank AG odpowiedzialnego za finanse, skarb, podatki oraz relacje z inwestorami w całej grupie. W 2014 r. Pani Orlopp rozpoczęła pracę w Commerzbank AG jako dyrektor zarządzający dywizji ds. rozwoju i strategii grupy, będą odpowiedzialna za strategie, fuzje i przejęcia, finanse korporacyjne (bilans strategiczny i zarządzanie kapitałem), inwestycje korporacyjne, biuro ds. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) oraz CommerzVentures (jednostka korporacyjna). W 2016 r. została dyrektorem zarządzającym odpowiedzialnym za zgodność, HR i kwestie prawne, a do końca 2017 r. była członkiem zarządu, odpowiedzialnym za te same działy. Przed dołączeniem do Commerzbanku pracowała dla McKinsey od 1995 roku (od 2002 roku jako partner). Pani Orlopp jest członkiem licznych komitetów w Commerzbank AG: Komitet ds. odpowiedzialności za aktywa (ALCO): odpowiedzialny za zarządzanie w całej grupie kapitałem środków finansowych, płynnością i bilansem Grupy Commerzbank, Komitet ds. Ryzyka Strategicznego, Komitet ds. kontroli i zarządzania ryzykami na poziomie portfela, Komitet ds. Ryzyka Operacyjnego w Grupie. Bettina Orlopp ukończyła University of Regensburg z dyplomem MBA (finanse i produkcja). Ukończyła doktorat na tym samym uniwersytecie, tytuł pracy: "Prawa do oceny akcjonariuszy mniejszościowych ‐ porównawcza analiza ekonomiczna przepisów w Niemczech, USA i Anglii”.

Aleksandra Gren

Aleksandra Gren ukończyła Harvard Business School (negocjacje), London School of Economics (polityka europejska) oraz University of British Columbia (stosunki międzynarodowe). Posiada ponad 22‐letnie doświadczenie zawodowe w technologii i bankowości. Karierę rozpoczęła w Royal Bank of Canada w Vancouver i od tego czasu pracowała dla amerykańskich firm fintechowych w USA, na Bliskim Wschodzie i w Europie. Od ponad 15 lat na stanowiskach kierowniczych, jako członek zarządu i doradca. Udokumentowane osiągnięcia w zakresie wartościowych, udanych partnerstw i inicjatyw transformacyjnych w sektorze bankowym. Uznana przez londyńskie jury Banking Technology Awards i PayTech Leadership Awards jako jedna z 10 najistotniejszych kobiet w dziedzinie technologii w 2016 i 2018 roku. Nazwana Globalnym Ambasadorem i Mentorem przez Bank of America GAP Global Leadership Development and Mentoring Program dla przedsiębiorców w USA w marcu 2019 r.

Joerg Hessenmueller

Joerg Hessenmueller w 1997 roku ukończył niemiecką akademię Hochschule für Bankwirtschaft we Frankfurcie nad Menem, gdzie uzyskał tytuł magistra zarządzania (Diplom–Betriebswirt (FH)). W latach 1989‐2009 pracował w Dresdner Banku, gdzie zajmował różne stanowiska, m. in. Head of Financial Control, włączając w to odpowiedzialność za Londyn, Nowy Jork, Moskwę, Sao Paulo i Azję. W 2009 roku został Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku i pracował jako Head of Investment Banking Finance, Group Finance. W okresie od kwietnia 2012 roku do czerwca 2016 roku był członkiem Zarządu mBanku S.A. odpowiedzialnym za obszar finansów (CFO).

Od lipca 2016 roku był Dyrektorem Zarządzającym w Grupie Commerzbanku, odpowiedzialnym za Group Management Development & Strategy. Obecnie Pan Hessenmueller jest członkiem Zarządu Commerzbank AG do spraw operacji (COO).

Marcus Chromik

Marcus Chromik studiował fizykę na Uniwersytecie w Getyndze, Uniwersytecie w Kilonii, Michigan State University oraz Uniwersytecie w Monachium. Karierę zawodową rozpoczął w 2001 roku w McKinsey. W 2004 roku dołączył do Postbank Group, gdzie zajmował szereg stanowisk kierowniczych, był między innymi odpowiedzialny za nowe emisje akcji oraz konsorcja, zarządzanie płynnością oraz CreditTreasury. Od 2012 roku Marcus Chromik pełnił funkcję dyrektora ds. ryzyka kredytowego Commerzbanku (GRMCRC). Wcześniej, przez ponad trzy lata pracował jako Chief Market Risk Officer w segmencie korporacji i rynków Commerzbanku, gdzie był odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem rynkowym i płynności. Z dniem 1 stycznia 2016 roku Marcus Chromik został powołany na stanowisko Członka Zarządu Commerzbanku AG.

Mirosław Godlewski

Mirosław Godlewski posiada dyplom mgr inż. Wydziału Zarządzania Przemysłem, Politechniki Warszawskiej. Jest również absolwentem MBA Ashridge Management College i AMP Harvard Business School.

Obecnie Pan Godlewski jest Senior Advisorem w BCG, Członkiem Rady Nadzorczej w Absolvent.pl i Przewodniczącym Rady Nadzorczej w Eubioco Sp. z o. o., a także Partnerem w Hedgehog Fund. Pan Godlewski był Członkiem Rady Nadzorczej w Netia S. A., Celon Pharma S. A., ABC Data S. A ., a także członkiem Komitetu ds. Nominacji i Wynagrodzeń. W latach 2007 ‐ 2014 pełnił funkcję Prezesa i CEO w Netia SA. Pan Godlewski zajmował stanowiska kierownicze w Opoczno S.A., DEC Sp. z. o.o. oraz Pepsi‐Cola Polska i MEMRB Polska.

Ralph Michael Mandel

Ralph Michael Mandel od wielu lat związany jest z sektorem finansów, ukończył studia na kierunku zarządzenie Uniwersytetu w Münsterze. Od 2002 roku związany z Commerzbank AG, w którym objął stanowisko Dyrektora ds. Rozwoju Biznesu - segment klientów prywatnych. W 2008 roku został powołany na stanowisko Prezesa Zarządu Comdirect Bank AG. Od 2010 roku pełnił funkcje Członka Zarządu ds. Klientów prywatnych w Commerzbank AG. Od maja 2016 roku Pan Ralph Michael Mandel pełni funkcję Członka Zarządu Commerzbank AG odpowiedzialnego za segment biznesowy klientów prywatnych.

Tomasz Bieske

Tomasz Bieske jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu w Kolonii, Niemcy. Po studiach przez sześć lat pracował w centrali Dresdner Bank AG we Frankfurcie. W roku 1988 Pan Tomasz Bieske przechodzi do biura Arthur Andersen we Frankfurcie, a rok później jest współzałożycielem firmy Artur Andersen w Polsce, partnerem, dyrektorem Grupy Rynków Finansowych. Odpowiada za współpracę z klientami z sektora finansowego, min. za badanie sprawozdań finansowych wiodących banków w Polsce, transakcje sprzedaży bankowych portfeli kredytów nieregularnych oraz wycenę akcji prywatnych banków. Uczestniczy w szeregu procesów due diligence na zlecenie inwestorów zagranicznych. Od roku 2001w firmie Ernst & Young kontynuował pracę jako partner, dyrektor Grupy Rynków Finansowych połączonej firmy. Uczestniczył w większości najistotniejszych projektów w sektorze usług finansowych min.: przygotowanie oferty publicznej PKO BP S.A. i Kredyt Bank S.A., badanie sprawozdań finansowych: Narodowego Banku Polskiego, PKO BP S.A., Pekao S.A., Getin Holding i szeregu innych banków oraz ZUS. Kierował wieloma projektami doradczymi w sektorze bankowym, min. opracowanie koncepcji prywatyzacji GPW, przygotowanie planu zmian operacyjnych w Ministerstwie Finansów oraz połączenie czerech banków państwowych w Pekao SA przed jego prywatyzacją. W roku 2011 bierze udział w pracach zespołu do spraw zmian regulacji prawnych i biznesowych sektora bankowości spółdzielczej (czwarta dyrektywa Unii Europejskiej, propozycje zmian polskich ustaw, współpraca z Ministerstwem Finansów i KNF). Ściśle współpracuje ze Związkiem Banków Polskich i Krajowym Związkiem Banków Spółdzielczych. Posiada licencję polskiego biegłego rewidenta. W 2011 roku otrzymał złoty medal Związku Banków Polskich za udział w rozwoju bankowości w Polsce w latach 1991 – 2011. Od czerwca 2013 członek Rad Nadzorczych spółek notowanych na GPW, obecnie członek Rad Nadzorczych KRUK SA i mBank SA. W roku 2019 ukończył 3‐miesięczny Oxford Fintech Programme. Od 2019 należy do Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych. Włada biegle językiem angielskim i niemieckim.

Według posiadanych przez mBank S.A. informacji ww. osoby nie wykonują działalności konkurencyjnej względem mBanku S.A.

Ww. osoby nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Zgodnie ze stosowanymi przez Bank kryteriami członkami niezależnymi Rady Nadzorczej Banku są:

1.Agnieszka Słomka-Gołębiowska,

2. Aleksandra Gren,

3. Mirosław Godlewski,

4. Tomasz Bieske.

Ponadto w dniu 27 marca 2020 r. Rada Nadzorcza wybrała Panią Agnieszkę Słomkę-Gołębiowską na Przewodniczącego Rady, a Pana Joerga Hessenmuellera na Zastępcę Przewodniczącego Rady.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-27Cezary StypułkowskiPrezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »