Reklama

MEGARON (MEG): Wybór Rady Nadzorczej Megaron S.A. - raport 8

Raport bieżący nr 8/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Megaron S.A. informuje, że zgodnie uchwałami nr 15/2018,16/2018,17/2018,18/2018,19/2108 z dnia 25 czerwca 2018 r. podjętymi przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Megaron S.A. w związku z upływem czwartej kadencji Rady Nadzorczej Megaron S.A., zostały powołane do rady na piątą wspólną trzyletnią kadencję następujące osoby:

1) Mariusz Adamowicz – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej:

Pan Mariusz Adamowicz posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Transportu na Politechnice Szczecińskiej w Szczecinie. Pracował na stanowisku Specjalisty d/s ekonomicznych w Zakładach Chemicznych Szczecin (1987–1989) oraz MIKROSOFT Sp. z o.o. w Szczecinie (1989 – 1990). Pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółce RETRA Sp. z o.o. w Szczecinie (1990 – 1991) oraz Pomorskich Zakładach Drobiarskich Sp. z o.o. w Toruniu (1994 – 1995). Był również wspólnikiem – konsultantem d/s finansowych w Biurze Ekonomiczno-Prawnym Spółka cywilna w Szczecinie (1990 – 1991) oraz w Agencji Konsultingowo-marketingowej CONMAR Spółka cywilna M.Adamowicz i A.Bieńko w Szczecinie (1992 – 2007). Od stycznia 2007 r. Pan Mariusz Adamowicz prowadzi indywidualną działalność gospodarczą CONMAR Konsulting w Szczecinie - jest konsultantem d/s finansowych. W ramach prowadzonej działalności świadczy usługi na rzecz dużych, średnich i małych podmiotów gospodarczych w zakresie finansów podmiotów gospodarczych, w szczególności przygotowywania projektów inwestycyjnych, restrukturyzacji finansowej, przekształceń własnościowych, wyceny wartości przedsiębiorstwa, finansowania inwestycji z funduszy UE, oraz organizacji podmiotów gospodarczych i zarządzania.

Reklama

Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

W latach 2013-2018 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Grupy MPT Sp. z o.o. w Warszawie, działającej w sektorze handlu hurtowego artykułami spożywczymi.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Adamowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Adamowicz spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

2) Mariusz Sikora – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mariusz Sikora posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. W 2010 roku ukończył studia magisterskie na kierunkach finanse i bankowość oraz stosunki międzynarodowe w Szkoły Głównej Handlowej, natomiast w 2011 r. studia magisterskie na kierunku filozofia na Uniwersytecie Warszawskim. Od sierpnia 2013 r. rozpoczął starania o zdobycie uprawnień biegłego rewidenta. Działalność zawodową rozpoczął w lipcu 2007 r. na Wydziale Ekonomicznym Ambasady RP w Berlinie, gdzie odpowiadał za raportowanie ekonomiczno-prawne oraz udzielanie pomocy niemieckim przedsiębiorcom w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Polski. Następnie od lipca do września 2008 r. pełnił funkcję analityka w dziale planowania i projektowania firmy Parkridge Development Sp. z o.o. w Warszawie. W okresie od czerwca do grudnia 2011 r. pełnił obowiązki księgowego w Prologistics Sp. z o.o. w Szczecinie, gdzie zajmował się m.in. przeprowadzaniem analiz rentowności sprzedaży, kontaktem z instytucjami zewnętrznymi oraz nadzorem nad saldami kont oraz dekretowaniem i księgowaniem dokumentów. Od stycznia 2012 r. do marca 2014 r. działał w strukturach Financial Management Services Sp. z o.o. w Szczecinie, początkowo jako młodszy analityk, a następnie jako analityk, specjalista i realizował, m.in., zadania z zakresu obsługi księgowej klientów, sporządzania opinii biegłych sądowych, raportów typu due diligence, biznes planów, analiz podatkowych oraz wycen przedsiębiorstw, a także koordynowania prac dotyczących wdrażania nowych programów księgowych. Od kwietnia 2014 roku do maja 2016 roku był zatrudniony na stanowisku specjalisty ds. księgowo-podatkowych w ECDDP Audyt Sp. z o.o. Do jego obowiązków należał wtedy, m.in., udział w badaniach rocznych sprawozdań finansowych, obsługa księgowa klientów, a także sporządzanie analiz podatkowych oraz realizacja zadań z zakresu optymalizacji podatkowych. Od lutego do października 2017 roku pracował w Eurographic Group Sp. z o.o. na stanowisku księgowego. W tym czasie zajmował się, organizacja pracy pionu księgowego, sprawowaniem nadzoru nad księgowością spółki, optymalizowaniem procesów księgowych, rachunkowych oraz pracy systemu magazynowego, wdrażaniem instrumentów controllingowych, a także organizacją systemu kontroli wewnętrznej. Od listopada 2017 jest współwłaścicielem i prezesem biura rachunkowego Enteris Sp. z o.o.

Od 13.06.2014r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Megaron S.A.

Pomiędzy Panem Mariuszem Sikora, a członkami organów nadzorujących i zarządzających Spółki występują powiązania rodzinne. Pan Mariusz Sikora jest bratem Pana Piotra Sikory – Prezesa Zarządu Megaron S.A.

Poza wyżej wymienionymi powiązaniami rodzinnymi nie występują żadne inne powiązania rodzinne pomiędzy nim a członkami organów administracyjnych, zarządzających i nadzorczych Spółki a także zatrudnionymi przez Spółkę osobami zarządzającymi wyższego szczebla.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mariusz Sikora nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mariusz Sikora nie spełnia kryteriów przewidzianych dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określonych w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz nie spełnia kryteriów pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

3) Mieszko Parszewski – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieszko Parszewski posiada wykształcenie wyższe prawnicze. Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. W latach 1993 – 1995 pracował w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie na stanowisku Wicedyrektora i Dyrektora Wydziału. Od roku 1992 wykonuje zawód radcy prawnego.

Pan Mieszko Parszewski .jest członkiem Rady Nadzorczej spółki SHOP’N’GO spółka z o.o. z siedzibą w Świnoujściu.

Od 2008 pełnił przez dwie kadencje funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej MEGARON S.A. Od 2012 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieszko Parszewski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mieszko Parszewski spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

4) Arkadiusz Mielczarek – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Arkadiusz Mielczarek posiada wykształcenie wyższe socjologiczne. Jest absolwentem Wydziału Socjologii i nauk społecznych na Uniwersytecie Szczecińskim w Szczecinie. Pracował na stanowisku: Dyrektora oddziału Instytutu Promocji w Warszawie (1999-2001), specjalisty ds. funduszy UE oraz zastępcy Dyrektora w Instytucie Rozwoju Regionalnego w Szczecinie (2001-2005), Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego OHP w Szczecinie (2005-2006), Dyrektora Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Szczecinie (2006-2009) i Kierownika Zespołu w Zachodniopomorskim Regionalnym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Szczecinie (2012-2014). W latach 2008-2016 prowadził własną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa dotyczącego pozyskiwania środków na działalność JST, NGO’S oraz MSP. Obecnie jest zatrudniony w Zachodniopomorskiej Grupie Doradczej Sp. z o.o. w Szczecinie na stanowisku Menadżera ds. projektów. Pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki "Portowiec” (lata 2009-2010), był współtwórcą Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Aktywności Zawodowej oraz Fundacji Instytut Spraw Społeczno – Gospodarczych, w której do dnia dzisiejszego pełni funkcję Wiceprezesa ds. Społecznych. W latach 2005-2006 pełnił funkcję Sekretarza Parlamentarnego Zespołu ds. Absorpcji Funduszu Unijnych. Arkadiusz Mielczarek ma bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków unijnych, zarządzania projektami i prowadzeniu szkoleń w tym zakresie (17 lat działalności). Od 2012 pełni funkcję członka Rady Nadzorczej MEGARON SA. (dwie kadencje).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Arkadiusz Mielczarek nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Arkadiusz Mielczarek spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

4) Mieczysław Żywotko – jako Członek Rady Nadzorczej

Pan Mieczysław Żywotko posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne. Jest absolwentem Wydziału Inżynieryjno - Ekonomicznego Transportu Politechniki Szczecińskiej.

W latach 1975-1980 pracował jako kierownik działu ekonomicznego w Zakałach Chemicznych w Szczecinie. Następnie w latach 1980-1990 jako Główny Specjalista kierował pionem spraw pracowniczych w Przedsiębiorstwie Transportowym Handlu Wewnętrznego w Szczecinie. W latach 1991 – 2000 w Pomorskim Banku Kredytowym S.A. w Szczecinie pełnił funkcje Głównego Specjalisty w Departamencie Kredytów, z-cy Dyrektora Departamentu Restrukturalizacji oraz Dyrektora Departamentu Bankowości Przedsiębiorstw. W latach 2000-2001 był Dyrektorem Finansowym Porta Petrol S.A. Od 2001 do 2011 roku był Członkiem Zarządu i Dysektorem ds. Ekonomiczno - Finansowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Szczecinie.

Pan Mieczysław w swojej karierze zawodowej był Członkiem Rad Nadzorczych: Z. Ch. Police S.A., Z. R. Eltra S.A. w Bydgoszczy, Famarol S.A. w Słupsku, Polcast Drezdenko Sp. z o.o. oraz CTL Cargo Sp. z o.o. w Policach.

Obecnie zasiada w Radzie Nadzorczej PPK Pyrzyce Sp. z o.o. oraz Goleniowskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Od 19 lutego 2016r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej MEGARON S.A. (przez jedną kadencję).

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Mieczysław Żywotko nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Megaron S.A., nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, członek organu spółki kapitałowej, ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Na chwilę obecną nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Mieczysław Żywotko spełnia kryteria przewidziane dla niezależnego Członka Rady Nadzorczej określone w załączniku nr II do Zaleceń Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady oraz spełnia kryteria pkt. II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-25Piotr SikoraPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »