Reklama

BIK (BIK): Wybór Rady Nadzorczej na kolejną kadencję. - raport 24

Raport bieżący nr 24/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Biuro Inwestycji Kapitałowych S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: "Emitent”), działając na podstawie art. 56 ust. 1 a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 5 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje iż w dniu 26 czerwca 2019 roku Walne Zgromadzenie Emitenta podjęło uchwałę nr 17, na mocy której dokonało wyboru Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję.

Reklama

W skład Rady Nadzorczej powołano:

1. Pana Krzysztofa Szewczyka

2. Pana Bogumiła Tokarza

3. Pana Jacka Kłeczka

4. Pana Łukasza Wąsikiewicza

5. Pana Łukasza Koterwę

6. Pana Andrzeja Hopko

1. Pan Krzysztof Szewczyk posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. budownictwa). W roku 1981 ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Budownictwa Lądowego (kierunek: konstrukcje budowlane i inżynierskie). Pan Krzysztof Szewczyk rozpoczynając od roku 1990 pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach prawa handlowego działających w różnych segmentach rynku. Od 2015 roku pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Krzysztof Szewczyk:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

2. Pan Bogumił Tokarz posiada wykształcenie wyższe (mgr inż. mechanik). W roku 1981 ukończył Politechnikę Krakowską Wydział Mechaniczny (kierunek: systemy i urządzenia energetyczne). Pan Bogumił Tokarz rozpoczynając od roku 1990 pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach prawa handlowego działających w różnych segmentach rynku. Od 2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Bogumił Tokarz:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

3. Pan Jacek Kłeczek posiada wyższe wykształcenie (mgr inż.). W roku 1992 ukończył Politechnikę Krakowską w Krakowie Wydział Mechaniczny (kierunek: technologia maszyn). Pan Jacek Kłeczek brał udział w wielu szkoleniach rozwijających miękkie i twarde umiejętności, jak i szkoleniach branżowych. Pan Jacek Kłeczek posiadał uprawnienia i wykonywał pracę maklera papierów wartościowych (1990) . Pan Jacek Kłeczek posiada licencję pilota akrobacyjnego PPL(A)-10334 (od 1999 roku).

Pan Jacek Kłeczek rozpoczynając od roku 1989 pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze w spółkach prawa handlowego działających w różnych segmentach rynku. Od 2015 roku pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Jacek Kłeczek:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

4. Łukasz Wąsikiewicz posiada wykształcenie wyższe (mgr prawa - Uniwersytet Jagielloński). Od 16 lat pracuje w jednej z wiodących firm doradczych świadczącej usługi w zakresie doradztwa podatkowego, finansowego oraz biznesowego, aktualnie jako Dyrektor odpowiedzialny za realizację wszechstronnych projektów doradczych. Ponadto brał udział w szeregu kursów i szkoleń z zakresu doradztwa podatkowego, finansów, sprawozdawczości finansowej, księgowości, zarządzania ryzykiem. Łukasz Wąsikiewicz posiada uprawnienia zawodowe doradcy podatkowego (nr licencji 10658). Od roku 2015 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Łukasz Wąsikiewicz:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

5. Łukasz Koterwa posiada wykształcenie wyższe (mgr). W 2004 roku ukończył Akademię Ekonomiczną w Krakowie, Wydział Zarządzania (kierunek: zarządzanie i marketing, specjalność: rachunkowość). W trakcie studiów w 2001 roku wyjechał na półroczne stypendium do Bredy (Holandia), gdzie uzyskał w 2004 roku tytuł licencjata w International Business School. W latach 2005-2006 zdał wszystkie egzaminy w ramach studiów ACCA (Association of Chartered Certified Accountants), jednak do tej pory nie złożył dokumentów uprawniających do członkostwa w tej organizacji. W 2009 roku ukończył studia podyplomowe "Metody wyceny spółek kapitałowych”, organizowane przez Szkołę Główną Handlowa w Warszawie. W 2017 roku uzyskał tytuł MBA Krakowskiej Szkoły Biznesu przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Uniwersytetu w St. Gallen (Szwajcaria). W ramach doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, w latach 2007-2012 pracował jako menedżer w Grupie ds. Rynków Kapitałowych w Pricewaterhousecoopers Sp. z o.o., a w latach 2012-2017 jako dyrektor ds. finansów i ryzyka w EDF Paliwa Sp. z o.o. Od roku 2015 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Łukasz Koterwa:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

- spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dot. roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

6. Pan Andrzej Hopko w 2003 roku ukończył Wyższą Szkołę Bankowości w Poznaniu na kierunku Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw. Następnie Pan Andrzej Hopko w 2007 roku ukończył Podyplomowe Studia z Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.

Pan Andrzej Hopko karierę zawodową rozpoczął w firmie Business Solutions Sp. z o.o. w Poznaniu jako Konsultant wdrożeniowy Hansa Financial – INTACT, gdzie w latach 2000-2001 zajmował się m.in. wdrożeniem systemu Hansa Financial.

W latach 2001-2003 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Lomac Sp. z o.o. (obecnie SDL Poland Sp. z o.o.) w Bydgoszczy na stanowisku Księgowy/ Konsultant wdrożeniowy Hansa Financial (INTACT- ERP System), gdzie był odpowiedzialny m.in. za wdrożenie systemu Hansa Financial w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Następnie w latach 2003-2005 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w SDL Poland Sp. z o.o. na stanowisku Młodszego Kontrolera Finansowego, na którym sprawował m.in. nadzór nad działaniem finansowym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 2005-2010 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w SDL Poland Sp. z o.o. na stanowisku Kontrolera Finansowego dla regionu Europy Środkowej i Wschodniej, na którym sprawował m.in. nadzór nad finansami i rachunkowością w regionie Europy Środkowej i Wschodniej nad 7 krajami (Polska, Czechy, Słowenia, Chorwacja, Węgry, Rumunia i Rosja).

W latach 2010-2012 Pan Andrzej Hopko prowadził własną działalność BPO Service Provider, zajmując się m.in. opracowywaniem analiz finansowych, oceną sprawozdań finansowych, udziałem w definiowaniu strategii i rozwoju biznesu oraz przygotowywaniem planów restrukturyzacji przedsiębiorstw.

W roku 2013 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Bammer S.A. w Kolbuszowej na stanowisku Kontrolera finansowego, gdzie był odpowiedzialnym m.in. za przygotowywanie raportów miesięcznych.

W latach 2013-2014 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Itelligence Sp. z o.o. w Poznaniu na stanowisku IT Project Manager/ SAP Consultant CO, gdzie zajmował się m.in. zarządzaniem projektami.

W latach 2015-2016 Pan Andrzej Hopko był zatrudniony w Computec S.A. w Poznaniu na stanowisku SAP Business One Consultant, gdzie był odpowiedzialnym m.in. za zamodelowanie procesu księgowego wyceny i rozliczenia produkcji. Od roku 2017 pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta.

Według złożonego oświadczenia Pan Andrzej Hopko:

- nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Emitenta

- nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej spółce wobec Emitenta

- nie jest członkiem organu spółki kapitałowej, ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,

- nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie Ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym

- spełnia kryteria niezależności od Emitenta i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Emitentem w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dot. roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rad nadzorczych spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), z uwzględnieniem Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-26Mirosław Koszany Roman WąsikiewiczPrezes Zarządu Członek Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »