Reklama

ODLEWNIE (ODL): Wybór Rady Nadzorczej Spółki

Raport bieżący nr 20/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach niniejszym informuje, że w dniu 28 lipca 2020 r. na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze Spółki utworzyli dwie grupy i dokonali oddzielnymi grupami wyboru dwóch Członków Rady Nadzorczej. Mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w składzie Pan Kazimierz Kwiecień, Pan Roman Wrona, Pan Adam Stawowy, Pani Ewa Majkowska i Pana Jacek Jaroszek zgodnie z art. 385 § 8 KSH przedterminowo wygasły.

Reklama

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 28 lipca 2020 r. powołało na trzyletnią wspólną kadencję, która rozpoczęła się w dniu 07 maja 2019 roku, pięcioosobową Radę Nadzorczą Spółki. W skład Rady Nadzorczej zostali powołani w drodze głosowania oddzielnymi grupami Pan Łukasz Lechowicz i Pan Tomasz Mazurczak, którzy zgodnie z art. 390 § 2 KSH zostali delegowani do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej:

Pan Jacek Wojciech Jaroszek

Pan Kazimierz Kwiecień

Pani Ewa Beata Majkowska

zostali wybrani w trybie art. 385 § 6 KSH przez Akcjonariuszy, którzy nie brali udziału w wyborze Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami.

Pan Jacek Wojciech Jaroszek

Jest absolwentem Wydziału Metalurgii Politechniki Częstochowskiej o specjalności odlewnictwo. Ukończył wiele kursów i szkoleń z zakresu controllingu kosztów, systemów jakości oraz związanych z technologią odlewnictwa.

W roku 1984 Pan Jacek Jaroszek rozpoczął pracę jako technolog w Dziale Głównego Metalurga w Odlewni Fabryki Samochodów Ciężarowych w Starachowicach. Od maja 1987 roku był mistrzem do spraw modernizacji i brał udział w opracowaniu założeń techniczno-ekonomicznych produkcji kadłubów silników samochodów ciężarowych w FSC jak też w odlewni w Koluszkach. Od marca 1988 roku zastępca kierownika a następnie kierownik jednej z odlewni żeliwa. Od czerwca 1991 roku kierownik odlewni staliwa. Od lipca 1993 roku po wydzieleniu ze struktur FSC spółki ODLEW-STAR Sp. z o.o. był członkiem Rady Nadzorczej spółki wybranym przez załogę. Był w grupie inżynierów odlewników przygotowujących i wdrażających program zmian restrukturyzacyjnych które doprowadziły do prywatyzacji spółki i powstania spółki EXBUD-ODLEWNIA Żeliwa Sp. z o.o. ,w której do grudnia 1996 roku pełnił funkcję kierownika Wydziału. Od stycznia 1997 roku był Dyrektorem Biura Organizacji Produkcji Odlewni w pierwszym w Polsce holdingu odlewniczym ODLEWNIE POLSKIE. W tym czasie był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek holdingu.

We wrześniu 1997 roku oddelegowany z Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Fabryki Radiatorów w Stąporkowie w celu przeprowadzenia restrukturyzacji tej firmy. Po przeprowadzeniu wszystkich działań restrukturyzacyjnych, z postępowaniem układowym włącznie, powrócił do Starachowic obejmując stanowisko Dyrektora Organizacji Produkcji. W lipcu 2004 roku na majątku wydzielonym z Wydziału odlewni staliwa zorganizował Spółkę z o.o. Odlewnia OP3, której nazwa została później zmieniona na Zakład Odlewniczy STAR-CAST Sp. z o.o. W spółce tej od lipca 2004 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu.

Pan Jacek Jaroszek od 2009 roku pełnił w ODLEWNIACH POLSKICH S.A. funkcje Kierownika kooperacji zewnętrznej a następnie Dyrektora Rozwoju a obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Kooperacji w dziale sprzedaży i planowania produkcji.

Pan Jacek Jaroszek od 2002 roku do 2010 roku był Przewodniczącym Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE S.A.

Pan Jacek Jaroszek nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Kazimierz Kwiecień

Pan Kazimierz Kwiecień od dnia 02 kwietnia 2010 roku jest Członkiem Rady Nadzorczej i w okresie tym pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki. Jest zatrudniony w OP Handel Spółka z o.o. z siedzibą w Starachowicach jako Prezes Zarządu.

Prowadzi działalność gospodarczą w OP Handel sp. z o.o., w której posiada 75% udziałów, jednakże działalność ta nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pan Kazimierz Kwiecień nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pan Kazimierz Kwiecień jest absolwentem Wydziału Ekonomiki i Organizacji WSI w Radomiu.

Dodatkowe wykształcenie i certyfikaty :

Wyższej Szkole Biznesu National – Louise University w Nowym Sączu

- Współczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem,

Fraunhofer IPK BERLIN - uzyskane certyfikaty :

-PRODUCTION PLANNING AND CONTROL

-ECONOMIC PRODUCION MANAGEMENT

 ATL "ACHIEVEMENT THROUGH LEARNING” w Warszawie

- STUDIUM PROFESJONALNEGO ZAOPATRZENIA

Od sierpnia 1983 roku do grudnia 1990 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółdzielni Pracy "POSTĘP-ELEKTROMET” Starachowice, gdzie był Kierownikiem Sekcji Ekonomicznej, następnie zastępcą głównego księgowego, a potem Prezesem Zarządu. W latach 1991 - 1994 prowadził indywidualną działalność gospodarczą. Od kwietnia 1994 roku do stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pracował w Spółce i pełnił następujące funkcje: dyrektora Biura Handlu i Marketingu, Dyrektora Handlowego, Prezesa Zarządu Centrum Obrotu Towarowego, członka rad nadzorczych spółek z grupy kapitałowej Emitenta, tj. w EXBUD-AR, WIFAMA Łódź oraz ALMECO Skarżysko. Od stycznia 2004 roku pan Kazimierz Kwiecień pełni funkcję Prezesa Zarządu OP Handel Sp. z o.o.

Pan Kazimierz Kwiecień posiada 100 akcji serii D stanowiących 0,0005% w kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 0,0005% głosów na walnym zgromadzeniu oraz posiada w OP Invest Sp. z o.o. 3,12% udziałów w kapitale zakładowym tej spółki. Poza tym nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej ani osobowej.

Pan Kazimierz Kwiecień nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pani Ewa Beata Majkowska

Pani Ewa Beata Majkowska pełniła latach 2004 – 2010 oraz od 2 listopada 2015 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki ODLEWNIE POLSKIE S.A. roku i jest członkiem niezależnym.

Podstawowa działalność wykonywana poza Spółką, mająca istotne znaczenie dla Spółki: od 1993 roku prowadzi Kancelarię Doradcy Podatkowego Biuro Rachunkowe MEDAR w Kielcach, która to działalność nie ma istotnego znaczenia dla Spółki. Pani Ewa Beata Majkowska poza przedsiębiorstwem Emitenta nie prowadzi działalności mającej istotne znaczenie dla Spółki, ani nie ma powiązań rodzinnych z osobami wchodzącymi w skład organów Spółki.

Pani Ewa Beata Majkowska ukończyła:

- w 1993 roku studia podyplomowe z informatyki na Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach,

- w 1993 roku studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Kielcach,

- w 2000 roku studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

- w 2004 roku studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie,

- w 2004 roku studia doradców podatkowych w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Pani Ewa Beata Majkowska posiada świadectwo kwalifikacyjne na usługowe prowadzenie ksiąg handlowych, jest wpisana na listę doradców podatkowych prowadzoną przez Ministerstwo Finansów oraz listę biegłych sądowych Sądu Okręgowego w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska w latach 2002 - 2003 była wykładowcą Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Pani Ewa Beata Majkowska nie jest ani w okresie ostatnich 5 lat nie był członkiem organów, wspólnikiem, akcjonariuszem ani partnerem w żadnej spółce kapitałowej. Nie prowadzi działalności

konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach

jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej

i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest

wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS

Pan Tomasz Mazurczak

Pan Tomasz Mazurczak jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku Handel Zagraniczny. Posiada licencje doradcy inwestycyjnego nr 18 oraz maklera papierów wartościowych nr 263.

W latach 1994-2006 był związany z Grupą mBanku jako kolejno: doradca prezesa banku w departamencie restrukturyzacji i prywatyzacji, zarządzający portfelami klientów w Domu Maklerskim mBanku, szef zespołu analiz oraz członek zarządu Domu maklerskiego mBanku.

W latach 2007-2013 pracował w Skarbiec TFI a następnie Trigon Dom Maklerski w obszarze analiz rynkowych. Od 2015 roku odpowiedzialny za inwestycje w funduszu Zolkiewicz & Partners Inwestycji w Wartość FIZ.

Był Członkiem rad nadzorczych spółek Globe Trade Center, Warimpex Finanz-und Beteligungs AG, Sanok Rubber S.A., Elektrobudowa S.A. oraz Kredyt Inkaso S.A. Obecnie jest członkiem rady nadzorczej oraz przewodniczącym Komitetu Audytu w OEX S.A.

Pan Tomasz Mazurczak nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Pan Łukasz Lechowicz

Radca Prawny Łukasz Lechowicz jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ukończył ponadto studia podyplomowe IT Law na Uniwersytecie Leibnitza w Hanowerze (LL.M.).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi transakcji na rynku kapitałowym. Prowadził szereg projektów związanych z ofertami publicznymi (IPO, SPO) oraz wprowadzaniem akcji spółek do obrotu w ramach alternatywnego systemu NewConnect.

Od szeregu lat świadczy doradztwo w zakresie obsługi transakcji kapitałowych, nabywania i przejęć przedsiębiorstw, w sprawach korporacyjnych i zarządzaniu konfliktami korporacyjnymi. Brał udział w procesach przejęcia domów maklerskich, delistingu spółek publicznych, przejęciach i łączeniu spółek publicznych a także backdoorlistingu.

Prowadzi bieżącą obsługę prawną osób prawnych (spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne, TFI, domy maklerskie), również w zakresie obowiązków informacyjnych i postępowań przed KNF.

Świadczy pomoc prawną w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych związanych ze szkodami osobowymi i majątkowymi osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w wypadkach przy pracy, błędów medycznych.

Pan Łukasz Lechowicz nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu i nie jest wpisany do Rejestru Dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 4 i 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 757).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-07-29Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-07-29Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-07-29Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »