Reklama

KREDYTIN (KRI): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

Raport bieżący nr 43/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Zamościu przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Zamościu ul. Okrzei 32. Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Załącznik:

Raporty bieżące:

31.12.2010 r. - 94/2010 Zawarcie umowy przedwstępnej w sprawie nabycia akcji Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu.

29.12.2010 r. - 93/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

22.12.2010 r. - 92_K/2010 Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A. - korekta

21.12.2010 r. - 92/2010 Zakup pakietu wierzytelności przez KI I NS FIZ od PKO B.P. S.A.

21.12.2010 r. - 91/2010 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

09.12.2010 r. - 90/2010 Przychody z działalności operacyjnej za listopad 2010 r

02.12.2010 r. - 89_2010K Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - korekta.

30.11.2010 r. - 89/2010 Utworzenie spółki zależnej KI Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

30.11.2010 r. - 88/2010 Informacja o przekroczeniu 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA.

25.11.2010 r. - 87/2010 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii E.

25.11.2010 r. - 86/2010 I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii E. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii E.

23.11.2010 r. - 85/2010 Zakup pakietu wierzytelności od Euro Bank S.A. we Wrocławiu

23.11.2010 r. - 84/2010 Zmiana terminu przekazania jednostkowego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2010 r. i kończący się 31 marca 2011 r. oraz wyznaczenie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego za rok obrotowy rozpoczynający się 1

23.11.2010 r. - 83/2010 Warunkowa rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych

23.11.2010 r. - 82/2010 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

17.11.2010 r. - 81/2010 Podpisanie listu intencyjnego w sprawie nabycia znaczącego udziału w przedsiębiorstwie Kancelarii Prawniczej "FORUM" radca prawny Krzysztof Pilus i s-ka spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie

16.11.2010 r. - 80/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

09.11.2010 r. - 79/2010 Zakończenie subskrypcji akcji serii E

09.11.2010 r. - 78/2010 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup portfela wierzytelności od Euro Bank S.A.

09.11.2010 r. - 77/2010 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E

08.11.2010 r. - 76/2010 Przychody z działalności operacyjnej za październik 2010 r

08.11.2010 r. - 75/2010 Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii E.

08.11.2010 r. - 69/2010K Ustalenie tekstu jednolitego statutu - korekta.

05.11.2010 r. - 74/2010 Rejestracja akcji zwykłych na okaziciela serii F

05.11.2010 r. - 73/2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji

05.11.2010 r. - 72/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach

04.11.2010 r. - 71/2010 Dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii F do obrotu giełdowego

29.10.2010 r. - 70/2010 Podwyższenie kapitału zakładowego spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

29.10.2010 r. - 69/2010 Ustalenie tekstu jednolitego statutu

29.10.2010 r. - 68/2010 Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 210 mln zł.

28.10.2010 r. - 67/2010 Przydział Akcji serii E

22.10.2010 r. - 66/2010 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii E

15.10.2010 r. - 65/2010 Wybór biegłego rewidenta

15.10.2010 r. - 64/2010 Warunkowa rejestracja papierów wartościowych złożonych w Krajowym Depozycie.

15.10.2010 r. - 63/2010 Publikacja Prospektu Emisyjnego

13.10.2010 r. - 62/2010 Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego

12.10.2010 r. - 61/2010 Przychody z działalności operacyjnej za wrzesień 2010 r

12.10.2010 r. - 60/2010 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

12.10.2010 r. - 59/2010K Korekta raportu bieżącego Nr 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

04.10.2010 r. - 59/2010 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

30.09.2010 r. - 58/2010 Sporządzenie Memorandum Informacyjnego

24.09.2010 r. - 57/2010 Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

16.09.2010 r. - 56/2010 Przychody z działalności operacyjnej za sierpień 2010 r.

14.09.2010 r. - 55/2010 Ustanowienie programu emisji obligacji.

09.09.2010 r. - 54/2010 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego.

09.09.2010 r. - 53/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 8 września 2010 r.

09.09.2010 r. - 52/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 września 2010 r.

07.09.2010 r. - 51/2010 Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.

25.08.2010 r. - 50/2010 Utworzenie spółki zależnej Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

18.08.2010 r. - 49/2010 Skrócone Kwartalne Sprawozdanie Finansowe Kredyt Inkaso S.A. za 3 miesięczny okres od 01.04.2010 r. do 30.06.2010 r. (angielska wersja)

12.08.2010 r. - 48/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał.

12.08.2010 r. - 47/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 12 sierpnia 2010 r.

12.08.2010 r. - 46/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 12 sierpnia 2010 r.

10.08.2010 r. - 45/2010 Przychody z działalności operacyjnej za lipiec 2010 r.

16.07.2010 r. - 44/2010 Podpisanie z Banco Espirito Santo de Investimento S.A. Spółka Akcyjna umowy w sprawie finansowania w formie programu emisji obligacji niezabezpieczonych do łącznej kwoty 150 mln zł z możliwością podwyższenia tej kwoty do 250 mln zł

16.07.2010 r. - 43/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., oraz projekty uchwał.

09.07.2010 r. - 42/2010 Przychody z działalności operacyjnej za czerwiec 2010 r.

02.07.2010 r. - 41/2010 Decyzja o wypłacie dywidendy - korekta raportu bieżącego Nr 38/2010

01.07.2010 r. - 40/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 1 lipca 2010 r.

01.07.2010 r. - 39/2010 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 1 lipca 2010 r.

01.07.2010 r. - 38/2010 Decyzja o wypłacie dywidendy

01.07.2010 r. - 37/2010 Wybór podmiotu do wykonania usług poświadczających, opinii i raportów wymaganych do dokumentu rejestracyjnego Kredyt Inkaso SA.

01.07.2010 r. - 36/2010 Powołanie członków zarządów na kolejną kadencję

30.06.2010 r. - 35/2010 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu rejestracyjnego

25.06.2010 r. - 34/2010 Podpisanie umowy o pełnienie funkcji Menadżera Oferty.

22.06.2010 r. - 33/2010 Zwycięstwo Kredyt Inkaso I NS FIZ w licytacji pakietu wierzytelności od PKO BP o wartości nominalnej 299 mln zł.

18.06.2010 r. - 32/2010 Zmiany statutu funduszu sekurytyzacyjnego

14.06.2010 r. - 31/2010 Raport roczny Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy od 01.04.2009 r. do 31.03.2010 r. (angielska wersja)

11.06.2010 r. - 30/2010 Zgłoszenie projektu uchwały przez Akcjonariusza na Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na 1 lipca 2010 r.

11.06.2010 r. - 29/2010 Przychody z działalności operacyjnej za maj 2010 r

04.06.2010 r. - 28/2010 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.

03.06.2010 r. - 27/2010 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2009 roku.

29.05.2010 r. - 26/2010 I. Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu. II. Sporządzenie tekstu jednolitego statutu

26.05.2010 r. - 25/2010 Zawarcie umowy i rozpoczęcie współpracy z CANAL+ Cyfrowy Sp. z o.o..

12.05.2010 r. - 24/2010 Przychody z działalności operacyjnej za kwiecień 2010 r.

28.04.2010 r. - 23/2010 Powołanie osób nadzorujących Emitenta

28.04.2010 r. - 22/2010 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 kwietnia 2010 r.

28.04.2010 r. - 21/2010 Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2010 r.

06.04.2010 r. - 20/2010 Przychody z działalności operacyjnej za marzec 2010 r.

01.04.2010 r. - 19/2010 Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.

01.04.2010 r. - 18/2010 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2010 r. i kończącym sie 31 marca 2010 r.

31.03.2010 r. - 17/2010 Informacja osoby zobowiązanej

29.03.2010 r. - 16/2010 Korekta raportu okresowego Kredyt Inkaso S.A. za III kwartał roku obrotowego 2009/2010 r.

22.03.2010 r. - 15/2010 Zakup pakietów wierzytelności od PTK Centertel sp. z o.o. (operatora sieci ORANGE)

20.03.2010 r. - 14/2010 Zawarcie umów o współpracy z Towarzystwem Funduszy Inwestycyjnych w zakresie nabycia certyfikatów funduszu sekurytyzacyjnego i jego funkcjonowania.

16.03.2010 r. - 13/2010 Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie zgody na inwestycje kapitałowe Kredyt Inkaso SA

16.03.2010 r. - 12/2010 Zakup pakietów wierzytelności od Telekomunikacji Polskiej S.A. w Warszawie

09.03.2010 r. - 11/2010 Przychody z działalności operacyjnej za luty 2010 r.

02.03.2010 r. - 10/2010 Wybór oferty Kredyt Inkaso S.A. na zakup pakietów wierzytelności od podmiotów z Grupy TP S.A.

16.02.2010 r. - 09/2010 Korekta raportu kwartalnego Kredyt Inkaso S.A. za trzeci kwartał 2009/2010 r.

09.02.2010 r. - 08/2010 Przychody z działalności operacyjnej za styczeń 2010 r.

08.02.2010 r. - 07/2010 Stan zobowiązań Emitenta na 31.12.2009 r.

29.01.2010 r. - 06/2010 Informacja osoby zobowiązanej

27.01.2010 r. - 05/2010 Pozwy złożone przez Emitenta w e-sądzie.

14.01.2010 r. - 04/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach

11.01.2010 r. - 03/2010 Przychody z działalności operacyjnej za grudzień 2009 r.

05.01.2010 r. - 02/2010 Zawiadomienie o nabyciu akcji

05.01.2010 r. - 01/2010 Zawiadomienie osoby zobowiązanej o transakcji na akcjach

Raporty okresowe:

26.11.2010 r. - Raport za I półrocze 2010/11

16.08.2010 r. - Raport kwartalny Q1/2010/11

31.05.2010 r. - Raport roczny 2009/10

29.03.2010 r. - Raport kwartalny Q3/2009/10 - skorygowany

15.02.2010 r. - Raport kwartalny Q3/2009/10
Artur Górnik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kredyt Inkaso SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »