Reklama

KREDYTIN (KRI): Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku.

Raport bieżący nr 20/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Kredyt Inkaso S.A. (Emitent) z siedzibą w Warszawie przekazuje, w załączniku poniżej, wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2011 roku. Oryginały raportów znajdują się w siedzibie Spółki w Warszawie ul. Domaniewska 39a wej. E. Raporty bieżące i okresowe są dostępne również na stronie internetowej Emitenta: http://www.kredytinkaso.pl

Podstawa prawna: art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie

Raporty okresowe:

15.02.2012 - Raport kwartalny 3Q 2011/12

30.11.2011 - Raport za I półrocze 2011/12

15.08.2011 - Raport kwartalny Q1/2011/12

20.06.2011 - Raport roczny 2010/11

10.02.2011 - Raport kwartalny Q3/2010/11

Raporty bieżące :

23.03.2012 - 16/2012 Informacja osoby zobowiązanej o zbyciu akcji Emitenta.

09.03.2012 - 15/2012 Spełnienie warunku zawieszającego

09.03.2012 - 14/2012 Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy o subpartycypację oraz umowy zobowiązującej przeniesienia wierzytelności.

08.03.2012 - 13/2012 Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta znaczącej umowy.

08.03.2012 - 12/2012 Zawarcie przez podmiot zależny Emitenta umowy kredytu oraz umowy zastawu rejestrowego na wierzytelnościach oraz przelewu praw na zabezpieczenie .

08.03.2012 - 11/2012 Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej.

06.03.2012 - 10/2012 Zawarcie przez Emitenta umowy o zarządzanie wierzytelnościami.

06.03.2012 - 9/2012 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso II Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) Société Anonyme (S.A.)

05.03.2012 - 8/2012 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną.

05.03.2012 - 7/2012 Emisja obligacji na okaziciela serii U03 w trybie oferty prywatnej.

18.02.2012 - 6/2012 Uzyskanie zezwolenia KNF na zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami funduszu sekurytyzacyjnego.

15.02.2012 - 5/2012 Korekta prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/12

23.01.2012 - 4/2012 Powołanie osoby zarządzającej.

13.01.2012 - 3/2012 Wybór osób pełniących funkcje w Radzie Nadzorczej oraz wybór osób wchodzących w skład Komitetu Audytu.

04.01.2012 - 2/2012 Powołanie osób nadzorujących Emitenta.

02.01.2012 - 1/2012 Zakończenie publicznej emisji obligacji serii U01o wartości 35 mln. zł i prywatnej emisji obligacji serii U02 o wartości 5 mln. zł

27.12.2011 - 66/2011 Złożenie rezygnacji przez członków Rady Nadzorczej Emitenta

21.12.2011 - 65/2011 Emisje obligacji na okaziciela serii U01 w trybie oferty publicznej oraz U02 w trybie oferty prywatnej.

19.12.2011 - 64/2011 Zawiadomienie o nabyciu pakietu ponad 2% akcji.

15.12.2011 - 63/2011 Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii H oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji.

15.12.2011 - 62/2011 Spełnienie warunku zawieszającego

13.12.2011 - 61/2011 Nabycie certyfikatów inwestycyjnych Kredyt Inkaso I Niestandaryzowanego Sekurytyzacyjnego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego przez Spółkę zależną Emitenta - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) SociétéAnonyme (S.A.)

09.12.2011 - 60/2011 Objęcie przez Emitenta obligacji wyemitowanych przez Spółkę zależną.

09.12.2011 - 59/2011 Zawarcie umowy znaczącej

05.12.2011 - 58/2011 ujawnienie opóźnionej informacji poufnej

30.11.2011 - 57/2011 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S04 i S05 o łącznej wartości 87 mln. zł.

29.11.2011 - 56/2011 Prywatne emisje obligacji serii S04 i S05 i podwyższenie wartości Programu Emisji Obligacji.

25.11.2011 - 55/2011 Rejestracja przez Sąd zmian w statucie

04.11.2011 - 54/2011 Zawiadomienie o posiadaniu akcji Kredyt Inkaso SA i przekroczeniu progu 10% ogólnej liczby głosów w Spółce.

28.10.2011 - 53/2011 Wygrana licytacja na zakup pakietów wierzytelności

11.10.2011 - 52/2011 Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych oraz wybór osoby pełniącej funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej

30.09.2011 - 51/2011 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

30.09.2011 - 50/2011 Powołanie osób nadzorujących.

30.09.2011 - 49/2011 Decyzja o wypłacie dywidendy.

30.09.2011 - 48/2011 Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kredyt Inkaso S.A. w dniu 30 września 2011

30.09.2011 - 47/2011 Wykaz akcjonariuszy reprezentujących ponad 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 30 września 2011 r.

06.09.2011 - 46/2011 Zawiadomienie o nabyciu akcji Kredyt Inkaso SA i przekroczeniu progu 5% ogólnej liczby głosów w spółce.

03.09.2011 - 45/2011 Informacja o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Kredyt Inkaso S.A., propozycje zmian w Statucie Spółki oraz projekty uchwał.

05.08.2011 - 44/2011 Złożenie rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej Emitenta.

21.07.2011 - 43/2011 Wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości w 2010 roku.

30.06.2011 - 42/2011K Korekta raportu nr 42/2011 dotycząca błędnie podanych historycznych danych za ostatni zakończony rok obrotowy 2010/11

30.06.2011 - 42/2011 Publikacja prognozy wyników finansowych Grupy Kredyt Inkaso SA na rok 2011/12

05.05.2011 - 41/2011 Rejestracja w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych akcji serii G i H.

04.05.2011 - 40/2011 I. Wyznaczenie ostatniego dnia notowania PDA serii H. II. Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji serii G i H.

22.04.2011 - 39/2011 Nabycie jednostek uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym

21.04.2011 - 38/2011 Warunkowa rejestracja w KDPW akcji serii H.

18.04.2011 - 37/2010 wyznaczenie pierwszego dnia notowania dla obligacji serii S02 i S03

14.04.2011 - 36/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów przez Pioneer Pekao Investment Management SA w ogólnej liczbie głosów Kredyt Inkaso SA

14.04.2011 - 35/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

14.04.2011 - 34/2011 Wprowadzenie do obrotu na Catalyst obligacji serii S02 i S03

14.04.2011 - 33/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

13.04.2011 - 32/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

13.04.2011 - 31/2011 Informacja osoby zobowiązanej na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

13.04.2011 - 30/2011 Przyjęcie do KDPW akcji serii G.

12.04.2011 - 29/2011 Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

12.04.2011 - 28/2011 Wprowadzenie do obrotu giełdowego praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H

06.04.2011 - 27/2011 Zarejestrowanie przez KDPW praw do akcji serii H.

04.04.2011 - 26/2011 Zakończenie prywatnej emisji obligacji serii S02 i S03 o łącznej wartości 75 mln zł.

04.04.2011 - 25/2011 Terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym rozpoczynającym sie 1 kwietnia 2011 r. i kończącym sie 31 marca 2012 r.

01.04.2011 - 24/2011 Prywatne emisje obligacji serii S02 i S03

30.03.2011 - 23/2011 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

28.03.2011 - 22/2011 Zakończenie subskrypcji akcji serii H

22.03.2011 - 21/2011 Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii H.

18.03.2011 - 20/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

17.03.2011 - 19/2011 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

16.03.2011 - 18/2011 Zawiadomienie o zmianie dotychczas posiadanych udziałów w ogólnej liczbie głosów w Kredyt Inkaso SA

16.03.2011 - 17/2011 Informacje osób zobowiązanych na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

14.03.2011 - 16/2011 I. Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego II. Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie

14.03.2011 - 15/2011 Publikacja Prospektu Emisyjnego

11.03.2011 - 14/2011 Zatwierdzenie prospektu Emisyjnego

22.02.2011 - 12/2011K raportu bieżącego nr 12/2011 - Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta serii G w zamian za akcje serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu

22.02.2011 - 5/2011K Korekta raportu bieżącego nr 5/2011 - Złożenie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wniosku do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie spraw

22.02.2011 - 13/2011 Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki

21.02.2011 - 12/2011 Zawarcie umowy objęcia akcji Emitenta serii G w zamian za akcje serii A Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu

15.02.2011 - 11/2011 Korekta raportu okresowego za III kwartał 2010/11 r.

09.02.2011 - 10/2011 Zaprzestanie publikacji informacji o miesięcznych przychodach Emitenta

09.02.2011 - 9/2011 Korekta numeracji raportów bieżących

08.02.2011 - 7/2011 Zmiana terminu przekazania raportu kwartalnego za III kwartał roku obrotowego rozpoczynającego się 1 kwietnia 2010 r. i kończącego się 31 marca 2011 r.

07.02.2011 - 6/2011 Złożenie do KNF wniosku o zatwierdzenie dokumentu ofertowego

07.02.2011 - 5/2011 Podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akc

31.01.2011 - 4/2011 Złożenie przez Zarząd Kredyt Inkaso S.A. wniosku do Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, XI Wydział Gospodarczy KRS o wyznaczenie biegłego rewidenta w celu wydania opinii w przedmiocie sprawozdania Zarządu dotyczącego wyceny wkł

26.01.2011 - 3/2011 Podjęcie przez Zarząd uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii G z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w sprawie dematerializacji oraz ubiegania się o d

18.01.2011 - 2/2011 Zarejestrowanie przez Sąd Kancelarii FORUM S.A. z siedzibą w Zamościu w rejestrze przedsiębiorców KRS.

16.01.2011 - 1/2011 Zakończenie wykorzystywania środków z emisji akcji serii E oraz ostateczne rozliczenie kosztów emisji.

11.01.2011 - 95/2010 Jednostkowe przychody Kredyt Inkaso S.A. z działalności operacyjnej za grudzień 2010 r.
Artur Górnik - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Kredyt Inkaso SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »