Reklama

MONNARI (MON): Wykaz raportów przekazywanych do publicznej wiadomości w 2011 r. - raport 4

Raport bieżący nr 4/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie - wykaz informacji przekazanych do publicznej wiadomości

W związku z art. 65 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd Spółki "MONNARI TRADE" S.A. informuje, że w 2011 roku przekazał do publicznej wiadomości raporty bieżące według poniższej listy.

1. Nr 1/2011 z dnia 05.01.2011 r. - Zawiadomienie o objęciu akcji Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez Bank Ochrony Środowiska S.A.

2. Nr 2/2011 z dnia 11.01.2011 r. - Zmiana praw z papierów wartościowych Emitenta

3. Nr 3/2011 z dnia 14.11.2011 r. - Ustanowienie prokurenta spółki

4. Nr 4/2011 z dnia 25.11.2011 r. - Zgłoszenie projektu uchwały dotyczącej spraw objętych porządkiem obrad NWZ zwołanego na 26.01.2011 r.

5. Nr 5/2011 z dnia 26.11.2011 r. - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 26 stycznia 2011 r.

6. Nr 6/2011 z dnia 28.01.2011 r. - Terminarz przekazywania raportów okresowych w 2011 roku.

7. Nr 7/2011 z dnia 31.01.2011 r. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.

8. Nr 5/K/2011 z dnia 01.02.2011 r. - Korekta raportu nr 5 - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 26 stycznia 2011 r.

9. Nr 8/2011 z dnia 02.02.2011 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 26 stycznia 2011 roku.

10. Nr 9/2011 z dnia 15.02.2011 r. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.

11. Nr 10/2011 z dnia 22.03.2011 r. - Otrzymanie zawiadomienie w trybie art. 69 ust. 5.

12. Nr 11/2011 z dnia 24.03.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza.

13. Nr 12/2011 z dnia 24.03.2011 r. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.

14. Nr 13/2011 z dnia 24.03.2011 r. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.

15. Nr 14/2011 z dnia 24.03.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza.

16. Nr 15/2011 z dnia 25.03.2011 r. - Zawiadomienie o objęciu akcji w subskrypcji prywatnej przesłane przez osobę obowiązaną.

17. Nr 16/2011 z dnia 25.03.2011 r. - Zawiadomienie o objęciu akcji w subskrypcji prywatnej przesłane przez osobę obowiązaną.

18. Nr 17/2011 z dnia 29.03.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza

19. Nr 18/2011 z dnia 06.04.2011 r. - Zakończenie subskrypcji akcji serii G.

20. Nr 19/2011 z dnia 29.04.2011 r. - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 maja 2011 r.

21. Nr 20/2011 z dnia 29.04.2011 r. - Materiały na NWZ MONNARI TRADE S.A. zwołane na 30 maja 2011 r.: projekty uchwał wraz z uzasadnieniem, formularze, informacja o ogólnej liczbie akcji.

22. Nr 21/2011 z dnia 09.05.2011 r. - Zmiana praw z papierów wartościowych emitenta.

23. Nr 21/K/2011 z dnia 10.05.2011 r. - Korekta RB 21.

24. Nr 22/2011 z dnia 11.05.2011 r. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.

25. Nr 20/K/2011 z dnia 13.05.2011 r. - Korekta RB 20.

26. Nr 23/2011 z dnia 13.05.2011 r. - Informacja o transakcjach na akcjach MONNARI TRADE S.A.

27. Nr 24/2011 z dnia 13.05.2011 r. - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego MONNARI TRADE S.A.

28. Nr 25/2011 z dnia 16.05.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ.

29. Nr 26/2011 z dnia 16.05.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ.

30. Nr 27/2011 z dnia 16.05.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ.

31. Nr 28/2011 z dnia 17.05.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza.

32. Nr 29/2011 z dnia 17.05.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza.

33. Nr 30/2011 z dnia 17.05.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez akcjonariusza.

34. Nr 31/2011 z dnia 31.05.2011 r. - Uchwały podjęte na NWZ w dniu 30 maja 2011 r.

35. Nr 32/2011 z dnia 31.05.2011 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ w dniu 30 maja 2011 roku.

36. Nr 33/2011 z dnia 03.06.2011 r. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na 30 czerwca 2011 r.

37. Nr 34/2011 z dnia 03.06.2011 r. - Materiały na Zwyczajne Walne Zgromadzenie MONNARI TRADE S.A. zwołane na 30 czerwca 2011 r.: projekty uchwał, formularze, informacja o ogólnej liczbie akcji.

38. Nr 34/K//2011 z dnia 06.06.2011 r. - Korekta RB 34.

39. Nr 35/2011 z dnia 10.06.2011 r. - Uzasadnienie wprowadzenia do porządku obrad ZWZ pkt 6 i 7 dot. zmiany uchwał ZWZ z 2010 r. zatwierdzających sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe za 2009 r.

40. Nr 36/2011 z dnia 20.06.2011 r. - Przekazanie sprawozdań obejmujących okres od 1 stycznia 2009 r. do 9 sierpnia 2009 r. oraz od 10 sierpnia 2009 r. do dnia 31 grudnia 2009 r. sporządzonych dla celów rejestrowych.

41. Nr 37/2011 z dnia 22.06.2011 r. - Sprawozdanie Rady Nadzorczej - załączniki do projektów uchwał na ZWZ zwołane na dzień 30.06.2011 r.

42. Nr 38/2011 z dnia 22.06.2011 r. - Powołanie Prezesa Zarządu " MONNARI TRADE" S.A.

43. Nr 39/2011 z dnia 30.06.2011 r. - Uchwały podjęte na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 r.

44. Nr 40/2011 z dnia 30.06.2011 r. - Powołanie Członków Rady Nadzorczej.

45. Nr 40/K/2011 z dnia 01.07.2011 r. - Korekta RB 40 -dotyczącego powołania Członków Rady Nadzorczej.

46. Nr 41/2011 z dnia 01.07.2011 r. - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ w dniu 30 czerwca 2011 roku.

47. Nr 42/2011 z dnia 19.07.2011 r. - Złożenie wniosku do MSiG w związku z unieważnieniem odcinków zbiorowych części akcji i zmianą praw z akcji.

48. Nr 43/2011 z dnia 27.07.2011 r. - Rejestracja spółek zależnych.

49. Nr 44/2011 z dnia 09.08.2011 r. - Zatwierdzenie prospektu emisyjnego "MONNARI TRADE" S.A.

50. Nr 45/2011 z dnia 30.08.2011 r. - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

51. Nr 46/2011 z dnia 31.08.2011 r. - Uchwała KDPW S.A. o przyjęciu do depozytu i warunkowym zarejestrowaniu akcji Spółki.

52. Nr 47/2011 z dnia 31.08.2011 r. - Rejestracja przez KRS zmiany w strukturze kapitału zakładowego.

53. Nr 48/2011 z dnia 09.09.2011 r. - Zatwierdzenie aneksu nr 1 do prospektu emisyjnego "MONNARI TRADE" S.A.

54. Nr 49/2011 z dnia 13.09.2011 r. - Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. na rynku podstawowym.

55. Nr 50/2011 z dnia 19.09.2011 r. - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji Spółki.

56. Nr 51/2011 z dnia 19.09.2011 r. - Zarejestrowanie akcji Spółki w KDPW S.A.

57. Nr 52/2011 z dnia 07.11.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ Spółki MONNARI TRADE S.A. przesłane przez Inwest Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

58. Nr 53/2011 z dnia 23.11.2011 r. - Rejestracja spółek zależnych.

59. Nr 54/2011 z dnia 29.12.2011 r. - Zawiadomienie o zmianie procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na WZ przesłane przez osobę obowiązaną na podstawie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz art. 69 ust.1 ustawy o ofercie publicznej.

Raporty okresowe przekazane do publicznej wiadomości w 2011 r.:

- 01.03.2011 - Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2010 r.,

- 02.05.2011 - Jednostkowy raport roczny "MONNARI TRADE" S.A. za 2010 r.,

- 16.05.2011 - Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2011 r.,

- 31.08.2011 - Jednostkowy raport półroczny za pierwsze półrocze 2011 r.,

- 14.11.2011 - Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2011 r.

Oryginały raportów znajdują się w biurze Spółki w Łodzi, przy ul. Rzgowskiej 30. Teksty raportów dostępne są na stronie internetowej Spółki www.monnaritrade.com w zakładce Relacje Inwestorskie - Raporty bieżące oraz Raporty okresowe. Niektóre informacje zawarte w raportach mogą być nieaktualne.
Mirosław Misztal - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R. | Emitent | Monnari Trade SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »