Reklama

KRAKCHEM (KCH): WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 16.07.2013 r. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 16.07.2013 r. podjęło następujące uchwały:

Reklama

Uchwałę nr 1 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 2 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wyraża zgodę na odstąpienie od głosowania nad podjęciem uchwały o uchyleniu tajności głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Mandatowo – Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 3 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

- Sebastian Dulewicz,

- Włodzimierz Oprzędek,

- Andrzej Zdebski.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 4 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 5 o treści:

"1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A., działając na podstawie art. 359 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 4 ust. 5 Statutu Spółki, umarza część akcji Spółki, tj. 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela Spółki o wartości nominalnej po 1,00 (jeden) złoty każda, oznaczonych kodem papierów wartościowych ISIN PLKRKCH00019, które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy w drodze oferty sprzedaży akcji skierowanej do wszystkich akcjonariuszy i ogłoszonej przez Spółkę w dniach od 16 do 23 maja 2013 r. na podstawie i w wykonaniu uchwały nr 24 podjętej przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 kwietnia 2013 r.

2. Wynikające z umorzenia akcji opisanego powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu Spółki bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a to stosownie do art. 360 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy z tytułu umorzenia zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych mogła być przeznaczona do podziału.

3. Umorzenie akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych odpowiadającą łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, to jest z dotychczasowej kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych.

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez sąd rejestrowy obniżenia kapitału zakładowego. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi na mocy odrębnej uchwały.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 6 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. w związku z podjęciem przez dzisiejsze Zgromadzenie uchwały nr 5 o umorzeniu akcji Spółki, postanawia:

1. Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 10.000.000,00 (dziesięć milionów) złotych do kwoty 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych, tj. o kwotę 1.000.000,00 (jeden milion) złotych w drodze umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Krakchemia S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr 5 niniejszego Walnego Zgromadzenia.

2. W związku z pkt. 1 niniejszej uchwały zmienić paragraf 4 ust. 1 statutu Spółki, w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.000.000,00 (dziewięć milionów) złotych i dzieli się na 9.000.000 (dziewięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda.”.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.

4. Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania przez właściwy sąd rejestrowy.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 7 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zmienia statut Spółki w następujący sposób:

a) w paragrafie 4 statutu Spółki ustęp 2 otrzymuje następujące brzmienie:

"Przy założeniu Spółki 5.000.000 (pięć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej po 1 (jeden) złoty każda, posiadających numery od 0000001 do 5000000 zostało objęte w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną, o której mowa w § 1 pkt 4 Statutu poprzez przystąpienie do Spółki jedynego Wspólnika z akcjami odpowiadającymi wszystkim jego udziałom.”;

b) w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 2 dodaje się nowy punkt 2.16. o następującej treści:

"Jeżeli Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 (pięciu) członków, w zakresie w jakim przepisy prawa przewidują tworzenie komitetu audytu, zadania komitetu audytu wykonywane są przez całą Radę Nadzorczą.”;

c) w paragrafie 5 Statutu Spółki w ustępie 3 punkt 3.3. otrzymuje następujące brzmienie:

"Walne zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.”.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 8 o treści:

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany uchwalone na Walnym Zgromadzeniu w dniu 16 lipca 2013 r.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 4.463.429 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 44,63%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.463.429 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-07-17Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2013-07-17Włodzimierz OprzędekWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: R.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »