Reklama

KRAKCHEM (KCH): WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY KRAKCHEMIA S.A. W DNIU 30.06.2014r.

Raport bieżący nr 15/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 30.06.2014 r. podjęło następujące uchwały:

Reklama

Uchwałę nr 1 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Pana Tomasza Świerczyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.564 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 90 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 2 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia, działając na podstawie art. 420 § 3 K.s.h., uchylić tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Mandatowo - Skrutacyjnej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 3 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Mandatowo-Skrutacyjną w osobach:

- Sebastian Dulewicz,

- Włodzimierz Oprzędek,

- Andrzej Zdebski.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 4 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 5 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 190.896.784,55 złotych;

2. sprawozdanie z wyniku i pozostałe całkowite dochody za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 9.007.845,69 złotych;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 18.624.335,43 złotych;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 1.821.618,95 złotych;

5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 6 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 7 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 8 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 9 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.876.312, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 65,29%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.876.312 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się”.

Uchwałę nr 10 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 11 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 12 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2013.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 13 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 16 kwietnia 2013r. do dnia 31 grudnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 14 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Elżbiecie Wyrobiec absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 15 o treści:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Ilonie Malik absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 16 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kłucińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013r. do dnia 16 kwietnia 2013r.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 6.322.654 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałę nr 18 o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KRAKCHEMIA S.A. przeznacza zysk netto za rok obrotowy 2013 w kwocie 9.007.845,69 złotych na kapitał zapasowy Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 6.322.654, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 70,25%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.631.394 głosy "za", 1.691.260 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 wraz z późniejszymi zmianami).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-07-01Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2014-07-01Włodzimierz OprzędekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »