Reklama

KRAKCHEM (KCH): WYKAZ UCHWAŁ PODJĘTYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU KRAKCHEMIA S.A. - raport 18

Raport bieżący nr 18/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd KRAKCHEMIA S.A. informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. w dniu 28.04.2017 r. podjęło następujące uchwały:

UCHWAŁA nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wybiera na Przewodniczącego obrad Panią Katarzynę Ishikawa.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Reklama

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

- Pani Dorota Widz-Szwarc,

- Pan Sebastian Dulewicz,

- Pani Katarzyna Kosior.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzą:

1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów oraz kapitału własnego i zobowiązań wykazuje sumę 153.462.421,94 złotych;

2. sprawozdanie z zysku lub straty i innych całkowitych dochodów dochody za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto w wysokości (-) 9.686.281,44 złotych;

3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, które wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych i kredytu w rachunku bieżącym o kwotę 13.635.226,24 złotych;

4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 7.528.277,36 złotych;

5. noty do sprawozdania finansowego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2016.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Andrzejowi Zdebskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi Oprzędkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Jerzemu Mazgajowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.280.009, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 58,67%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.312.008 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 1 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Pani Barbarze Mazgaj absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Kazimierzowi Sowie absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Marianowi Janickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Hajbos absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Bestrzyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.424 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia udzielić Panu Mariuszowi Wojdonowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 za okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do dnia 27 czerwca 2016 roku kiedy to sprawował funkcję członka Rady Nadzorczej i za okres od dnia 27 czerwca 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku kiedy to wykonywał obowiązki Sekretarza Rady Nadzorczej.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.423, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 4.837.423 głosy "za", 968.000 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. postanawia, iż strata netto za rok obrotowy 2016 w wysokości (-)9.686.281,44 PLN zostanie pokryta z kapitału zapasowego Spółki.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 5.805.424 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Marka Bestrzyńskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 0 głosów "przeciw", 3.252.963 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Katarzynę Irminę Siedlecką - Hajbos.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 1 głosów "przeciw", 3.252.962 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Annę Dubiel.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 1 głosów "przeciw", 3.252.962 głosów "wstrzymujących się".

UCHWAŁA nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki KRAKCHEMIA S.A.

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie KRAKCHEMIA S.A. powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Michała Mierzejewskiego.”

Ogólna liczba akcji reprezentowanych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, z których oddano ważne głosy 5.805.424, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 64,50%.

Za przyjęciem uchwały oddano: 2.552.461 głosy "za", 1 głosów "przeciw", 3.252.962 głosów "wstrzymujących się".

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7 Rozp. Min. Fin. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. Nr 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-04-28Andrzej ZdebskiPrezes Zarządu
2017-04-28Włodzimierz OprzędekWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »