Reklama

ATLANTIS (ATS): Wykaz Uchwał Podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Atlantis S.A w dniu 25-06-2010r - raport 24

Raport bieżący nr 24/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki Atlantis S.A z siedzibą w Płocku podaje do wiadomości Akcjonariuszy wykaz uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2010 roku:

Uchwała nr 1/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009.

Reklama

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2009 i sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2009 składające się z:

a) bilansu, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.059.002,94 PLN ( milion pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwa złote 94/100 )

b) rachunku zysków i strat za rok obrotowy wykazującego zysk brutto w kwocie 639.137,42zł (sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 42/100 ),

c) zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującego wzrost na koniec okresu o kwotę ( 1.052.137,42zł),

d) rachunku przepływów pieniężnych wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych na koniec okresu o 3.710,64 PLN ( trzy tysiące siedemset dziesięć złotych 64/100),

e) informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółki oraz dodatkowe informacje i wyjaśnienia.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów.

Uchwała nr 2/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009.

Na podstawie art. 382 § 3 K.S.H. oraz Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki zatwierdza przedłożone sprawozdania Rady Nadzorczej z:

a) badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 r.,

b) badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.,

c) działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 3/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Annie Kajkowskiej , absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Prezesa Zarządu Spółki za 2009 ROK.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 4/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Wojciechowi Hetkowskiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 5/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Małgorzacie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 6/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Mariannie Patrowicz - Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 7/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Pani Jolancie Koralewskiej - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za 2009r .

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 8/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Jackowi Koralewskiemu- Członkowi Rady Nadzorczej

Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 9/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Mariuszowi Patrowicz- Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 10/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki udziela Panu Andrzejowi Zgirskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za 2009 r.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 11/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2009

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy"), uchwala co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia zysk z roku obrotowego 2009 w wysokości 639.137,42 PLN ( sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy sto trzydzieści siedem złotych 42/100 ) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych.

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 12/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: rezygnacji oraz wygaśnięcia mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , stwierdza wygaśnięcie mandatu :

a) do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Zgirskiemu;

2.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , przyjmuje rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej :

a) Pana Wojciecha Hetkowskiego;

b)Pani Małgorzaty Patrowicz;

c) Pani Marianny Patrowicz;

d) Pana Mariusza Patrowicza;

e) Pana Jacka Koralewskiego;

f) Pani Jolanty Koralewskiej.

3.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..

Uchwała nr 13/VI/2010

z dnia 24 czerwca 2010 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

ATLANTIS Spółka Akcyjna z siedzibą w Płocku

w sprawie: powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 w zw. z art. 393 pkt. 1 K.S.H. oraz § 23 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku ("Spółka"), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki ("Zgromadzenie Akcjonariuszy") uchwala, co następuje:

1.Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki , w głosowaniu tajnym,:

1) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Hetkowskiego;

2) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Małgorzatę Patrowicz;

3) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Jacka Koralewskiego;

4) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Jolantę Koralewską;

5) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Damiana Patrowicz;

6) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Miaśkiewicz;

7) powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Panią Mariannę Patrowicz;

2.Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodnicząca stwierdziła, że powyższa uchwała podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się, za jej podjęciem oddano 1549210 głosów co stanowi 11 % kapitału zakładowego. Oddano 1549210 ważnych głosów..
Anna Kajkowska - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »