Reklama

ERBUD (ERB): Wykonanie przez Spółkę zależną od Erbud S.A. (Emitent) Erbud Operations Sp. z o.o. prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule "projektuj i buduj") za kwotę 41,8 mln brutto PLN - raport 37

Raport bieżący nr 37/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Erbud S.A. (Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 30-05-2019 r. prezez Spółkę zależną od Emitenta - Erbud Operations Sp. z o.o. znaczącej umowy budowlanej na niżej określonych warunkach:

LP WYSZCZEGÓLNIENIE DANE Z KONTRAKTU

1 Data zawarcia aneksów do kontraktu 30-05-2019r

2 Inwestor (dokładna nazwa i siedziba) "Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o.

31-826 Kraków, os. Złotej Jesieni 1

Reklama

"

3 Wartość kontraktu 41.807.700,00 zł brutto "(33.990.000,00 zł netto)

4 Przedmiot kontraktu "Wykonanie prac termomodernizacyjnych na budynku głównym Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie sp. z o.o. (w formule ""projektuj i buduj"")

"

5 Miejsce wykonywania kontraktu Kraków

6 Terminy realizacji 30 miesięcy

7 Warunki płatności termin płatności 30 dni od daty dostarczenia faktury, faktury wystawiane w miesięcznych okresach rozliczeniowych

8 Gwarancja dobrego wykonania (wartość, termin obowiązywania) 627 115,50 zł, termin obowiązywania do 30.12.2021

9 Gwarancja naprawy wad i usterek (wartość termin obowiązywania) 188 134,65 zł, termin obowiązywania do 15.12.2026

10 Inne gwarancje (rodzaj gwarancji, wartość, termin bowiązywania) nie dotyczy

11 Kary "a. Uchybienia terminowi określonemu w § 4 ust. 1 wykonania przedmiotu Umowy – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi;

b. Uchybienia terminom w usuwaniu wad istotnych – w wysokości 0,4 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi;

c. Uchybienia terminom w usuwaniu wad nieistotnych oraz wad (sensu largo) o których mowa w § 12 ust. 3 – w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi;

d. Naruszenia postanowienia określonego w § 10 ust. 1 lit. i. - w wysokości 0,16 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi;

e. Naruszenia postanowień określonych w § 3 - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

f. Niewykonywania poleceń Zamawiającego (§ 10 ust. 2) - w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych za każde stwierdzone naruszenie;

g. Uchybienie obowiązkowi wymienionemu w § 10 ust. 3 lit. i - w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każde uchybienie;

h. Naruszenia postanowień § 10 ust. 3 lit. d., § 10 ust. 3 lit. f., § 10 ust. 3 lit. h. - w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde naruszenie;

i. Naruszenia postanowień § 10 ust. 4 lit. b. bądź niezgłoszenie takiej zmiany - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każde naruszenie;

j. Niewykonywania lub nienależytego wykonywania obowiązków, o których mowa w § 10 ust. 6 lit. a - w kwocie 2.000 (dwa tysiące) złotych za każde stwierdzone naruszenie;

k. Nieprzestrzegania zasad BHP, p.poż. i porządku na terenie budowy - w kwocie 500 (pięćset) złotych, za każde stwierdzone naruszenie;

l. Nieuprawnionej ingerencji w elementy konstrukcyjne budynku - w kwocie 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych za każde stwierdzone naruszenie;

m. Braku udziału Wykonawcy w czynnościach odbioru końcowego lub ostatecznego - w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdą nieobecność na wyznaczonym terminie;

n. Braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, stosownie do terminów przyjętych w umowach zawartych z podwykonawcami - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień uchybienia terminowi;

o. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy termin ustalono niezgodnie z przepisami prawa (sensu largo) - w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień do czasu usunięcia niezgodności;

p. Braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, w przypadku gdy doszło do zmiany terminu ze zgodnego na niezgodny z przepisami prawa (sensu largo) - w wysokości 0,08 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy dzień do czasu usunięcia niezgodności.

q. Złożenia nieprawdziwego oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy (w tym dalszego Podwykonawcy) – w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych za każdy stwierdzony przypadek,

r. Naruszenia postanowień § 10 ust. 1 lit. c. – w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi;

s. Nieprzedłożenia przez Wykonawcę Zamawiającemu jakiegokolwiek dokumentu (w tym aktualizacji) wymaganego przez Zamawiającego lub przepisy prawa (sensu largo) za wyjątkiem dokumentów, o których mowa w § 13 ust. 3 lit. r., w terminie wymaganym Umową, PFU lub przepisami prawa (sensu largo) - w kwocie 5.000 (pięć tysięcy) złotych za każdy dzień uchybienia terminowi,

t. Odstąpienia od Umowy lub rozwiązania Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 16 % wynagrodzenia umownego brutto.

u. w przypadku wykonywania czynności, o których mowa w § 10 ust. 8 Umowy przez osoby niezatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę w oparciu o umowę o pracę, jeżeli nie zostało to uprzednio zgłoszone i wykazane, bez względu na przyczynę - w wysokości 0,01 % całkowitej wartości wynagrodzenia brutto za każdy dzień wykonywania czynności bez zgłoszenia (za każdą osobę odrębnie),"

12 Uwagi ERBUD Operations Sp. z o.o. jako członek Grupy ERBUD, buduje swoją pozycję realizując kontrakty zarówno w systemie Generalnego Wykonawstwa, jak i Podwykonawstwa. Jedną ze specjalizacji ERBUD Operations Sp. z o.o. jest projektowanie, budowanie i modernizacja obiektów medycznych. Końcem ubiegłego roku Spółka zrealizowała kontrakty dla sektora medycznego tj. Budowę lądowiska wyniesionego oraz przebudowę i rozbudowę Szpitalnego Oddziału Ratunkowego dla SPZOZ Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli, rozbudowę o pawilon diagnostyczno-zabiegowy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPZOZ w Leżajsku, utworzenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z doposażeniem w sprzęt medyczny oraz budowa lądowiska dla śmigłowców ratownictwa medycznego dla SP ZOZ w Tomaszowie Lubelskim oraz przebudowę Szpitala Powiatowego w Sędziszowie Małopolskim. W bieżącym roku Spółka zakończyła realizację kolejnej inwestycji dla dla SPZOZ Szpital Specjalistyczny w Stalowej Woli tj. przebudowę bloku operacyjnego wraz z wyposażeniem medycznym. Obecnie ERBUD Operations Sp. z.o.o. (jako lider konsorcjum) realizuję budowę zespołu poradni specjalistycznych i serwerowni w budynku A2 Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-05-30Józef Zubelewicz Agnieszka GłowackaCzłonek Zarządu Członek ZarząduJózef Zubelewicz Agnieszka Głowacka

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »