Reklama

MBWS (MBW): WYNIKI ZA ROK OBROTOWY 2012 - DOBRE WYNIKI GŁÓWNYCH MAREK GRUPY POMIMO NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWAŃ NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
Komunikat Beaucaire, 8 kwietnia 2013

WYNIKI ZA ROK OBROTOWY 2012

DOBRE WYNIKI GŁÓWNYCH MAREK GRUPY POMIMO NIEKORZYSTNEGO WPŁYWU TOCZĄCYCH SIĘ POSTĘPOWAŃ NA WYNIKI DZIAŁALNOŚCI

W skrócie:

Wyniki głównych marek BELVEDERE w 2012 są satysfakcjonujące, choć wynik działalności operacyjnej netto jest niższy niż w roku poprzednim:

 Umocnienie pozycji wódki SOBIESKI na rynku amerykańskim – ponad milion sprzedanych kartonów drugi rok z rządu

 Scotch-whisky WILLIAM PEEL potwierdza pozycję lidera na rynku francuskim - 20,6% udziałów w rynku

Reklama

 Dalszy rozwój handlowy wódki KRUPNIK w Polsce – 15,1% udziałów w rynku na koniec grudnia 2012

 Obiecujący sukces niedawno stworzonej marki Fruits & Wine – w 2012 sprzedano pół miliona kartonów, a w roku poprzednim jedynie 155 tysięcy.

 Lekki spadek skonsolidowanych obrotów – o 1,7% (1,5% po korekcie dot. różnic kursowych): obroty wyniosły 894,9 miliona euro, w porównaniu z kwotą 910,6 miliona euro w 2011

 Wskaźnik Ebitda wyniósł 3,2 miliona euro, podczas gdy w 2011 wynosił 10,7 miliona euro

 Bieżący wynik działalności operacyjnej to kwota - 9,0 miliona euro, w porównaniu z -3,4 miliona euro w 2011

Pomimo dobrego wyniku odnotowanego w Polsce, z powodu toczących się postępowań sądowych nie udało się skompensować spadku działalności we Francji, strat na działalności operacyjnej BELVEDERE oraz odłożenia w czasie projektów rozwoju.

Obroty:

Spacek obrotów

Działalność całej Grupy utrzymuje się na satysfakcjonującym poziomie.

W stosunku do roku obrotowego 2011, obroty spadły o 1,7%, a bez uwzględnienia podatku akcyzowego o 2,9%.

Głównymi przesłankami wzrostu są : sukces wódki Krupnik w Polsce (wprowadzona na rynek w 2010) oraz wódki Sobieski w Stanach Zjednoczonych (wprowadzona na rynek pod koniec 2007). W 2012, poziom sprzedaży obu marek został utrzymany.

Powodem gorszego wyniku w 2012 jest sytuacja, która zaistniała w spółce MARIE BRIZARD pod koniec roku obrotowego 2011, związana z nadwyżką zapasów magazynowych.

Obroty z podziałem na regiony działalności:

Główne kraje, w których Grupa prowadzi działalność:

W dwóch głównych krajach, w których Grupa prowadzi działalność sprzedaż spadła: o - 3,7% w Polsce i o - 2,9% we Francji.

W Polsce, rynek wódki pozostawał stabilny (+ 0,8 %). Wg danych zebranych na przestrzeni 12 miesięcy działalności, sprzedaż wódki Grupy miała 20,8% udziałów w globalnym rynku wódki w Polsce, podczas gdy w roku obrotowym 2011 miała ich 20,9%.

We Francji, działalność związana z alkoholami mocnymi, za pośrednictwem spółki Marie Brizard & Roger International i jej spółek zależnych, opiera swój rozwój na silnych markach, takich jak whisky William Peel (lider we Francji) czy likiery Marie Brizard. Tym niemniej, sprzedaż w dziedzinie alkoholi mocnych spadła o blisko 2,3%, na skutek zalegania towaru w magazynie pod koniec roku 2011, co miało związek z podwyżką podatków od alkoholu, która weszła w życie we Francji 1 stycznia 2012.

Wzrosła działalność Vins France, za pośrednictwem spółki Moncigale. W 2012, obroty spółki były wyższe o 5,5%, w szczególności dzięki sukcesowi, jaki odniosła nowa gama produktów Fruits & Wine, wprowadzona na rynek w roku obrotowym 2011.

Pozostałe kraje:

Na Litwie i w USA obroty wzrosły, odpowiednio o + 10% i + 5,7%.

Od 2008, litewski rynek alkoholi mocnych przeżywał poważny kryzys ekonomiczny. W roku obrotowym 2012 tendencja się odwróciła, dzięki zróżnicowaniu oferty alkoholi mocnych oraz wzrostowi sprzedaży na eksport.

W Stanach Zjednoczonych sprzedaż wódki Sobieski, stanowiąca podstawę działalności w tym kraju, po raz kolejny z rzędu przekroczyła milion kartonów po 9 l. Wynik ten potwierdza sukces handlowy marki na rynku amerykańskim – strategicznym, jeśli chodzi o przyszły rozwój Grupy.

W Bułgarii Grupa odnotowała spadek działalności oraz znaczny spadek sprzedaży (-28%). Powodem jest nadal trudna sytuacja ekonomiczna na lokalnym rynku oraz pojawienie się znacznej konkurencji w dziedzinie eksportu do krajów Europy Wschodniej.

Grupa prowadzi również działalność w Brazylii, na Ukrainie i na Białorusi. Postępowania sądowe, z którymi Grupa się boryka od 2008 sprawiły, że odłożono w czasie projekty rozwoju w nowych obszarach działalności. Inicjatywy rozwoju w Rosji i w Turcji zostały wstrzymane, a na Ukrainie znacznie spowolnione.

Oddział Grupy w Brazylii zajmuje się sprzedażą lokalnych marek alkoholi mocnych, a jego wyniki ekonomiczne, od momentu przyłączenia się do Grupy, utrzymują się na stałym poziomie. W Brazylii, przez ostatnie trzy lata obrotowe, przy obrotach na średnim poziomie ok. 7,6 miliona euro, wskaźnik Ebitda kształtował się na poziomie ok. 1,5 miliona euro rocznie.

Wynik skonsolidowany:

Skrócony skonsolidowany rachunek wyników dostępny w załączniku (wersja PDF raportu).

Wynik działalności operacyjnej

Od 2008, znaczący wpływ na działalność Grupy miały toczące się postępowania sądowe. Tym niemniej, pomimo niekorzystnego wyniku za 2012, obserwujemy pozytywną tendencję, a to dzięki skoncentrowaniu się na rentowności w najważniejszych krajach, gdzie jest prowadzona działalność oraz odłożeniu w czasie projektów rozwoju w nowych regionach.

Wskaźnik EBITDA za 2012 wykazuje spadek netto o 3,2 miliony euro, w porównaniu z kwotą 10,7 miliona euro w 2011. Spadek wyniku MARIE BRIZARD został skompensowany dzięki dynamicznemu rozwojowi sprzedaży w Polsce.

Należy podkreślić, że pomimo negatywnych skutków toczących się postępowań sądowych, BELVEDERE odnotowała dodatni wskaźnik EBITDA.

Wskaźnik EBITDA we Francji został osłabiony za sprawą nadwyżki stanów magazynowych w ostatnim kwartale 2011. W USA, wskaźnik EBITDA nadal jest ujemny, ale znacznie się poprawił, gdyż – pomimo ograniczenia wysiłków marketingowych – udało się utrzymać poziom sprzedaży. W Polsce, marże Ebitda w 2012 wzrosły o 5,9%.

Bieżący wynik działalności operacyjnej znacznie zmalał, do - 9,0 miliona euro, podczas gdy w 2011 wynosił - 3,4 miliona euro. Dobry wynik działalności w Polsce nie wystarczył, by skompensować spadek działalności we Francji, straty na działalności operacyjnej holdingu i nieutrzymanie rentowności amerykańskiej spółki zależnej.

Wynik netto

Koszt zadłużenia w roku obrotowym 2012 wyniósł 21,5 miliona euro, w porównaniu do 34,9 miliona euro w 2011.

Głównymi składnikami kosztu zadłużenia są koszty związane z odsetkami bieżącymi od pożyczek obligacyjnych FRN i OBSAR.

Od początku postępowań sądowych, czyli od lipca 2008, odsetki te są księgowane, ale – zgodnie z powołanymi postępowaniami – nie zostały wypłacone. Ewaluacja odsetek bieżących od pożyczki obligacyjnej FRN zmienia się w zależności od kursu stopy Euribor za 3 miesiące, w oparciu o który są ona naliczane. Od lata 2008, stopa ta stopniowo spadła.

Koszty związane z odsetkami od pożyczki obligacyjnej OBSAR są naliczane w oparciu o stałą stopę. Tymczasem, ulegają one zmianie w każdym okresie rozliczeniowym w związku z (i) kapitalizacją odsetek (ii) zmniejszeniem się kwoty głównej w związku z wykonaniem BSAR (które mogą być wykonywanie w zamian za przekazanie obligacji OBSAR za cenę wykonania).

Wynik finansowy za rok obrotowy 2012 wykazuje stratę w wysokości 24,6 miliona euro, w porównaniu z kwotą 36,4 miliona euro za 2011.

W 2012, Grupa odnotowała stratę w wysokości 117,8 milionów euro, podczas gdy w 2011 strata wynosiła 54,6 miliona euro.

Informacja bilansowa:

Skrócony bilans skonsolidowany dostępny w załączniku (wersja PDF raportu).

Aktywa trwałe i zobowiązania długoterminowe

Na wartości niematerialne i prawne składają się w szczególności marki należące do Grupy, których wartość na 31 grudnia 2012 wyniosła 122,6 miliona euro, w porównaniu z kwotą 138,2 miliona euro na 31 grudnia 2011. Marki te nie są w większości zamortyzowane, gdyż nie wiadomo jak długo będą eksploatowane na rynku; spadek wartości wynika z utraty wartości zaksięgowanej w ramach testów utraty wartości.

Na pozostałe aktywa trwałe składają się głównie trwałe aktywa finansowe oraz wierzytelność carry-back Spółki. Przede wszystkich chodzi o kwoty przekazane pod koniec roku obrotowego 2010 i na początku 2011, w ramach planu naprawczego (plan de sauvegarde) z tytułu wierzytelności FRN i OBSAR, które zostały zdeponowane na koncie sekwestrowym.

Zapotrzebowanie na środki obrotowe w 2012 wyniosło 25,6 miliona euro, czyli znacznie spało w stosunku do 2011 (59 miliona euro). Jest to związane przede wszystkim z przeniesieniem zadłużenia długoterminowego do zadłużenia wynikającego z działalności, zamrożeniem rachunków dostawców siedmiu spółek gwarantów oraz z nadwyżką magazynową w MBRI.

Rubryka zobowiązań długoterminowych odpowiada głównie świadczeniom dla pracowników, rezerwom na ryzyka i koszty oraz odroczonym podatkom. Na 31 grudnia 2011 zobowiązania te wyniosły 93,5 miliona euro, a na 31 grudnia 2012 wynosiły 59,2 miliona euro, czyli zmniejszyły się o 34,2 miliona euro.

Zadłużenie finansowe netto

Na 31 grudnia 2012, zadłużenie finansowe netto Grupy, skorygowane o kwoty zdeponowane na koncie sekwestrowym, wynosiło 535,3 miliona euro. Zadłużenie finansowe brutto (567,4 miliona euro na 31 grudnia 2012) dotyczy w dużej części Spółki i wynika z pożyczek obligacyjnych – FRN (441 milionów euro) i OBSAR (90,1 miliona euro), co stanowi 93% łącznego zadłużenia finansowego Grupy i jest przedmiotem restrukturyzacji finansowej.

Zadłużenie finansowe brutto w bilansie na 31 grudnia 2012 wynosi 567,4 miliona euro, podczas gdy na 31 grudnia 2011 wynosiło 612,7 miliona euro, a na 31 grudnia 2010 - 593,4 miliona euro. Różnica jest związana w szczególności ze zmniejszeniem się zadłużenia krótkoterminowego, związanego z obniżeniem faktora dla Marie Brizard & Roger International pomiędzy 2011 a 2012.

Operacje zamiany zadłużenia OBSAR były przeprowadzanie w latach obrotowych 2011 i 2012, ale w niewielkim zakresie.

Pozostałe zobowiązania finansowe Grupy (poza FRN i OBSAR) w analizowanych okresach są (w ujęciu całościowym) relatywnie stałe.

Kwoty przekazane z tytułu zadłużenia FRN i OBSAR jako pierwsza rata wynikająca z planu naprawczego nie zostały zaksięgowane jako zmniejszenie się zadłużenia finansowego, ale jako wzrost trwałych aktywów finansowych, gdyż zostały one zdeponowane na koncie sekwestrowym. Są one zatem przedstawione jako zmniejszenie zadłużenia finansowego netto po korekcie.

Przepływ środków pieniężnych

Przepływy pieniężne w analizowanym okresie, związane z działalnością operacyjną (bez uwzględnienia inwestycji) wyniosły średnio 13,0 milionów euro.

W działalności finansowej, dotyczą one głównie zbycia akcji własnych, które w latach 2010, 2011 i 2012 wygenerowało przychód w kwocie odpowiednio 4,7 miliona euro, 21,3 miliona euro i 2,4 miliona euro, a także kwot przekazanych na konto sekwestrowe tytułem raty wynikającej z planu naprawczego, dotyczącego OBSAR i FRN. Wynosiły one w latach 2010 i 2011 odpowiednio 21,3 miliona euro i 19,1 miliona euro.

Środki przekazane na konto sekwestrowe w 2010 i 2011 (łącznie 40,4 miliona euro) pochodziły w większości ze zbycia aktywów amerykańskiej spółki Florida Distillers w 2010.

Kapitał własny

Kapitał własny Grupy jest ujemny, głównie z powodu skumulowanych strat. Większa część zadłużenia finansowego (pożyczki obligacyjne FRN i OBSAR) spoczywa na Spółce i została zakontraktowana w ramach operacji wzrostu zewnętrznego.

Wniosek:

Toczące się postępowania sądowe w znaczący sposób wpłynęły na działalność całej Grupy.

Pomimo napotkanych trudności, spółkom Grupy udało się utrzymać działalność oraz pozycję marek dystrybuowanych w poszczególnych krajach.

Postanowieniem sądu z 19 marca 2013, Sąd Gospodarczy w Dijon zatwierdził plan naprawczy (plan de redressement) dla Spółki, w formie przedstawionej sądowi 11 marca 2013 przez jej administratora sądowego. Plan który ma służyć zapewnieniu dalszej działalności. Trwają prace związane z wprowadzeniem w życie planu naprawczego. Powinny się one zakończyć do 20 kwietnia 2013.

Grupa ma nadzieję na skonsolidowanie rynków, na których prowadzi działalność, utrzymanie pozycji dystrybuowanych na nich marek oraz na rozwój nowych rynków.

Z powodu stwierdzenia niedotrzymania warunków ujętych w zapisach ugody zawartej 4 lutego 2013, w szczególności pomiędzy Spółką a niektórymi wierzycielami obligacji podporządkowanych (patrz komunikat prasowy z 6 lutego 2013), spółka Equitis Gestion, działając w charakterze powiernika, rozdzieliła akcje przekazane jej przez SVI pomiędzy wierzycieli obligacji podporządkowanych. I tak, pismem z 2 kwietnia 2013, spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale – Petercam L Fund – dnia 26 marca 2013 zgłosiła przekroczenie o 5% progu kapitału i praw głosu Spółki i posiadanie 188.748 akcji Spółki.

Zarząd zebrał się na posiedzeniu 20 marca 2013, celem zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012, które zostało poddane audytowi przez biegłych rewidentów Spółki.

Sprawozdanie finansowe jest dostępne na stronie internetowej: www.belvedere.fr.

Kontakt:

Finance Belvédère

info@belvedere.fr

Media

FTI Consulting Strategic Communications

Guillaume Foucault-– guillaume.foucault@fticonsulting.com

Yannick Duvergé - yannick.duverge@fticonsulting.com

Tel.: +33 1 47 03 68 10


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2013-04-25Krzysztof TrylińskiDyrektor Generalny Belvedere SAKrzysztof Tryliński

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »