AGORA (AGO): WZA - projekty uchwał

Zarząd Agory pragnie potwierdzić, że - wbrew pogłoskom - nie planuje obecnie emisji nowych akcji.

Zarząd Agory pragnie potwierdzić, że - wbrew pogłoskom - nie planuje obecnie emisji nowych akcji.

W związku z raportem bieżącym nr RB 50/00 z dnia 8 września 2000 dotyczącym zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zarząd wyjaśnia, że uchwały objęte punktami 3 i 4 porządku dnia nie dotyczą emisji nowych akcji.

Uchwały w sprawie akcji serii D przeznaczonych dla pracowników objętych planami motywacyjnymi oraz w sprawie akcji Spółki przeznaczonych dla pracowników w ramach II etapu planów partycypacyjnych dotyczą przeniesienia na pracowników akcji imiennych wyemitowanych w 1998 i 1999 roku i znajdujących się w posiadaniu Agory-Holding Sp. z o.o. Zgodnie z informacjami zawartymi w prospekcie emisyjnym Agory z dnia 11 maja 1998 roku (Prospekt), rozdz. II pkt. 2.10 oraz rozdz. III pkt. 8.8.2.1 i pkt. 8.8.2.2 jednym z warunków przeniesienia akcji serii D będzie podpisanie przez każdego z uprawnionych pracowników umowy ograniczającej ich zbywalność do 1 lipca 2002 r. Dla przeniesienia akcji serii B analogicznym warunkiem będzie podpisanie umów ograniczających ich zbywalność na 10 lat, w sposób analogiczny do tego w jaki w 1998 roku została ograniczona zbywalność 18.865.900 akcji serii B należących do 96 kluczowych pracowników Spółki (umowy opisane w rozdz. II pkt. 2.8.2 Prospektu).

Reklama

Jednocześnie Zarząd Agory SA przekazuje tekst projektów uchwał, które zostaną przedstawione przez Zarząd WZA Spółki w dniu 29 września 2000 r.

"Uchwała

W związku z uchwałą nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 8 maja 1998 r. w sprawie emisji akcji serii D, zmienioną uchwałą Nr 1 nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 1998 r. (akty notarialne: rep A Nr 2373/98 i rep. A Nr 7503/98), którą przeznaczono część wyemitowanych akcji tej serii osobom objętym planami motywacyjnymi i innymi zasadami premiowania obowiązującymi w Agorze SA (Akcje serii D) zatwierdza się zamieszczoną w uchwale Zarządu z dnia 28 czerwca 2000 r. (zał. nr 2 do tej uchwały) i w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 11 maja 2000 r. listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii D w ramach planu motywacyjnego za 1999 r. w łącznej liczbie 8 948 akcji (słownie: osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści osiem)."

"Uchwała

W związku z oświadczeniem Agory - Holding, Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Agora - Holding) z dnia 11 marca 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 1092/98) o przystąpieniu do spółki AGORA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (Agora) oraz uchwałą nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Agory - Holding z dnia 28 maja 1998 r. (akt notarialny rep. A Nr 4629/98) w sprawie zasad zbywania przez Agorę - Holding akcji imiennych serii B Agory, objętych przez Agorę - Holding w celu przeniesienia własności części tych akcji wyłącznie na osoby uczestniczące w planach motywacyjnych i innych o zbliżonym charakterze obowiązujących w Agorze oraz uprawnione do nabycia akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Agory (Akcje serii B), zatwierdza się zamieszczoną w uchwale Zarządu z dnia 20 września 2000 r. (załącznik do uchwały) listę osób uprawnionych warunkowo do nabycia Akcji serii B w łącznej liczbie 2 695 610 akcji (słownie: dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset dziesięć akcji)."

"Uchwała

Stosownie do przepisów art. art. 388 pkt.1 i 390 § 2 pkt. 1 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe i sprawozdanie zarządu z działalności Trans - Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie za rok 1999 oraz udzielić pokwitowania władzom Trans - Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie z wykonania przez nie obowiązków w roku obrotowym 1999.

"Uchwała

Stosownie do przepisu art. 390 § 2 pkt. 2 Kodeksu handlowego oraz § 13 statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia czysty zysk spółki Trans - Serwis S.A. z siedzibą w Warszawie z roku obrotowego 1999 w kwocie 1.474.659,35 (słownie: jeden milion czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć i 35/100) złotych przeznaczyć na zasilenie funduszu zapasowego Spółki."

"Uchwała

Zmienia się statut Spółki sporządzony w dniu 11 marca 1998r. przez Izabelę Miklas - notariusza z Warszawy, za numerem repertorium A 1081/98, którego tekst jednolity przyjęto aktem notarialnym sporządzonym przez Hannę Kacprzak - Kucharską - notariusza z Warszawy w dniu 1 września 1999r. za numerem repertorium A 6103/99, w ten sposób, że:

1) § 10 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

4. Zamiana akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela może nastąpić przed upływem terminów określonych w ust. 3 w przypadku:

(i) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych, o ile osiągnął on wiek 60 lat w przypadku kobiet lub 65 lat w przypadku mężczyzn,

(ii) uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z powodu całkowitej niezdolności do pracy,

(iii) śmierci akcjonariusza posiadającego akcje o tych numerach albo

(iv) nabycia tych akcji przez osobę wskazaną przez Spółkę lub po dacie ich nabycia przez akcjonariusza posiadającego wszystkie akcje serii A.

2) w § 10 po ust. 4 dodaje się ust. 4' w brzmieniu:

4'. Zarząd Spółki może wyrazić zgodę na dokonanie zamiany akcji serii B o numerach od Nr B 000 001 do Nr B 18 865 900 na akcje na okaziciela w przypadku uzyskania przez akcjonariusza posiadającego akcje serii B o tych numerach uprawnień emerytalnych bez osiągnięcia wymaganego wieku, o którym mowa w ust. 4 pkt (i)."

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: przeniesienia | uchwalono | pragnie | serwis | Holding

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »