MBANK (MBK): XXIV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał - raport 12

Raport bieżący nr 12/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekt uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 30 marca 2011 r.:

Uchwała nr 1

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2010

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

Reklama

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2010 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 517.724 tys. zł,

b) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 83.520.654 tys. zł,

c) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.717.332 tys. zł,

d) rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 582.882 tys. zł,

e) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 2

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie podziału zysku za rok 2010

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2010 roku zysk netto Banku w kwocie 517.724 tys. złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 60.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;

2. w kwocie 457.724 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Dywidenda za 2010 rok nie będzie wypłacona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 3

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 października 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 4

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 5

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 6

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 7

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 8

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 9

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 10

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Mariuszowi Grendowiczowi, byłemu Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 2 sierpnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 11

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją z dniem 31 marca 2010 r. przez Pana Michaela Schmida z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 30 marca 2010 r. Pana Saschy Klaus na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 1 kwietnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 12

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 13

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 14

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 15

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od dnia 1 kwietnia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 16

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 17

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Michaelowi Schmid, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010, za okres od 1 stycznia 2010 r. do 31 marca 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 18

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 19

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 20

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 21

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 22

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2010.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 23

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2010

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2010 zawierające:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w kwocie 660.865 tys. zł,

b) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 90.042.441 tys. zł,

c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 2.806.131 tys. zł,

d) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.037.957 tys. zł,

e) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 24

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

W § 6:

w ust. 2 wykreśla się punkt 11, a w konsekwencji zmienia odpowiednio kolejną numerację;

dodaje się nowy ustęp 3 w następującym brzmieniu:

"3. Działalność maklerską polegającą na:

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

3) oferowaniu instrumentów finansowych,

4) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."

dodaje się nowy ustęp 4 w następującym brzmieniu:

"4. Działalność wykonywaną na podstawie art. 70 ust. 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, polegającą na:

1) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych,

2) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych,

3) doradztwie inwestycyjnym,

4) oferowaniu instrumentów finansowych,

5) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe."

W § 27 ust 2 oraz § 39 nazwę "Komisja Nadzoru Bankowego" zastępuje się nazwą "Komisja Nadzoru Finansowego".

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 25

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

Na podstawie § 17 ust. 4 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Skład osobowy Rady Nadzorczej BRE Banku SA ustala się na ... osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 26

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru ...-osobowej Rady Nadzorczej BRE Banku SA na wspólną kadencję 3 lat, w następującym składzie:

"""..

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 27

XXIV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2011 r.

Projekt

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2011

Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera ___________________________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Wiesław Thor - Wiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: bank | bańki | Raport bieżący | BRE Bank SA

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »