Reklama

MBANK (MBK): XXV ZWZ BRE Banku SA - projekty uchwał

Raport bieżący nr 15/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki BRE Bank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA w dniu 30 marca 2012 r.:

Uchwała nr 1

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz sprawozdania finansowego BRE Banku SA za rok 2011

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności BRE Banku SA oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe BRE Banku SA za rok 2011 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.066.012 tys. zł,

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.068.561 tys. zł,

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 93.895.432 tys. zł,

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.079.948 tys. zł,

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.324.479 tys. zł,

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 2

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie podziału zysku netto za rok 2011

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2011 roku zysk netto Banku w kwocie 1.066.012 tys. złotych zostanie przeznaczony na:

1. w kwocie 100.000 tys. zł na fundusz ogólnego ryzyka Banku;

2. w kwocie 966.012 tys. zł na kapitał zapasowy Banku.

§ 2

Dywidenda za 2011 rok nie będzie wypłacona.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 3

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 4

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Karin Katerbau, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 5

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thorowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 6

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 7

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 8

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 9

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Christianowi Rhino, Członkowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 10

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją z dniem 12 lipca 2011 r. przez Pana Achima Kassow z funkcji Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, zatwierdza się powołanie przez Radę Nadzorczą BRE Banku SA w dniu 29 czerwca 2011 r. Pana Ulricha Siebera na stanowisko Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA na okres począwszy od dnia 13 lipca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 11

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 12

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ulrichowi Sieber, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 13 lipca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 13

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 14

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 15

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Achimowi Kassow, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 12 lipca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 16

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Saschy Klaus, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 17

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 18

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ericowi Strutz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 30 marca 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 19

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 20

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 21

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 22

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Schmittmann, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 23

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011, za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 30 marca 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 24

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy BRE Banku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy BRE Banku za rok 2011

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy BRE Banku za rok 2011 zawierające:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1.144.435 tys. zł,

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1.146.683 tys. zł,

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 98.875.647 tys. zł,

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 995.380 tys. zł,

e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych netto o kwotę 1.111.805 tys. zł,

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy BRE Banku za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 25

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie zmiany Statutu BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1. W § 6 ust. 2:

i) wykreśla się punkt 3;

ii) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 4 - 9 odpowiednio na punkty 3 - 8;

iii) zmienia się oznaczenie dotychczasowego punktu 10 na punkt 9 i nadaje następujące brzmienie:

"9) dokonywanie, na warunkach uzgodnionych z dłużnikiem, zamiany wierzytelności na składniki majątku dłużnika,"

iv) zmienia się oznaczenia dotychczasowych punktów 11 - 15 odpowiednio na punkty 10- 14, a kropkę na końcu punktu 14 zastępuje się przecinkiem;

v) dodaje się nowy punkt 15 w następującym brzmieniu:

"15) świadczenie usług certyfikacyjnych w rozumieniu przepisów o podpisie elektronicznym, z wyłączeniem wydawania certyfikatów kwalifikowanych wykorzystywanych przez Bank w czynnościach, których jest stroną."

2. W § 22:

i) zmienia się ust. 1 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia:

"a) zatwierdzanie propozycji Zarządu w przedmiocie zasadniczej struktury organizacyjnej Banku, przez którą rozumie się wydzielone strukturalnie i organizacyjnie podstawowe obszary działalności Banku podległe poszczególnym członkom Zarządu,"

ii) kropkę na końcu ust. 1 litery j) zastępuje się przecinkiem;

iii) w ust. 1 dodaje się literę k) o następującym brzmieniu:

"k) zatwierdzanie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku."

iv) w ust. 3 punkt 1 wykreśla się litery c), d) oraz e), a przecinek na końcu litery b) zastępuje się kropką;

v) zmienia się ust. 3 punkt 3 litera a) poprzez nadanie następującego brzmienia:

"a) sprawowanie stałego nadzoru nad ryzykiem kredytowym, ryzykiem rynkowym, ryzykiem operacyjnym oraz ryzykiem płynności, a także rekomendowanie zatwierdzenia zaangażowania obciążonego ryzykiem jednego podmiotu, zgodnie z parametrami określonymi przez Radę Nadzorczą w danym czasie,

vi) w ust. 3 dodaje się nowy punkt 4 w następującym brzmieniu:

"4) Komisję do spraw wynagrodzeń, do której zadań należy między innymi:

a) rozpatrywanie spraw dotyczących zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń członków Zarządu, w tym ustalanie stawek wynagrodzeń,

b) przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu BRE Banku SA na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi,

c) wydawanie Radzie Nadzorczej rekomendacji: na temat ogólnych zaleceń dla Zarządu odnośnie poziomu i struktury wynagradzania kadry kierowniczej wysokiego szczebla oraz w zakresie polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku,

d) monitorowanie poziomu i struktury wynagrodzeń kadry kierowniczej wysokiego szczebla."

3. W § 30 zmienia się ust. 1 punkt 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2) prokurenci - działający w granicach uprawnień wynikających z przepisów o prokurze, łącznie z członkiem Zarządu, prokurentem lub pełnomocnikiem działającym w granicach udzielonego mu pełnomocnictwa;"

4. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy wynosi 168.410.984 (sto sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dziesięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt cztery) złote i dzieli się na 42.102.746 (czterdzieści dwa miliony sto dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.

5. Wykreśla się § 35a.

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 26

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. j) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§1

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej Banku w wysokości:

Przewodniczący Rady Nadzorczej 17.000 złotych,

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej 14.500 złotych,

Członek rady Nadzorczej 12.000 złotych.

§2

1. Za udział w Stałych Komisjach powołanych przez Radę Nadzorczą ustala się dla członków Rady Nadzorczej miesięczne wynagrodzenie w wysokości:

- z tytułu udziału w jednej Stałej Komisji 50% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,

- z tytułu udziału w każdej następnej Stałej Komisji 25% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1,

z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Łącznie wynagrodzenie pobierane przez danego Członka Rady Nadzorczej z tytułu udziału w Stałych Komisjach nie może przekroczyć 75% wynagrodzenia pobieranego przez tego Członka zgodnie z § 1.

§ 3

Traci moc uchwała nr 28 XVII ZWZ z dnia 21.04.2004 r. w sprawie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2012 r.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 27

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA

Na podstawie § 11 lit. d) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Dokonuje się wyboru ""..... na Członka Rady Nadzorczej BRE Bank SA począwszy od dnia 30 marca 2012 r. na wspólną kadencję Rady Nadzorczej BRE Banku SA. Mandat Członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA """.. wygasa równocześnie z wygaśnięciem mandatów pozostałych Członków Rady Nadzorczej BRE Banku SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------

Uchwała nr 28

XXV Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

BRE Banku SA

z 30 marca 2012 r.

Projekt

w sprawie wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz Grupy BRE Banku za rok 2012

Na podstawie § 11 lit. n) Statutu BRE Banku SA uchwala się, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie BRE Banku SA wybiera ___________________________ jako audytora do badania sprawozdań finansowych BRE Banku SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy BRE Banku SA za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

---------------------------------------------------
Cezary Stypułkowski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: bre | Emitent | bańki

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »