Reklama

MBANK (MBK): XXVIII ZWZ mBanku S.A. - podjęte uchwały - raport 17

Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki mBank S.A. podaje do wiadomości treść uchwał, które zostały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. w dniu 30 marca 2015 r.:

Uchwała nr 1

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2014

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

Reklama

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2014 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 174 096 tys. zł;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 400 590 tys. zł;

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 113 603 463 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 696 366 tys. zł;

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 928 018 tys. zł;

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 2

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 3

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 4

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 5

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 6

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 7

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 8

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy:35.530.037 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów:35.530.037, w tym:

głosów "za":35.522.772,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 9

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją z dniem 27 października 2014 r. przez Pana Jana Szomburga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 27 października 2014 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 28 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 33.529.246,

głosów "przeciw": 6,

głosów "wstrzymujących się": 2.000.784

Uchwała nr 10

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 11

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu AndreCarls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 12

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu ThorstenowiKanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 13

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 14

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 15

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 16

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 17

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 18

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 19

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 20

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 21

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 22

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 28 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 23

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A. Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.522.771,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 7.265

Uchwała nr 24

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2014

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2014 zawierające:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 289 310 tys. zł;

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 520 766 tys. zł;

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 117 985 822 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 816 542 tys. zł;

e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 006 777 tys. zł;

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 35.523.554,

głosów "przeciw": 0,

głosów "wstrzymujących się": 6.482

Uchwała nr 25

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1.W § 6 ust. 2 dodaje się punkt l6) w następującym brzmieniu:

"16) świadczenie usług rozliczeniowych oraz usług raportowania w rozumieniu przepisów dotyczących instrumentów pochodnych, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji."

2. Zmienia się § 6 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"3. Działalność maklerską."

3. W § 22 ust. 1 dodaje się literę l) w następującym brzmieniu:

"l) wyrażanie opinii dotyczących transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, jeżeli planowana całkowita kwota jednostkowej transakcji przekroczy 20% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.Opinia Rady Nadzorczej nie będzie wymagana w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, w których jest ograniczone ryzyko poprzez ustanowione zabezpieczenie, jednakże Rada Nadzorcza będzie informowana o takich transakcjach."

4. Zmienia się § 22 ust. 3pkt 2) litera d) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance."

5. Zmienia się § 29 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Pełnomocnictw udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie."

6.Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 168.840.628 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) złote i dzieli się na 42.210.157 (czterdzieści dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za":35.530.035,

głosów "przeciw":0,

głosów "wstrzymujących się":1

Uchwała nr 26

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mBank S.A. ("Spółka", "Bank"), doceniając i podtrzymując znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez osoby zarządzające w Spółce niniejszym, w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 4 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, postanawia zmienić uchwałę nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienioną Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia11 kwietnia 2013 roku, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki ("Program"), w celu przedłużenia Programu do dnia 31.12.2021.

§ 1

Dotychczasowy § 1 ust. 7 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

"Całość Obligacji przeznaczona dla Osób Uprawnionych będzie podzielona na dziesięć serii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Serie Obligacji od C1 do C6 zostaną podzielone na trzy Transze oznaczone jako Transza I w liczbie 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza II 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza III 18.334 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Obligacje, natomiast Serie od C7 do C10 zostaną podzielone na 4 Transze oznaczone jako Transza I, Transza II, Transza III, Transza IV w liczbie Obligacji określonej przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego dokonywać zmiany ilości Transz, jak również przesunięć Obligacji pomiędzy Transzami" .

§ 2

Dotychczasowy § 1 ust. 8 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

"Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby Uprawnione w latach 2010 – 2021, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych szczegółowo uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, Obligacje serii C1 będą mogły być nabywane w 2009 roku."

§ 3

Dotychczasowy § 2 ust. 2 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

"Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej, Osobie Uprawnionej zostanie przyznane prawo do nabycia Obligacji po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy (w dniu, w którym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku), z tym że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2008 tj. w roku 2009. Prawo to będzie powstawać corocznie i będzie mogło zostać zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem warunków określonych w Programie. Z zastrzeżeniem ust. 6 realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w odniesieniu do Obligacji serii C1 do C6 będzie odroczona w czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy I, 24 miesiące w przypadku Transzy II i 36 miesięcy w przypadku Transzy III, liczonych od dnia nabycia prawa, z tym wyjątkiem, iż realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w odniesieniu do Obligacji serii C7 do C10 będzie odroczona w czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy II, 24 miesiące w przypadku Transzy III i 36 miesięcy w przypadku Transzy IV, natomiast realizacja prawa do nabycia Obligacji serii C7 - C10 w Transzy I nie będzie odroczona w czasie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do zmiany terminów realizacji praw do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w ramach danej Transzy. Wynikające z Obligacji prawo do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, może być przez Osobę Uprawnioną zrealizowane w okresie od nabycia Obligacji do dnia 31 grudnia 2021 roku."

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 35.530.036 akcji, co stanowi 84,17% kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów: 35.530.036, w tym:

głosów "za": 29.529.025,

głosów "przeciw": 3.942.014,

głosów "wstrzymujących się": 2.058.997

Uchwała nr 27

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z dnia 30 marca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. e), f) oraz i) Statutu Spółki, w celu realizacji zobowiązań Spółki, wynikających z programu motywacyjnego, wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, ("Program"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank SA z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, w celu przedłużenia Programu do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

1. Dotychczasowy § 9 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Uprawnienia obligatariuszy, wynikające z przyznanego prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji wygasają w terminie 31.12.2021 r.

2. Prawo do objęc

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »