Reklama

MBANK (MBK): XXVIII ZWZ mBanku SA - projekty uchwał

Raport bieżący nr 11/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki mBank SA podaje do wiadomości projekty uchwał, które zostaną przedłożone pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku SA w dniu 30 marca 2015 r.:

Reklama

Uchwała nr 1

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz sprawozdania finansowego mBanku S.A. za rok 2014

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności mBanku S.A. oraz zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe mBanku S.A. za rok 2014 zawierające:

a) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 174 096 tys. zł;

b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 400 590 tys. zł;

c) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., które po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 113 603 463 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 696 366 tys. zł;

e) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 928 018 tys. zł;

f) noty objaśniające do sprawozdania finansowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie podziału zysku netto za rok 2014

Na podstawie § 11 lit. b) Statutu mBanku S.A.niniejszym uchwala się, co następuje:

§ 1

Uzyskany w 2014 roku zysk netto mBanku S.A. w kwocie 1.174.096.218,00 złotych zostanie przeznaczony w następujący sposób:

1. w kwocie 717.572.669,00 zł na dywidendę dla akcjonariuszy mBanku S.A., przy czym kwota dywidendy przypadająca na jedną akcję wynosi 17 zł;

2. w kwocie 50.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.;

3. w kwocie 406.523.549,00zł – na kapitał zapasowy mBanku S.A.

Wskazany powyżej sposób podziału zysku jest zależny od spełnienia się następujących warunków: w zaudytowanych sprawozdaniach finansowych mBanku S.A. sporządzonych za pierwsze półrocze 2015 r. łączny współczynnik kapitałowy (TCR) będzie co najmniej na poziomie 15.5%,a wynik netto mBank S.A. wyniesie co najmniej 250.000.000PLN.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie mBanku S.A. ustala dzień dywidendy na dzień 29 maja 2015 roku (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy na dzień 18 sierpnia 2015 roku (termin wypłaty dywidendy).

W przypadku nie spełnienia się powyżej wymienionych warunków, zysk netto za rok 2014 zostanie przeznaczony w następujący sposób:

1. w kwocie 50.000.000,00 zł – na fundusz ogólnego ryzyka mBanku S.A.;

2.w kwocie 1.124.096.218,00zł – na kapitał zapasowy mBanku S.A.

Zarząd mBanku S.A. poinformuje akcjonariuszy mBanku S.A. w osobnym oświadczeniu, które zostanie opublikowane w raporcie bieżącym w dniu 30 lipca 2015 r., o spełnieniu bądź nie spełnieniu powyżej wskazanych warunków, które determinują wypłatę dywidendy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Stypułkowskiemu, Prezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Lidii Jabłonowskiej-Lubie, Wiceprezes Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Przemysławowi Gdańskiemu, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Hansowi Dieterowi Kemler, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jarosławowi Mastalerzowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Cezaremu Kocikowi, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jörgowi Hessenmüller, Wiceprezesowi Zarządu Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia powołania Członka Rady Nadzorczej w trybie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 19 ust. 3 Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

W związku z rezygnacją z dniem 27 października 2014 r. przez Pana Jana Szomburga z funkcji Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., zatwierdza się powołanie w dniu 27 października 2014 r. przez Radę Nadzorczą mBanku S.A., Pani Agnieszki Słomki-Gołębiowskiej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej mBanku S.A., na okres począwszy od dnia 28 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Leśnemu, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Andre Carls, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Thorstenowi Kanzler, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Blessing, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Wiesławowi Thor, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Teresie Mokrysz, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Waldemarowi Stawskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Janowi Szomburgowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 27 października 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Wierzbowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stephanowi Engels, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Dirkowi Wilhelmowi Schuh, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Martinowi Zielke, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Agnieszce Słomce-Gołębiowskiej, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 28 października 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. c) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Stefanowi Schmittmannowi, Członkowi Rady Nadzorczej Banku, absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2014, za okres od dnia 31 marca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy mBanku oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy mBanku za rok 2014

Na podstawie § 11 lit. a) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy mBanku za rok 2014 zawierające:

a) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto w kwocie 1 289 310 tys. zł;

b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 1 520 766 tys. zł;

c) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r., który po stronie aktywów oraz zobowiązań i kapitału własnego wykazuje sumę 117 985 822 tys. zł;

d) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r., wykazujące zwiększenie stanu kapitału o kwotę 816 542 tys. zł;

e) skonsolidowane sprawozdanie przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 1 006 777 tys. zł;

f) noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego;

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy mBanku za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie zmiany Statutu mBanku S.A.

Na podstawie § 11 lit. e) Statutu mBanku S.A. uchwala się, co następuje:

§1

Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Banku:

1.W § 6 ust. 2 dodaje się punkt l6) w następującym brzmieniu:

"16) świadczenie usług rozliczeniowych oraz usług raportowania w rozumieniu przepisów dotyczących instrumentów pochodnych, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji.”

2. Zmienia się § 6 ust. 3 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"3. Działalność maklerską.”

3. W § 22 ust. 1 dodaje się literę l) w następującym brzmieniu:

"l) wyrażanie opinii dotyczących transakcji zawieranych z podmiotami powiązanymi, jeżeli planowana całkowita kwota jednostkowej transakcji przekroczy 20% funduszy własnych Banku, zdefiniowanych w § 33, wyliczonych na dzień 31 grudnia poprzedniego roku.Opinia Rady Nadzorczej nie będzie wymagana w przypadku transakcji na instrumentach pochodnych, w których jest ograniczone ryzyko poprzez ustanowione zabezpieczenie, jednakże Rada Nadzorcza będzie informowana o takich transakcjach.”

4. Zmienia się § 22 ust. 3pkt 2) litera d) poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"d) akceptowanie proponowanych przez Zarząd zmian na stanowisku kierującego Departamentem Audytu Wewnętrznego oraz kierującego Departamentem Compliance.”

5. Zmienia się § 29 ust. 2 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"2. Pełnomocnictw udzielają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem albo dwóch prokurentów działających łącznie.”

6.Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

"§ 34

Kapitał zakładowy wynosi 168.840.628 (sto sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) złote i dzieli się na 42.210.157 (czterdzieści dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda.”

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Banku do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Banku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem z dniem rejestracji przez sąd rejestrowy.

Uchwała nr 27

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z dnia 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie zmiany Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank S.A. programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki mBank S.A. ("Spółka", "Bank"), doceniając i podtrzymując znaczenie motywacyjne możliwości objęcia akcji Spółki przez osoby zarządzające w Spółce niniejszym, w wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w § 9 ust. 4 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, postanawia zmienić uchwałę nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienioną Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia11 kwietnia 2013 roku, w ramach którego osoby uprawnione uzyskają możliwość objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach warunkowo podwyższonego kapitału zakładowego Spółki ("Program"), w celu przedłużenia Programu do dnia 31.12.2021.

§ 1

Dotychczasowy § 1 ust. 7 uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

"Całość Obligacji przeznaczona dla Osób Uprawnionych będzie podzielona na dziesięć serii C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10. Serie Obligacji od C1 do C6 zostaną podzielone na trzy Transze oznaczone jako Transza I w liczbie 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza II 18.333 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści trzy) Obligacje, Transza III 18.334 (osiemnaście tysięcy trzysta trzydzieści cztery) Obligacje, natomiast Serie od C7 do C10 zostaną podzielone na 4 Transze oznaczone jako Transza I, Transza II, Transza III, Transza IV w liczbie Obligacji określonej przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem, że Rada Nadzorcza może w Regulaminie Programu Motywacyjnego dokonywać zmiany ilości Transz, jak również przesunięć Obligacji pomiędzy Transzami” .

§ 2

Dotychczasowy § 1 ust. 8 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnego zmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

"Obligacje będą mogły być nabywane przez osoby Uprawnione w latach 2010 – 2021, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych szczegółowo uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, Obligacje serii C1 będą mogły być nabywane w 2009 roku.”

§ 3

Dotychczasowy § 2 ust. 2 Uchwały nr 20 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzenia przez Spółkę programu motywacyjnegozmienionej Uchwałą nr 29 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku otrzymuje następujące brzmienie:

"Po spełnieniu warunków, o których mowa w pkt 1 powyżej, Osobie Uprawnionej zostanie przyznane prawo do nabycia Obligacji po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na którym zatwierdzono sprawozdanie finansowe Banku za poprzedni rok obrotowy (w dniu, w którym sprawozdanie finansowe zostało zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Banku), z tym że po raz pierwszy uprawnienie to powstanie po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku za rok 2008 tj. w roku 2009. Prawo to będzie powstawać corocznie i będzie mogło zostać zrealizowane przez Osobę Uprawnioną z zastrzeżeniem warunków określonych w Programie. Z zastrzeżeniem ust. 6 realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w odniesieniu do Obligacji serii C1 do C6 będzie odroczona w czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy I, 24 miesiące w przypadku Transzy II i 36 miesięcy w przypadku Transzy III, liczonych od dnia nabycia prawa, z tym wyjątkiem, iż realizacja prawa do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w odniesieniu do Obligacji serii C7 do C10 będzie odroczona w czasie, w danej serii Obligacji, o 12 miesięcy w przypadku Transzy II, 24 miesiące w przypadku Transzy III i 36 miesięcy w przypadku Transzy IV, natomiast realizacja prawa do nabycia Obligacji serii C7 - C10 w Transzy I nie będzie odroczona w czasie. Rada Nadzorcza jest upoważniona do zmiany terminów realizacji praw do nabycia Obligacji i objęcia Akcji w ramach danej Transzy. Wynikające z Obligacji prawo do objęcia Akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, może być przez Osobę Uprawnioną zrealizowane w okresie od nabycia Obligacji do dnia 31 grudnia 2021 roku.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

XXVIII Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

mBanku S.A.

z dnia 30 marca 2015 r.

Projekt

w sprawie zmiany uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank S.A. z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcjizmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku.

Na podstawie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 Kodeksu spółek handlowych, art. 22 i 23 ustawy o obligacjach oraz § 11 lit. e), f) oraz i) Statutu Spółki, w celu realizacji zobowiązań Spółki, wynikających z programu motywacyjnego, wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 roku wraz z późniejszymi zmianami, ("Program"), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić treść uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Bank SA z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank S.A. oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku S.A. osobom biorącym udział w programie motywacyjnym oraz w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, w celu przedłużenia Programu do dnia 31 grudnia 2021 roku.

§ 1

1. Dotychczasowy § 9 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Uprawnienia obligatariuszy, wynikające z przyznanego prawa pierwszeństwa do objęcia Akcji wygasają w terminie 31.12.2021 r.

2. Prawo do objęcia Akcji w ramach Programu będzie mogło być realizowane w następujących terminach, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane w innym terminie:

1) w 2010 roku w Transzy I, w 2011 roku w Transzy II, w 2012 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C1 obligatariuszom i nie później niż w dniu 31.12.2018 roku, z zastrzeżeniem, że w szczególnych przypadkach, określonych uchwałą Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego, prawo do objęcia Akcji będzie mogło być zrealizowane w 2009 roku;

2) w 2011 roku w Transzy I, w 2012 roku w Transzy II, w 2013 w Transzy III, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C2 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku;

3) w 2012 roku w Transzy I, w 2013 roku w Transzy II, w 2014 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C3 obligatariuszom i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku;

4) w 2013 roku w Transzy I, w 2014 roku w Transzy II, w 2015 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C4 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku;

5) w 2014 roku w Transzy I, w 2015 roku w Transzy II, w 2016 w Transzy III lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C5 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku;

6) w 2015 roku w Transzy I, w 2016 roku w Transzy II, w 2017 w Transzy III, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C6 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021roku;

7) w 2015 roku w Transzy I, w 2016 roku w Transzy II, w 2017 roku w Transzy III, w 2018 roku w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C7 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021roku;

8) w 2016 roku w Transzy I, w 2017 roku w Transzy II, w 2018 w Transzy III i w 2019 roku w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C8 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku;

9) w 2017 w Transzy I, w 2018 roku w Transzy II, w 2019 w Transzy III i w 2020 w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C9 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku;

10) w 2018 roku w Transzy I, w 2019 roku w Transzy II, w 2020 roku w Transzy III i w 2021 roku w Transzy IV, lecz nie wcześniej niż od dnia opłacenia i przydziału Obligacji serii C10 obligatariuszom, i nie później niż w dniu 31.12.2021 roku.

3. Szczegółowe terminy, w których obligatariusze będą mogli wykonywać prawo do objęcia Akcji zgodnie z zasadami określonym w § 9 ust. 2 niniejszej uchwały, określa Regulamin Programu Motywacyjnego, który został przyjęty przez Radę Nadzorczą Spółki uchwałą nr 65/08 z dnia 24 stycznia 2008 r., z późniejszymi zmianami."

§ 2

Dotychczasowy § 10 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

"Wszystkie Obligacje zostaną wykupione przez Spółkę po cenie nominalnej, najpóźniej w dniu 31.12.2021 roku.”

§ 3

Dotychczasowy § 11 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

"Obligacje, w przypadku których zrealizowano związane z nimi prawo pierwszeństwa do objęcia Akcji Spółki, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie nie dłuższym niż 30 (trzydzieści) dni od dnia złożenia przez obligatariusza oświadczenia o objęciu Akcji. W przypadku, gdy ustalony w powyższy sposób termin wykupu Obligacji będzie przypadał po dniu 31.12.2021 roku, Obligacje zostaną wykupione w dniu 31.12.2021 roku.”

§ 4

Dotychczasowy § 12 uchwały nr 21 XXI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 marca 2008 r. w sprawie emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy zmienionej Uchwałą nr 30 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mBanku S.A. z dnia 11 kwietnia 2013 roku, otrzymuje następujące brzmienie:

"Celem emisji Obligacji jest realizacja Programu, przeprowadzanego na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 m

Dowiedz się więcej na temat: mBank

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »