Reklama

STARHEDGE (SHG): Żądanie akcjonariusza w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - raport 24

Raport bieżący nr 24/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Global Energy S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu 5 marca 2014 roku wpłynęło, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, żądanie akcjonariusza Polish American Investment Fund LLC z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w zakresie dotyczącym zmiany treści Statutu Spółki o następującej treści:

Reklama

"Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych z dnia 15 sierpnia 2000 roku w imieniu Polish American Investment Fund LLC akcjonariusza emitenta Global Energy S.A., żądam umieszczenia w porządku obrad następujących punktów:

1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie usunięcia § 23 oraz zmiany treści kolejnych paragrafów od 24 do 33.

Poniżej przedstawiam propozycję zmiany uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki Global Energy S.A.:

Uchwała nr __

z dnia 27 marca 2014 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Global Energy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000017849

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 23 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli niniejszy statut lub ustawa nie stanowią inaczej.

2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty,

3) udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

4) określenie dnia dywidendy,

5) z zastrzeżeniem § 14 ust. 3 – 5 Statutu powoływanie, odwoływanie i ustalanie wynagradzania członków Rady Nadzorczej,

6) z zastrzeżeniem §10 ust. 2 pkt. 3 – 5 oraz 10 powoływanie i odwoływanie Prezesa Zarządu,

7) tworzenie, wykorzystywanie i likwidacja kapitałów rezerwowych i funduszy.

2a.Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego gruntu lub ograniczonego prawa rzeczowego albo udziału w nieruchomości, użytkowaniu wieczystym gruntu lub ograniczonym prawie rzeczowym, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

3. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są większością 3/4 głosów oddanych w sprawach:

1) emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,

2) zmiany statutu,

3) obniżenia kapitału zakładowego Spółki,

4) zbycia przedsiębiorstwa Spółki,

5) połączenia Spółki z inną Spółką,

6) rozwiązania Spółki,

7) umorzenia akcji.

4. Uchwały w przedmiocie zmian statutu Spółki zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub uszczuplających prawa przyznane osobiście poszczególnym akcjonariuszom wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

5. Walne Zgromadzenie może przyznać osobie, która sprawowała lub sprawuje funkcję członka Rady Nadzorczej lub Zarządu, zwrot wydatków lub pokrycie odszkodowania, które osoba ta może być zobowiązana zapłacić osobie trzeciej, w wyniku zobowiązań powstałych w związku ze sprawowaniem funkcji przez tę osobę, jeżeli osoba ta działała w dobrej wierze oraz w sposób, który w uzasadnionym w świetle okoliczności przekonaniu tej osoby był w najlepszym interesie Spółki.

§ 2

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 24 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych.

2. Uchwały w sprawie zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

3.Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenia.

§ 3

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 25 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

2. Walne Zgromadzenie uchwala swój regulamin.

§ 4

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 26 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Akcjonariuszom Spółki przysługują uprawnienia określone w art. 433 Kodeksu spółek handlowych (prawo poboru).

§ 5

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 27 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Organizację Spółki określa regulamin organizacyjny uchwalany przez Zarząd i zatwierdzany przez Radę Nadzorczą.

§ 6

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 28 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 7

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 29 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej bilans na ostatni dzień roku, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu Środków pieniężnych oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 8

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 30 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Czysty zysk Spółki może być w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia przeznaczony w szczególności na:

1)kapitał zapasowy,

2)fundusz inwestycji,

3)fundusz dywidendowy,

4)dodatkowy kapitał rezerwowy,

5)dywidendy,

6)inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwała Walnego Zgromadzenia o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału między akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy, oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.

§ 9

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 31 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

W sprawach nie uregulowanych w Statucie mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych obowiązujących aktów prawnych.

§ 10

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa dotychczasową treść § 32 Statutu Spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalania jednolitego tekstu statutu spółki.

§ 11

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia dokonać zmiany Statutu w ten sposób, że usuwa w całości § 33 Statutu Spółki.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-03-06Artur StaykovPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »