Reklama

PROCAD (PRD): Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA - raport 11

Raport bieżący nr 11/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PROCAD SA przekazuje do publicznej wiadomości treść żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA zawierającego projekty uchwał, zgłoszonego w dniu dzisiejszym przez akcjonariusza reprezentującego powyżej 1/20 kapitału zakładowego PROCAD SA.

Treść żądania Emitent zamieszcza w pełnym brzmieniu:

"Żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad

Reklama

Na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, jako akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki PROCAD S.A., żądam umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 19 marca 2010 r., następujących punktów:

10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia

11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

W związku z powyższym pkt 10 porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (raport bieżący nr 7/2010 Spółki PROCAD S.A. z dnia 19 lutego 2010 r.) otrzymuje nr 13.

Zgodnie z wymogiem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych projekty uchwał dotyczących proponowanych punktów porządku obrad stanowią załącznik do niniejszego pisma.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna

nr .............. z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki PROCAD Spółka Akcyjna do przeprowadzenia skupu akcji własnych

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych notowanych na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w trybie określonym w niniejszej uchwale.

2. Upoważnienie Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna obejmuje wybór najkorzystniejszej oferty i zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z Firmą Inwestycyjną, na podstawie której Zarząd Spółki zleci Firmie Inwestycyjnej nabywanie akcji Spółki w celu ich późniejszej odsprzedaży Spółce. Nabywanie akcji Spółki przez Firmę Inwestycyjną odbywać się będzie na poniższych zasadach określających warunki umowy z Firmą Inwestycyjną:

a) łączna liczba nabywanych na zlecenie Spółki akcji nie przekroczy 500 000 szt.,

b) akcje nabywane będą za cenę nie wyższą niż 5,50 zł za jedną akcję,

c) na skup akcji własnych przeznacza się kwotę nie większą niż 1 800 000 zł,

d) upoważnienie Firmy Inwestycyjnej do nabywania akcji Spółki na jej zlecenie obejmuje okres od dnia 19 marca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, nie dłużej jednak niż do nabycia maksymalnej liczby akcji określonej w pkt a) lub wyczerpania się środków finansowych określonych w punkcie c),

e) Zarząd poda do publicznej wiadomości termin rozpoczęcia i zakończenia nabywania akcji przez Firmę Inwestycyjną działającą na zlecenie Spółki w trybie przewidzianym art. 56 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz.1539 z późn. zm.), przy czym termin rozpoczęcia nabywania akcji zostanie podany przed rozpoczęciem realizacji skupu,

f) Zarząd będzie upoważniony do nakazania Firmie Inwestycyjnej zaprzestania nabywania akcji Spółki na jej zlecenie.

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PROCAD Spółka Akcyjna upoważnia Zarząd Spółki do nabywania akcji własnych w okresie od dnia 19 marca 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku, nie dłużej jednak niż do chwili nabycia 500 000 szt. akcji lub do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie w maksymalnej kwocie 1 800 000 zł. Akcje nabywane będą za cenę nie wyższą niż 5,50 zł za jedną akcję.

4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po wyrażeniu zgody Rady Nadzorczej może:

a) nakazać Firmie Inwestycyjnej zakończenie nabywania akcji przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia akcji w całości lub w części.

5. W przypadku podjęcia decyzji, o których mowa w ust. 5 pkt a) oraz b) Zarząd obowiązany jest do podania informacji do publicznej wiadomości, wraz z uzasadnieniem, w trybie przewidzianym dla przekazywania informacji bieżących ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

6. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia akcji własnych Spółki zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna

nr .............. z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki w zw. z § 22 ust. 2 Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na ................... osób.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna

nr .............. z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .................................................................................................

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD Spółka Akcyjna

nr .............. z dnia 19 marca 2010 r.

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 36 ust. 1 pkt d) Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki PROCAD S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .................................................................................................

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

W związku z powyższym żądaniem akcjonariusza Zarząd Emitenta ogłasza nowy porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PROCAD SA w Gdańsku, które odbędzie się dnia 19 marca 2010 roku, o godzinie 12.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 215, ogłoszonego raportem bieżącym nr 7/2010 z dnia 19 lutego 2010 roku:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad.

5. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

6. Zmiany w Statucie Spółki

a. dostosowanie numeracji wg PKD do nowej systematyki,

b. dostosowanie Statutu do wymogów wnikających z nowelizacji Kodeksu Spółek Handlowych.

7. Przyjęcie informacji Zarządu o przebiegu i rezultatach skupu akcji własnych Spółki.

8. Przyjęcie uchwały o przeznaczeniu akcji własnych Spółki.

9. Przyjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie przez Spółkę nieruchomości.

10. Przyjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do przeprowadzenia skupu akcji własnych w celu umorzenia.

11. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.

12. Przyjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.

13. Zamknięcie obrad.

Pozostała treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie.

Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt.4) i 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Jarosław Jarzyński - Prezes Zarządu
Maciej Horeczy - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »