Reklama

ALIOR (ALR): Zakończenie oferty publicznej akcji Alior Bank S.A - raport 9

Raport bieżący nr 9/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") niniejszym przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Banku. Terminy użyte w niniejszym raporcie inaczej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Banku ("Prospekt").

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (tj. w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Osób Uprawnionych): 22 listopada 2012 roku - 3 grudnia 2012 roku.

Reklama

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (tj. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych): 5 grudnia 2012 roku - 7 grudnia 2012 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych: 7 grudnia 2012 r.

Przydział akcji Transzy Osób Uprawnionych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10 grudnia 2012 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosiła 36.812.965 akcji, w tym: (i) 12.332.965 Nowych Akcji oraz (ii) 24.480.000 Akcji Sprzedawanych;.

4. Stopa redukcji:

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 5% oraz Transzy Osób Uprawnionych wyniosła 5%.

W ramach zapisów złożonych przez inwestorów instytucjonalnych (tj. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) oraz w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy złożono na 36.920.721 Akcji Oferowanych, w tym przez inwestorów z:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 1.929.269 Akcji Sprzedawanych.

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 443.957 Akcji Sprzedawanych.

c) Transzy Osób Uprawnionych złożono zapisy na 275.059 Nowych Akcji.

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 12.071.650 Nowych Akcji oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W Ofercie przydzielono 36.812.965 akcji Banku, w tym w:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1.835.257 Akcji Sprzedawanych.

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 443.957 Akcji Sprzedawanych.

c) Transzy Osób Uprawnionych przydzielono 261.315 Nowych Akcji.

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 12.071.650 Nowych Akcji oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane/obejmowane w Ofercie:

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 54,20 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Osób Uprawnionych wynosiła 45,60 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosiła 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W Ofercie złożono 14.840 zapisów na akcje Banku w tym w:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 9.487 zapisów na Akcje Sprzedawane.

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 3.820 zapisów na Akcje Sprzedawane.

c) Transzy Osób Uprawnionych złożono 816 zapisów na Nowe Akcje.

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 717 zapisów na Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane przydzielono wszystkim inwestorom, którzy w ramach oferty publicznej złożyli zapisy na akcje.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty zawartej w dniu 21 listopada 2012 roku role subemitentów pełnili: Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc.

Gwaranci Oferty nie nabyli ani nie objęli żadnych akcji w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania oferty na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 2.094.116.934,40 PLN w tym w:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych 104.609.649,00 PLN (1.835.257 Akcji Sprzedawanych po cenie 57,00 PLN za jedną akcję).

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych 24.062.469,40 PLN (443.957 Akcji Sprzedawanych po cenie 54,20 PLN za jedną akcję).

c) Transzy Osób Uprawnionych 11.915.964,00 PLN (261315 Nowych Akcji po cenie emisyjnej 45,60 PLN za jedną akcję).

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1.953.528.852,00 PLN (12.071.650 Nowych Akcji po cenie emisyjnej 57,00 PLN za jedną akcję oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych po cenie 57,00 PLN za jedną akcję).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczania tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank Spółka Akcyjna. W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny akcji Banku ("Prospekt"), sporządzony na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 16 listopada 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku i ofercie publicznej jego akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt udostępniono na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl) oraz na stronie internetowej oferującego - IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. 206.1715) .

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za "osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami" (ang. "investment professionals") w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons"). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo "Wskazaną Osobą", należy go niezwłocznie zwrócić Bankowi. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank") niniejszym przekazuje informacje związane z zakończeniem oferty publicznej akcji Banku. Terminy użyte w niniejszym raporcie inaczej niezdefiniowane mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Banku ("Prospekt").

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (tj. w Transzy Inwestorów Indywidualnych, Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Transzy Osób Uprawnionych): 22 listopada 2012 roku - 3 grudnia 2012 roku.

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (tj. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych): 5 grudnia 2012 roku - 7 grudnia 2012 roku.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Przydział akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych: 7 grudnia 2012 r.

Przydział akcji Transzy Osób Uprawnionych oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 10 grudnia 2012 roku.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Ostateczna liczba Akcji Oferowanych wynosiła 36.812.965 akcji, w tym: (i) 12.332.965 Nowych Akcji oraz (ii) 24.480.000 Akcji Sprzedawanych;.

4. Stopa redukcji:

Stopa redukcji zapisów w Transzy Inwestorów Indywidualnych wyniosła 5% oraz Transzy Osób Uprawnionych wyniosła 5%.

W ramach zapisów złożonych przez inwestorów instytucjonalnych (tj. w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych) oraz w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych nie przeprowadzono redukcji zapisów.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Zapisy złożono na 36.920.721 Akcji Oferowanych, w tym przez inwestorów z:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 1.929.269 Akcji Sprzedawanych.

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono zapisy na 443.957 Akcji Sprzedawanych.

c) Transzy Osób Uprawnionych złożono zapisy na 275.059 Nowych Akcji.

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono zapisy na 12.071.650 Nowych Akcji oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W Ofercie przydzielono 36.812.965 akcji Banku, w tym w:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 1.835.257 Akcji Sprzedawanych.

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych przydzielono 443.957 Akcji Sprzedawanych.

c) Transzy Osób Uprawnionych przydzielono 261.315 Nowych Akcji.

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono 12.071.650 Nowych Akcji oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych.

7. Cena, po jakiej akcje były nabywane/obejmowane w Ofercie:

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 54,20 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Indywidualnych wynosiła 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Osób Uprawnionych wynosiła 45,60 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

Cena Ostateczna Akcji Oferowanych oferowanych inwestorom w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych wynosiła 57,00 PLN za jedną Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

W Ofercie złożono 14.840 zapisów na akcje Banku w tym w:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 9.487 zapisów na Akcje Sprzedawane.

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych złożono 3.820 zapisów na Akcje Sprzedawane.

c) Transzy Osób Uprawnionych złożono 816 zapisów na Nowe Akcje.

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych złożono 717 zapisów na Nowe Akcje oraz Akcje Sprzedawane.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

Akcje Oferowane przydzielono wszystkim inwestorom, którzy w ramach oferty publicznej złożyli zapisy na akcje.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty zawartej w dniu 21 listopada 2012 roku role subemitentów pełnili: Barclays Bank PLC, J.P. Morgan Securities plc i Morgan Stanley & Co. International plc.

Gwaranci Oferty nie nabyli ani nie objęli żadnych akcji w wykonaniu zobowiązania do gwarantowania oferty na podstawie Umowy Gwarantowania Oferty.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 2.094.116.934,40 PLN w tym w:

a) Transzy Inwestorów Indywidualnych 104.609.649,00 PLN (1.835.257 Akcji Sprzedawanych po cenie 57,00 PLN za jedną akcję).

b) Preferencyjnej Transzy Inwestorów Indywidualnych 24.062.469,40 PLN (443.957 Akcji Sprzedawanych po cenie 54,20 PLN za jedną akcję).

c) Transzy Osób Uprawnionych 11.915.964,00 PLN (261315 Nowych Akcji po cenie emisyjnej 45,60 PLN za jedną akcję).

d) Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 1.953.528.852,00 PLN (12.071.650 Nowych Akcji po cenie emisyjnej 57,00 PLN za jedną akcję oraz 22.200.786 Akcji Sprzedawanych po cenie 57,00 PLN za jedną akcję).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: (a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; (b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; (c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; (d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczania tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Bank sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na akcję po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty publicznej.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Niniejszy materiał w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank Spółka Akcyjna. W szczególności, niniejszy materiał nie stanowi oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Prospekt emisyjny akcji Banku ("Prospekt"), sporządzony na potrzeby oferty publicznej oraz ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie, który w dniu 16 listopada 2012 r. został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Banku i ofercie publicznej jego akcji w Polsce ("Oferta"). Prospekt udostępniono na stronie internetowej Banku (www.aliorbank.pl) oraz na stronie internetowej oferującego - IPOPEMA Securities S.A. (www.ipopema.pl). Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. 206.1715) .

Niniejszy dokument nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym dokumencie może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku (ang. U.S. Securities Act of 1933) ani przez żaden inny organ regulujący obrót papierami wartościowymi jakiegokolwiek innego stanu lub jurysdykcji w Stanach Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym komunikacie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Australii oraz Japonii ani do rezydentów Japonii. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie lub Japonii.

Niniejszy dokument jest rozpowszechniany i skierowany do osób, których miejsce zamieszkania lub siedziba znajduje się w Polsce oraz znajdujących się na terytorium Polski oraz do osób, które: (A) jeżeli znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, są osobami będącymi "inwestorami kwalifikowanymi" w rozumieniu art. 2(1)(e) Dyrektywy Prospektowej (Dyrektywa 2003/71/WE) w zakresie w jakim została ona implementowana w danym państwie oraz (B) jeżeli znajdują się na terenie Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, są osobami (i) posiadającymi zawodowe doświadczenie w sprawach dotyczących inwestycji, dzięki któremu uznawane są za "osoby zawodowo zajmujące się inwestycjami" (ang. "investment professionals") w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie") oraz (ii) o których mowa w art. 49(2) (a)-(d) Rozporządzenia (wszystkie osoby wymienione w (A) i (B) łącznie są "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons"). Jeżeli otrzymali Państwo niniejszy dokument, a nie są Państwo "Wskazaną Osobą", należy go niezwłocznie zwrócić Bankowi. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym dokumencie zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom, a zaproszenie, oferta lub zobowiązanie do objęcia, kupna lub innego nabycia takich papierów wartościowych zostaną udostępnione wyłącznie Wskazanym Osobom lub złożone wyłącznie przez Wskazane Osoby. Osoba niebędąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy dokument lub jego dowolną część ani się na niego powoływać.
Krzysztof Czuba - Wiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »