POLICE (PCE): Zakończenie subskrypcji akcji serii C - raport 2

Raport bieżący nr 2/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police” S.A. ("Spółka”), w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 49.175.768 akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,00 PLN każda ("Akcje Oferowane”), emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 23 września 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji z prawem poboru nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia 7 listopada 2019r. jako dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany Statutu Spółki, oferowanych: (i) w drodze oferty publicznej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki zatwierdzonego w dniu 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz (ii) w drodze oferty, która nie wymagała sporządzenia prospektu emisyjnego zgodnie z art. 1 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (łącznie "Oferta”), podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

Terminy pisane wielka literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 5 listopada 2019 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:

Rozpoczęcie subskrypcji – 12.11.2019 r.

Zakończenie subskrypcji – 9.12.2019 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów złożonych na zaproszenie Zarządu:

Rozpoczęcie subskrypcji – 23.12.2019 r.

Zakończenie subskrypcji – 23.12.2019 r.

2.Data przydziału akcji:

Data przydziału Akcji Oferowanych – 23.12.2019 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

W ramach Oferty oferowanych było 110.000.000 Akcji Oferowanych. Subskrypcją w ramach Oferty objętych zostało 49.175.768 Akcji Oferowanych.

4.Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta nie była podzielona na transze. W wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych nie złożono zapisów na wszystkie Akcje Oferowane. W konsekwencji nie zastosowano redukcji zapisów.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 49.175.768 Akcji Oferowanych, w tym, w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych złożono zapisy na 49.175.768 Akcji Oferowanych. Nie złożono zapisów na Akcje Oferowane w ramach odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 436 § 4 KSH.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 49.175.768 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Oferowane obejmowane były po Cenie Emisyjnej wynoszącej 10,20 zł (słownie: dziesięć złotych dwadzieścia groszy) za każdą Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Oferowanych zapisy złożyło 235 podmiotów. Oferta nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcje Oferowane przydzielono 235 podmiotom. Oferta nie była podzielona na transze.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Oferowanych ani umowy o gwarancję emisji Akcji Oferowanych.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 501.592.833,60 zł (słownie: pięćset jeden milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset trzydzieści trzy złote sześćdziesiąt groszy).

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa, d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

14. Sposób opłacenia objętych akcji

Wszystkie Akcje Oferowane przydzielone w ramach Oferty zostały objęte za wkłady pieniężne.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki. Prospekt, który został sporządzony w związku Ofertą Prospektową, po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi komunikatami i suplementami do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i Ofercie Prospektowej. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (http://zchpolice.grupaazoty.com/) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej Globalnego Koordynatora – Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie (https://www.bm.pkobp.pl/).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-01-03Wojciech WardackiPrezes Zarządu
2020-01-03Włodzimierz ZasadzkiWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »