Reklama

NOVAVISGR (NVG): Zakończenie subskrypcji akcji serii C2

Raport bieżący nr 49/2020

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd spółki Novavis Group S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"; "Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 37/2020 z dnia 14 sierpnia 2020 roku, niniejszym informuje, że w dniu 1 października 2020 r., nastąpiło objęcie 27 374 285 akcji serii C2 na okaziciela C2, które zostały należycie subskrybowane i opłacone i tym samym emisja doszła do skutku.

Reklama

Stosowanie do treści § 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, przekazuje do publicznej wiadomości informacje, dotyczące przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii C2, wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji z wyłączeniem prawem poboru nowych akcji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

W związku z powyższym, Zarząd przekazuje następujące informacje o zakończeniu subskrypcji Akcji Serii C2:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz Zapisów Dodatkowych:

Rozpoczęcie subskrypcji - 1.10.2020 r.

Zakończenie subskrypcji - 1.10.2020 r.

Zarząd kierował zaproszenie do wybranych inwestorów do objęcia Akcji Serii C2.

2. Data przydziału akcji:

Data przydziału Akcji Serii C2 - 1.10.2020 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

27 374 285 Akcji Serii C2.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy. Zarząd skierował zaproszenia do wybranych inwestorów. Zaproszenia nie podlegały redukcji.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji łącznie objętych zostało 27 374 285 akcji serii C2.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 27 374 285 Akcji Serii C2.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii C2 obejmowane były po cenie emisyjnej wynoszącej 1,75 zł (słownie: jeden złotych 75/100 groszy) za każdą Akcję Serii C2.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii C2 objęło 5 podmiotów, w tym: 1 osoba prawna i 4 osoby fizyczne w tym Członek Zarządu Emitenta.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Serii C2 przydzielono 5 podmiotom, w tym: 1 osobie prawnej i 4 osobom fizycznym w tym Członkowi Zarządu Emitenta.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Serii C2.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 47 904 998,75 zł (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 75/100).

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale na:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia opublikowania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący zawierający informacje na temat ostatecznej wysokości ww. kosztów po przeprowadzeniu ich ostatecznej kalkulacji.

14. Sposób opłacenia objętych akcji

Wszystkie Akcje zostały objęte i opłacone. Opłacenie akcji miało miejsce w wyniku potrącenie wierzytelności.

Data powstania wierzytelności:

1.10.2020 roku

Przedmiot wierzytelności:

Wierzytelności Marshall, wierzytelności Pana Pawła Krzyształowicza oraz trzech osób fizycznych, wynikającej z Umowy Sprzedaży Akcji Novavis w stosunku do Emitenta w trybie art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej w tym:

• 4 100 000 akcji od Marshall Nordic Limited (w tym: 1 037 898 akcji imiennych serii D i 3 062 102 akcje na okaziciela serii E );

• 420 000 akcji na okaziciela serii E od Pana Pawła Krzyształowicza - Członka Zarządu Emitenta;

• 260 000 akcji - od 3 osób fizycznych (w tym: 132 727 akcji imiennych serii D i 127 273 akcji na okaziciela serii E).

Opisanych w raporcie bieżącym nr 43/2020 z dnia 7 września 2020 roku. Nabycie nastąpiło o cenie 11,00 PLN za każdą akcje.

Wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny:

Wartość wierzytelności wyniosła 52 580 000 PLN. Zarząd Spółki podjął uchwalę w zakresie przyjęcia sprawozdania z wyceny wyżej wymienionej wierzytelności. Zgodnie ze sprawozdaniem oraz uchwałą Zarządu, sprawozdanie z wyceny wierzytelności nie będzie podlegać badaniu biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 6a ust.2 Ustawy o Ofercie Publicznej, ponieważ wierzytelności, które przysługują subskrybentom względem Spółki wynikają z umowy, której przedmiotem są zbywalne papiery wartościowe (akcje Novavis S.A.) a ich wartość została ustalona według średniej ceny ważonej, po której były przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect w okresie 6 miesięcy poprzedzających dzień dokonania wpłaty na akcje Spółki. Na dzień poprzedzający dokonanie wpłat średnia ta wynosiła 11,80 zł, w związku z powyższym sprawozdanie nie podlega badaniu biegłego rewidenta. W załączeniu do raportu wycena.

Opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności.

Wierzytelności Marshall, wierzytelności Pana Pawła Krzyształowicza oraz trzech osób fizycznych, powstały w wyniku Umowy Sprzedaży Akcji Novavis w stosunku do Emitenta w trybie art. 6a Ustawy o Ofercie Publicznej w tym:

• 4 100 000 akcji od Marshall Nordic Limited (w tym: 1 037 898 akcji imiennych serii D i 3 062 102 akcje na okaziciela serii E );

• 420 000 akcji na okaziciela serii E od Pana Pawła Krzyształowicza - Członka Zarządu Emitenta;

• 260 000 akcji - od 3 osób fizycznych (w tym: 132 727 akcji imiennych serii D i 127 273 akcji na okaziciela serii E).

Transakcja przeniesienia własności i opłacenia oraz potrącenia wierzytelności miała miejsce w dniu 1.10.2020 roku.

Podstawa prawna:

§ 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-10-14Piotr Karmelita Paweł KrzyształowiczPrezes Zarządu Członek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »