Reklama

INDYGO (IDG): Zakończenie subskrypcji akcji serii J - raport 44

Raport bieżący nr 44/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z treścią art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd IndygoTech Minerals S.A. (dalej Spółka) niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji 11.489.197 akcji zwykłych na okaziciela serii J, przeprowadzonej w ramach subskrypcji prywatnej, prowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 30 września 2015 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki.

Reklama

W związku z powyższym Zarząd Spółki na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Serii J:

Subskrypcja Akcji Serii J miała charakter subskrypcji prywatnej i następowała poprzez złożenie oferty przez Emitenta i jej przyjęcie przez oznaczonego adresata (art. 431 § 2 pkt 1 KSH). Otwarcie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 października 2015 r. Zakończenie subskrypcji nastąpiło w dniu 8 października 2015 r.

2. Data przydziału Akcji Serii J:

Ze względu na fakt, iż objęcie Akcji Serii J nastąpiło w drodze subskrypcji prywatnej, nie dokonywano przydziału akcji w rozumieniu art. 434 KSH. Tym samym nie można wskazać daty przydziału instrumentów finansowych. Jednocześnie Emitent podaje, iż Akcji Serii J zostały objęte na podstawie 7 (siedmiu) umowy objęcia akcji zawartych w dniu 8 października 2015 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcja Akcji Serii J obejmowała 11.489.197 akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji Akcji Serii I redukcja nie wystąpiła. Akcje zostały objęte w subskrypcji prywatnej, wobec czego nie składano zapisów na akcje.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Nie składano zapisów. W ramach subskrypcji prywatnej zostało objętych 11.489.197 akcji serii J, o wartości nominalnej 0,05 zł każda akcja.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach przeprowadzonej subskrypcji prywatnej zostało objętych 11.489.197 akcji serii J.

7. Cena emisyjna, po jakiej były obejmowane akcje:

Akcje Serii J zostały objęte po cenie emisyjnej wynoszącej 0,90 zł za każdą akcję. Cena emisyjna Akcji Serii J została ustalona przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie uchwały nr 3 z dnia 30 września 2015 r. Akcje Serii J zostały w całości objęte w zamian za wkłady pieniężne w drodze wzajemnego potrącenia wierzytelności pieniężnych.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji prywatnej Akcje Serii J zostały zaoferowane 5 (pięciu) inwestorom, w tym dwóm inwestorom zaoferowano objęcie Akcji Serii J kilkukrotnie. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze. W ramach subskrypcji zawarto 7 (siedem) umów objęcia Akcji Serii J.

9. Liczby osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji umowy objęcia akcji zostały zawarte z 4 (czterema) osobami prawnymi i 1 (jedną) osobą fizyczną.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Emitent nie zawarł umowy o submisję Akcji Serii J.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn akcji stanowiących przedmiot subskrypcji i ceny emisyjnej jednej akcji):

Wartość przeprowadzonej subskrypcji stanowi kwotę: 10.340.277,30 zł.

12. Łączna wysokość kosztów poniesionych i przewidzianych do poniesienia, które zostaną zaliczone do kosztów emisji wynosi:

Łączne koszty emisji Akcji Serii I wyniosły 5.734,28 zł, w tym koszty notarialne i podatkowe, z czego: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, b) koszty wynagrodzenia subemitentów: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, c) koszty sporządzenia sporządzenie prospektu emisyjnego: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, d) koszty doradztwa: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu, e) koszty promocji oferty: Emitent nie ponosił kosztów z tego tytułu.

Koszty poniesione do chwili rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego wykazywane są jako rozliczenia międzyokresowe kosztów, a po rejestracji koszty przeprowadzenia emisji Akcji Serii J i dopuszczenia ich do obrotu zostaną rozliczone z kapitału zapasowego jako zmniejszenie kapitału - do wysokości nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartością nominalną.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii J przypadający na jedną akcję objętą subskrypcją:

Średni koszt przeprowadzenia emisji przypadający na jedną Akcję Serii J objętą subskrypcją wyniósł 0,0005 zł.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-22Dariusz JanusPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »