RAFAKO (RFK): Zakończenie subskrypcji akcji serii K. - raport 63

Raport bieżący nr 63/2017

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd RAFAKO S.A. ("Spółka”) w związku z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 42.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K Spółki o wartości nominalnej 2,00 zł każda, o łącznej wartości nominalnej 85.000.000 zł ("Akcje Oferowane”), przeprowadzonej na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 4 z dnia 12 września 2017 r. w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji, oferty publicznej akcji nowej emisji, ustalenia dnia prawa poboru akcji nowej emisji, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru, praw do akcji oraz akcji nowej emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu spółki ("Uchwała Emisyjna”) Zarząd Spółki podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

Reklama

Terminy pisane wielka literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Spółki, zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 3 listopada 2017 r.

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji akcji:

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów w wykonaniu prawa poboru oraz zapisów dodatkowych:

Rozpoczęcie subskrypcji - 09.11.2017 r.

Zakończenie subskrypcji - 17.11.2017 r.

Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji w ramach zapisów złożonych na zaproszenie Zarządu:

Rozpoczęcie subskrypcji - 29.11.2017 r.

Zakończenie subskrypcji - 30.11.2017 r.

2. Data przydziału akcji:

Data przydziału Akcji Oferowanych - 30.11.2017 r.

3. Liczba akcji objętych subskrypcją:

Subskrypcją w ramach Oferty objętych zostało 42.500.000 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach , w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Oferta nie była podzielona na transze. Redukcja nie była stosowana. Zapisy Dodatkowe opiewały na mniejszą liczbę Akcji Oferowanych niż liczba Akcji Oferowanych pozostająca do objęcia.

5. Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji łącznie złożono zapisy na 42.500.000 Akcji Oferowanych, w tym, w ramach zapisów w wykonaniu Prawa Poboru oraz w ramach Zapisów Dodatkowych złożono zapisy na 35.107.416 Akcji Oferowanych. W ramach odpowiedzi na zaproszenie skierowane przez Zarząd Spółki na podstawie art. 436 § 4 KSH złożono zapisy na 7.392.584 Akcji Oferowanych.

6. Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji przydzielono łącznie 42.500.000 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Oferowane obejmowane były po Cenie Emisyjnej wynoszącej 4,00 zł (słownie: cztery) za każdą Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcji Oferowanych zapisy złożyło 1307 podmiotów.

9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji Akcje Oferowane przydzielono 1307 podmiotom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję Akcji Oferowanych.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji akcji rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 170.000.000 zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów złotych).

12. Łączne określenie wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na: a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenie prospektu emisyjnego, uwzględniając koszty doradztwa, d) promocja oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni koszt przeprowadzenia emisji akcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy materiał, ani żadna jego część nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio lub pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Kanady, Japonii, Australii lub w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub zakupu jakichkolwiek papierów wartościowych RAFAKO S.A. ("Spółka”). Prospekt emisyjny, który został sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji Spółki na terytorium Polski ("Oferta”) ("Prospekt”), po jego zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego stanowi wraz ze wszystkimi opublikowanymi aneksami oraz komunikatami aktualizacyjnymi do Prospektu jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce. Prospekt został opublikowany i jest dostępny na stronie internetowej Spółki (www.rafako.com.pl) oraz dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie (www.dm.pkobp.pl) oraz na stronie internetowej Trigon Domu Maklerskiego S.A. (www.trigon.pl).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną, w tym rekomendacji inwestycyjnej, w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.

Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych Spółki na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.

Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-12-14Agnieszka Wasilewska- SemailPrezes Zarządu
2017-12-14Jarosław DusiłoWiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »