Reklama

ALIOR (ALR): Zakończenie subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I Alior Bank S.A. - raport 52

Raport bieżący nr 52/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Alior Bank S.A. ("Bank”) niniejszym podaje do publicznej wiadomości informacje związane z zakończeniem subskrypcji oraz przydziałem 56.550.249 akcji zwykłych na okaziciela serii I Banku o wartości nominalnej 10,00 PLN każda ("Akcje Oferowane”), przeprowadzonej na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku z dnia 5 maja 2016 r.

Terminy pisane wielką literą, które nie zostały inaczej zdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym Banku zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r.

Reklama

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji Akcji Oferowanych.

Zapisy na Akcje Oferowane były przyjmowane w dniach 25 maja – 1 czerwca 2016 r.

2. Data przydziału Akcji Oferowanych.

Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 10 czerwca 2016 r.

3. Liczba Akcji Oferowanych objętych subskrypcją.

Subskrypcją w ramach Oferty zostało objętych 56.550.249 Akcji Oferowanych.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach.

Oferta nie była podzielona na transze.

Stopa redukcji w ramach Zapisów Dodatkowych wyniosła 98,5%.

5. Liczba Akcji Oferowanych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji.

W ramach subskrypcji złożono zapisy na 89.220.779 Akcji Oferowanych, w tym na 56.037.229 Akcji Oferowanych w ramach wykonania Prawa Poboru oraz na 33.183.550 Akcji Oferowanych w ramach Zapisów Dodatkowych.

6. Liczba Akcji Oferowanych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji.

W ramach Oferty przydzielono 56.550.249 Akcji Oferowanych.

7. Cena, po jakiej były obejmowane Akcje Oferowane.

Akcje Oferowane były obejmowane po Cenie Emisyjnej wynoszącej 38,90 PLN (słownie: trzydzieści osiem złotych i dziewięćdziesiąt groszy) za 1 (jedną) Akcję Oferowaną.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane.

W Ofercie złożyło zapisy 3.924 inwestorów.

9. Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane.

Akcje Oferowane przydzielono 3.924 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli Akcje Oferowane w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby Akcji Oferowanych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta).

Akcje Oferowane nie zostały objęte w ramach wykonywania umów o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (rozumiana jako iloczyn liczby Akcji Oferowanych stanowiących przedmiot subskrypcji i Ceny Emisyjnej).

Wartość przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 2.199.804.686,10 PLN (słownie: dwa miliardy sto dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt sześć złotych i dziesięć groszy).

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia Oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji Oferty – wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia na dzień niniejszego raportu bieżącego wszystkich kosztów emisji Akcji Oferowanych, wysokość kosztów emisji Akcji Oferowanych zostanie przedstawiona i przekazana do publicznej wiadomości przez Bank w odrębnym raporcie bieżącym niezwłocznie po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w proces przygotowania i przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Oferowaną.

Bank w odrębnym raporcie bieżącym przedstawi informacje na temat wysokości średniego kosztu przeprowadzenia emisji Akcji Oferowanych przypadającego na jedną Akcję Oferowaną wraz z informacją o wysokości kosztów emisji Akcji Oferowanych, o których mowa w punkcie 12 powyżej.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani dystrybuowany, bezpośrednio ani pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie, Japonii lub jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której takie działanie stanowiłoby naruszenie właściwych przepisów prawa lub regulacji.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw do podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe spółki Alior Bank S.A. ("Spółka). Prospekt emisyjny ("Prospekt”), sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta”). Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 18 maja 2016 r. W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.aliorbank.pl.

Papiery wartościowe Spółki nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami ("Ustawa o Papierach Wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o Papierach Wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, a Spółka nie zamierza ubiegać się o ich zarejestrowanie zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych.

Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "inwestorów kwalifikowanych” w rozumieniu art. 86 Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku, którymi są (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji tzn. trudniące się zawodowo inwestycjami (ang. investment professionals) (w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005)) ("Rozporządzenie”)), (b) spółek, jednostek nieposiadających osobowości prawnej i innych osób o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniających kryteria określone w art. 49(2)(a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) innych osób, którym mogą zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "osobami uprawnionymi”). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie osobom uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem osób uprawnionych. Osoby, które nie są osobami uprawnionymi nie powinny działać w oparciu o materiały zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Bank Zachodni WBK S.A. oraz Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział – Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie, posiadające licencje i podlegający nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, oraz Goldman Sachs International i J.P. Morgan Securities plc, które posiadają licencję wydaną przez Prudential Regulation Authority oraz podlegają nadzorowi Financial Conduct Authority i Prudential Regulation Authority w Zjednoczonym Królestwie (łącznie "Gwaranci”), działają wyłącznie na rzecz Spółki, a nie jakiejkolwiek innej osoby w związku z Ofertą. Gwaranci nie będą uznawali jakiejkolwiek innej osoby jako ich klienta w związku z Ofertą i nie będą odpowiedzialni wobec kogokolwiek, za wyjątkiem Spółki, z tytułu ochrony należnej ich klientom lub udzielania porad w związku z Ofertą lub jakąkolwiek inną sprawą, transakcją lub porozumieniem, o którym mowa w niniejszym materiale.

Żaden z Gwarantów ani ich dyrektorów, członków organów, pracowników, doradców lub pełnomocników nie przyjmuje jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu – ani nie składa, wprost lub w sposób dorozumiany, żadnych oświadczeń ani zapewnień w przedmiocie – prawdziwości, rzetelności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w przedmiocie tego, czy jakiekolwiek informacje zostały pominięte w niniejszym materiale) albo innych informacji dotyczących Spółki, Banku BPH, Podstawowej Działalności Banku BPH lub ich podmiotów zależnych lub stowarzyszonych, niezależnie od tego, czy w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej oraz niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, jak również z tytułu jakichkolwiek szkód wynikających z wykorzystania niniejszego materiału lub jego zawartości albo powstałych w jakikolwiek sposób w związku z niniejszym materiałem lub jego zawartością.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-06-23Piotr BystrzanowskiDyrektor DRI

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »