Reklama

SUWARY (SUW): Zakończenie subskrypcji i sprzedaży akcji serii C - raport 17

Raport bieżący nr 17/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd SUWARY S.A. (Spółka) informuje, że doszła do skutku emisja 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda, przeprowadzona w drodze oferty prywatnej na podstawie:

1/ Uchwały nr 4 i 5 z dnia 15 lutego 2011 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Spółki "SUWARY" S.A. z siedzibą w Pabianicach w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu Spółki.

Reklama

2/ Uchwały Nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. Zarządu spółki pod firmą "SUWARY" Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie: (i) podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w art. 7a Statutu (ii) ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii C do obrotu na rynku regulowanym oraz ich dematerializacji oraz (iii) zmiany statutu Spółki

oraz

3/ Uchwały nr 9/2011 z dnia 25 marca 2011 r. Rady Nadzorczej spółki pod firmą SUWARY Spółka Akcyjna z siedzibą w Pabianicach w sprawie wyrażenia zgody na : (i) określenie przez Zarząd Spółki ceny emisyjnej akcji serii C emitowanych w ramach kapitału docelowego na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 9 z dnia 24 marca 2011 r. oraz (ii) pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru ww. akcji.

Równolegle z procesem podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C przeprowadzany jest proces podziału akcji w proporcji 1:5 (split). Na dzień sporządzenia raportu akcje notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie mają wartość nominalną 10,00 zł i są notowane po cenie sprzed splitu. Z kolei inwestorzy objęli akcje serii C po dokonaniu rejestracji w sądzie rejestrowym zmiany wartości nominalnej akcji z 10,00 zł na 2,00 zł każda. Zarząd KDPW w dniu 18 kwietnia 2011 podjął uchwałę w przedmiocie zmiany wartości nominalnej akcji Suwary S.A. o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 16/2011 z dnia 18.04.2011.

W związku z powyższym Spółka podaje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1. Akcje serii C emitowane były w ramach subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego.

2. Akcje serii C będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

3. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

data rozpoczęcia subskrypcji - 30 marca 2011 r.

data zakończenia subskrypcji - 6 kwietnia 2011 r.

4. Data przydziału akcji:

Spółka informuje, iż emisja została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej tj. zawarcia umów objęcia akcji z inwestorami, którym Zarząd Spółki złożył ofertę objęcia akcji. W związku z powyższym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia ostatniej z umów objęcia akcji, co miało miejsce w dniu 6 kwietnia 2011 r.

5. Liczba akcji objętych subskrypcją:

419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

6. Stopy redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy w choć jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła.

7. Liczba akcji, które zostały zaoferowane w ramach subskrypcji:

W ramach subskrypcji zaoferowano 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której inwestorzy nie składają zapisów, a zawierają umowy objęcia akcji.

8. Liczba akcji, które zostały objęte w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

W ramach subskrypcji objęto 419.550 akcji serii C o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Emisja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

9. Cena emisyjna po jakiej były obejmowane akcje:

16,10 (szesnaście 10/100) złotych za jedną akcję o wartości nominalnej 2,00 zł każda.

Inwestorzy nabyli akcje o wartości nominalnej 2,00 zł, czyli akcje po podziale akcji w proporcji 1:5 (splicie). Cena akcji jaką zapłaciliby przed splitem wyniosłaby 80,50 zł.

10. Liczba podmiotów, do których została skierowana oferta objęcia akcji serii C w ramach subskrypcji prywatnej:

W ramach subskrypcji prywatnej zaoferowano akcje serii C 12 podmiotom. W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

11. Liczba podmiotów, które objęły akcje serii C:

Subskrypcja akcji serii C została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, w której nie przeprowadza się przydziału akcji w rozumieniu przepisów kodeksu spółek handlowych.

Umowy objęcia akcji serii C zawarło łącznie 12 podmiotów.

W ramach oferty nie było rozróżnienia na transze.

12. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli wraz z faktyczną ceną jednej akcji (tj. ceną emisyjną lub sprzedaży po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie akcji w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Spółka nie zawarła umowy o subemisję.

13. Wartość przeprowadzonej subskrypcji (stanowiąca iloczyn liczby oferowanych akcji serii C i ceny emisyjnej jednej akcji):

6.754.755,00 zł

14. Łączna wysokość szacowanych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji do dnia sporządzenia niniejszej informacji wynosi: 189 823,93 zł z czego:

a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty - 175 868,88 zł

b) koszty wynagrodzenia subemitentów 0,00 zł,

c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0,00 zł,

d) koszty promocji oferty - 0,00 zł

e) pozostałe koszty emisji (opłaty ewidencyjne, skarbowe, notarialne) wyniosły 13 955,05 zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą, bardziej precyzyjne dane zostaną przedstawione w raporcie okresowym za I półrocze 2011 roku.

Metoda rozliczenia w księgach i sposób ujęcia w sprawozdaniu finansowym: Zgodnie z art. 36 ust.2 pkt 2b ustawy o rachunkowości rozliczenie kosztów emisji akcji serii C w księgach odbędzie się poprzez zmniejszenie nadwyżki wartości emisyjnej wyemitowanych akcji nad ich wartością nominalną. Koszty te zostaną ujęte w sprawozdaniu finansowym w pozycji kapitał zapasowy, a pozostała ich część obciąży koszty finansowe.

15. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją:

Według stanu kosztów na dzień 14 kwietnia 2011 r. średni koszt przeprowadzenia emisji akcji C przypadający na jedną akcję serii C objętą subskrypcją wynosi 0,45 zł.

Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz.259).
Wioletta Kubicz - Kwiatkowska - Prokurent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »