Reklama

SANPL (SPL): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii I

Raport bieżący nr 24/2012
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku Zachodniego WBK S.A. (dalej: "Spółka") niniejszym przekazuje informację na temat zakończonej prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii I ("Akcje") z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji. Akcje zostały zaoferowane w subskrypcji prywatnej, której przeprowadzenie nie wymagało sporządzenia prospektu emisyjnego, i zostały objęte przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju ("EBOiR").

Subskrypcja Akcji nastąpiła na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku Zachodniego WBK S.A. nr 31 z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii I, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii I. Akcje będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

6 lipca 2012 r.;

2) data przydziału papierów wartościowych:

Spółka informuje, iż emisja Akcji została przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, tj. zawarcia umowy objęcia Akcji w związku z zaoferowaniem Akcji EBOiR i przyjęciem tej oferty przez ten bank. W związku z tym w ramach powyższej oferty prywatnej nie doszło do przydziału w rozumieniu przepisów Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie Spółka wyjaśnia, iż wszystkie akcje zostały objęte z chwilą zawarcia umowy objęcia Akcji, tj. 6 lipca 2012 r.;

3) liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;

4) stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

nie dotyczy;

5) liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;

6) liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

w ramach subskrypcji prywatnej objęto 1 561 618 (jeden milion pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemnaście) Akcji o wartości nominalnej 10 zł;

7) cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

cena subskrypcyjna: 212,60 zł (dwieście dwanaście złotych sześćdziesiąt groszy) za jedną Akcję;

8) liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot - EBOiR;

9) liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

w ramach subskrypcji prywatnej Akcje objął jeden podmiot - EBOiR;

10) azwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Akcje nie były obejmowane przez subemitentów;

11) wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

331.999.986,80 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów, dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych i osiemdziesiąt groszy);

12) łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) przygotowania i przeprowadzenia oferty;

b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie;

c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa;

d) promocji oferty

punkt ten nie dotyczy przedmiotowej emisji z uwagi na fakt, że nie przeprowadzono oferty publicznej Akcji;

13) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

nie dotyczy.

Podstawa prawna:

§ 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33, poz. 259).
Elżbieta Kaleta-Jagiełło - dyrektor ds. korporacyjnych

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | Akcji

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »