Reklama

GTC (GTC): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii N

Raport bieżący nr 12/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Globe Trade Centre S.A. (dalej: "Spółka”) niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela Serii N ("Akcje Serii N”).

Reklama

Subskrypcja Akcji Serii N nastąpiła na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 18 z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji, wyłącznie na rzecz niektórych akcjonariuszy Spółki na dzień dywidendy, akcji zwykłych na okaziciela serii N, wyłączenia w całości prawa poboru wszystkich akcji serii N przysługującego dotychczasowym akcjonariuszom, zmiany statutu Spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii N lub praw do akcji serii N do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz dematerializacji akcji serii N lub praw do akcji serii N ("Uchwała o Podwyższeniu Kapitału”).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży: Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w dniu 6 czerwca 2019 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych: Nie dotyczy. Umowy objęcia Akcji Serii N zostały zawarte w dniu 6 czerwca 2019 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Maksymalna liczba Akcji Serii N, które mogły zostać wyemitowane na podstawie Uchwały o Podwyższeniu Kapitału wynosiła 21.607.000.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: nie składano zapisów w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych; w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2.018.126 Akcji Serii N.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: w ramach subskrypcji prywatnej objęto 2.018.126 Akcji Serii N.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): cena subskrypcyjna: 8,29 zł za jedną Akcję Serii N.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: Nie dotyczy – subskrypcja prywatna nie była podzielona na transze.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: Akcje Serii N zostały objęte przez dwa (2) podmioty.

10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): Nie dotyczy. Emisja Akcji Serii N nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: 16.730.264,54 zł.

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty; b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie; c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa; d) promocji oferty: 65.000 EUR (277.160 zł po przeliczeniu według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu), przy czym wszystkie te koszty dotyczą punktu a) (przygotowanie i przeprowadzenie oferty), gdyż punkty b), c) i d) nie znajdują zastosowania: akcje Serii N nie były przedmiotem zobowiązania subemisyjnego, w związku z ofertą publiczną akcji Serii N ani ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie został przygotowany prospekt emisyjny, a w związku z ofertą publiczną nie prowadzono działań promocyjnych.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającego na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,03 EUR (0,13 zł po przeliczeniu według średniego kursu wymiany PLN/EUR ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień publikacji niniejszego raportu).

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych (dla przypadku, w którym do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności): wierzytelność powstała w dniu określonym w uchwale nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2019 r. jako dzień dywidendy, tj. dnia 22 maja 2019 r. Przedmiotem wierzytelności jest roszczenie o wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2018. Łączna wartość potrąconych wierzytelności wynosi 16.730.264,54 zł. W związku z tym, że wierzytelność stanowi roszczenie pieniężne nie była sporządzana jej wycena. Podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta wraz z liczbą objętych papierów wartościowych wskazane są w tabeli poniżej.

Lp. Inwestor Liczba akcji serii N objęta przez inwestora

1. PKO Bankowy OFE 405,687

2. AVIVA OFE Aviva Santander 1,612,439

Zastrzeżenie prawne:

Niniejszy raport bieżący został przygotowany stosownie do wymogów art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej”), ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Globe Trade Centre S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i w żadnym wypadku nie stanowi oferty ani nie jest udostępniany w celu promowania bezpośrednio lub pośrednio nabycia lub objęcia papierów wartościowych spółki Globe Trade Centre S.A. z siedzibą w Warszawie albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia.

Niniejszy materiał nie stanowi akcji promocyjnej w rozumieniu art. 53 ust. 2 Ustawy o Ofercie Publicznej.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Podstawa prawna: § 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-10Thomas Kurzmann Prezes Zarządu Thomas Kurzmann
2019-06-10Erez BonielCzłonek ZarząduErez Boniel

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Rekomendacje

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »