OEX (OEX): Zakończenie subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki - raport 27

Raport bieżący nr 27/2018

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent”, "Spółka”), w nawiązaniu do raportów bieżących Emitenta nr 22/2018 z dnia 29 maja 2018 r. oraz nr 23/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r., niniejszym przekazuje informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 0,20 zł (dwadzieścia groszy) każda ("Akcje Serii D”).

Reklama

Akcje Serii D zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych ("KSH”). Subskrypcja Akcji Serii została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 maja 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem w całości prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacji i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii D oraz zmiany Statutu (o treści której Spółka informowała raportem bieżącym nr 18/2018).

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 21-24 maja 2018 r., natomiast umowy objęcia Akcji Serii D zostały zawarte do dnia 6 czerwca 2018 roku (data zakończenia subskrypcji).

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Zarząd Spółki dokonał przydziału Akcji Serii D w dniu 6 czerwca 2018 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Akcji Serii D.

4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach subskrypcji objęto 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Akcji Serii D.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

W ramach subskrypcji objęto i przydzielono łącznie 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Akcji.

7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Serii D były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 17,00 zł (siedemnaście złotych) za jedną Akcję Serii D.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy, subskrypcja nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Serii D. W ramach subskrypcji objęto 1.101.445 (jeden milion sto jeden tysięcy czterysta czterdzieści pięć) Akcji Serii D.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach subskrypcji Akcje Serii D przydzielono 23 inwestorom.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy, Emisja Akcji Serii D nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży.

Wartość przeprowadzonej subskrypcji Akcji Serii D wyniosła 18.724.565 zł (osiemnaście milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt pięć złotych).

12. Wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty: a) przygotowania i przeprowadzenia oferty, b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie, c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, d) promocji oferty - wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta

Łączne koszty poniesione przez Spółkę w związku z subskrypcją Akcji Serii D wyniosą: 449.236,00 zł.

Całość ww. kosztów stanowi koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty. Innych kosztów na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie poniosła.

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszą kapitał zapasowy Spółki.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Na dzień przekazania niniejszego raportu bieżącego, łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jedną Akcję Serii D, wyniesie ok. 0,41 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Serii D zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne poprzez wpłatę na rachunek bankowy.

Zastrzeżenie prawne:

Materiał przedstawiony w niniejszym dokumencie stanowi wypełnienie obowiązków informacyjnych, jakim podlega OEX S.A. jako spółka publiczna, której akcje są dopuszczone i wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i celem jego publikacji przez Spółkę jest wyłącznie przekazanie informacji na temat zakończenia subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki. Niniejszy raport bieżący nie służy w jakikolwiek sposób, bezpośrednio lub pośrednio, promowaniu subskrypcji akcji nowej emisji lub sprzedaży akcji własnych Emitenta i nie jest materiałem promocyjnym przygotowanym lub opublikowanym przez Emitenta na potrzeby promowania akcji nowej emisji lub ich subskrypcji lub sprzedaży akcji własnych Emitenta albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia także w znaczeniu art. 53 ust. 1 polskiej ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, ze zmianami, i nie stanowi akcji promocyjnej w znaczeniu art. 53 ust. 2 tej ustawy.

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-06-20Robert Krasowskiczłonek zarządu
2018-06-20Tomasz Słowińskiczłonek zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »