Reklama

ACAUTOGAZ (ACG): Zakończenie subskrypcji warrantów serii E i sprzedaży akcji AC S.A. serii E posiadaczom tych... - raport 4

Raport bieżący nr 4/2020

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako "Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 31.03.2020 r. Osoby Uprawnione, realizując uprawnienie przysługujące im z posiadanych 86.400 (słownie: osiemdziesięciu sześciu tysięcy czterystu) warrantów subskrypcyjnych serii E z Transzy 2018, złożyły formularze objęcia tej samej liczby akcji serii E, w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym AC S.A. 400 warrantów nie zostało wyemitowanych, a 550 zostało umorzonych na skutek zaistnienia przesłanek z Regulaminu Programu Motywacyjnego 2018-2019. W dniu 31.03.2020 r. Zarząd przydzielił 86.400 akcji serii E w zamian za warranty subskrypcyjne i wydał uprawnionym odcinki zbiorowe tych akcji. W wyniku tego doszło do objęcia 86.400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 o wartości nominalnej 0,25 zł każda, tj. o łącznej wartości nominalnej 21.600,00 zł. W wyniku objęcia przez Osoby Uprawnione 86.400 akcji warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego doszło w tej części do skutku. Aktualna wysokość kapitału zakładowego AC S.A. wynosi 2.491.295,75 zł (słownie: dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt pięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy) i dzieli się na 9.200.000 (słownie: dziewięć milionów dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 381.150 (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 135.983 (słownie: sto trzydzieści pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda, 161.650 (słownie: sto sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda oraz 86.400 (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,25 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia pięć groszy) każda. Akcje zostały pokryte w całości wkładem pieniężnym. Wszystkie 86.400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 będzie przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji wynosi 9.965.183. Wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym w dniu 31.03.2020 r. wydaniu dokumentów akcji wynosi 27.400,00 zł.

Reklama

Szczegółowe informacje na temat zakończonej subskrypcji 87.350 warrantów subskrypcyjnych serii E i sprzedaży posiadaczom tych warrantów 86.400 akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 000001 do 086400 o wartości nominalnej 0,25 zł każda:

1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji i sprzedaży:

Subskrypcja warrantów subskrypcyjnych rozpoczęła się i zakończyła w dniu 26.03.2019 r., a sprzedaż akcji rozpoczęła się i zakończyła w dniu 31.03.2020 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

Emisja warrantów subskrypcyjnych oraz akcji została przeprowadzona w drodze subskrypcji prywatnej. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o przydziale warrantów subskrypcyjnych oznaczonym adresatom w dniu 11.03.2019 r., Zarząd podjął uchwałę o przydziale akcji w dniu 31.03.2020 r.

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą:

87.350 warrantów subskrypcyjnych

86.400 akcji

4. Stopa redukcji:

Nie wystąpiła.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży:

86.950 warrantów subskrypcyjnych

86.400 akcji

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

86.950 warrantów subskrypcyjnych

86.400 akcji

7. Cena po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane):

Warranty subskrypcyjne były nabywane (obejmowane) nieodpłatnie, natomiast akcje po cenie emisyjnej 11,00 zł za 1 akcję.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą:

43 osoby na warranty subskrypcyjne

42 osoby na akcje

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży:

44 osoby na warranty subskrypcyjne

42 osoby na akcje

10. Spółka nie zawierała umowy o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumiana jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość subskrypcji warrantów subskrypcyjnych: 0 zł

Wartość sprzedaży akcji: 950.400,00 zł

12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Spółka nie poniosła żadnych kosztów na przygotowanie i przeprowadzenie oferty, wynagrodzenie subemitentów, sporządzenie prospektu emisyjnego, promocje oferty. Emisja warrantów subskrypcyjnych nie była związana z żadnymi kosztami, natomiast emisja akcji spowoduje następujące koszty w łącznej wysokości 16.350 zł:

- koszty rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w rejestrze przedsiębiorców KRS – 350,00 zł oraz

- koszty agenta emisji 5.000,00 zł netto, koszty czynności związanych z rejestracją wyemitowanych akcji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. 5.000,00 zł netto oraz dopuszczenie i wprowadzenie tych akcji do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – 6.000,00 zł netto.

Metody rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych:

Koszty przeprowadzenia sprzedaży akcji stanowią koszty w 2020 roku.

Sposób ujęcia kosztów w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Powyższe koszty obciążą wynik finansowy okresu.

13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją i sprzedażą:

0,19 zł.

14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje serii E zostały pokryte wyłącznie wkładami pieniężnymi.

Podstawa prawna: § 5 pkt 8 w zw. z § 13, § 16 ust. 1 Rozporządzenia Finansów z dnia 20 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2020-03-31Katarzyna RutkowskaWiceprezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »