Reklama

BANKBPH (BPH): Zamiar dokonania zmian w Statucie Banku - raport 15

Raport bieżący nr 15/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Banku BPH uprzejmie informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Banku, które uzyskały pozytywną opinię Rady Nadzorczej. Poniżej przedstawione zostało zestawienie zmian poszczególnych jednostek redakcyjnych Statutu wraz z ich obowiązującym brzmieniem, a w załączeniu zaprezentowano projekt jednolitego tekstu tego dokumentu. Proponowane zmiany zostaną przedłożone do akceptacji Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Banku w dniu 9 września 2011 roku.

Reklama

Wykaz zmian w Statucie Banku

1. Dotychczasowe postanowienie § 5 staje się ust. 1.

2. W § 5 dodaje się ust 2. w brzmieniu:

"2. Bank może obejmować lub nabywać udziały lub akcje w spółkach komandytowych jako komandytariusz oraz komandytowo-akcyjnych jako akcjonariusz".

3. W § 6 ust. 2 pkt. 9 skreśla się lit. d) w brzmieniu:

"d) usługi transportu wartości pieniężnych wraz z ich ochroną,"

4. Dotychczasowa lit "e)" w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. "d)",

5. Dotychczasowa lit "f)" w § 6 ust. 2 pkt. 9 staje się lit. "e)",

6. W § 27 ust. 3 pkt 10 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się po pkt 10 pkt 11 w brzmieniu:

"11. objęcia lub nabycia udziałów lub akcji w spółkach komandytowych oraz komandytowo-akcyjnych."

7. § 27 ust. 3 pkt. 2 dotychczasowe brzmienie:

"2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dziesiątą kapitału zakładowego,"

proponowane brzmienie:

"2) nabywania i rozporządzania udziałami kapitałowymi Banku w spółkach i przedsiębiorstwach o innym statusie prawnym niż spółka, jeżeli równowartość poszczególnego nabywanego lub przenoszonego udziału lub równowartość spółki lub innego przedsiębiorstwa będącego przedmiotem nabycia lub rozporządzenia przekracza jedną dwudziestą kapitału zakładowego,"

8. § 36 dotychczasowe brzmienie:

"§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

a) Walne Zgromadzenie w formie uchwały - w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,

b) Radę Nadzorczą w formie uchwały - w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,

c) Zarząd w formie uchwały - w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,

d) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń - w sprawach organizacyjnych i porządkowych,

e) Członków Zarządu Banku w formie pism okólnych - w celu wykonania uchwał Zarządu Banku lub zarządzeń Prezesa Zarządu Banku - na podstawie zawartej w nich delegacji oraz zawierających dyspozycje, wyjaśnienia i informacje, a także określenie sposobu realizacji przepisów wewnętrznych w zarządzanym pionie,

f) Dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku w formie instrukcji i zarządzeń regulujących wewnętrzną działalność jednostek organizacyjnych - w ramach posiadanych kompetencji oraz w celu realizacji przepisów wewnętrznych, a w przypadku Dyrektora Biura Maklerskiego - również dotyczących zadań realizowanych przez Biuro Maklerskie.

2. Szczegółowe zasady wydawania regulacji wewnętrznych Banku określone są w uchwale Zarządu Banku."

proponowane brzmienie:

"§ 36.

1. Regulacje wewnętrzne Banku wydawane są przez:

1) Walne Zgromadzenie w formie uchwał - w sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia,

2) Radę Nadzorczą w formie uchwał - w sprawach wymagających decyzji Rady Nadzorczej,

3) Zarząd w formie uchwał - w sprawach wymagających kolegialnego działania Zarządu,

4) Prezesa Zarządu w formie zarządzeń - w sprawach organizacyjnych i porządkowych,

5) Członków Zarządu w formie zarządzeń - w zakresie działalności podległych im pionów, z wyłączeniem spraw wymagających kolegialnego działania Zarządu,

6) Osoby upoważnione na podstawie uchwał Zarządu Banku - w formie zarządzeń w zakresie udzielonego im upoważnienia.

2. Zakres i zasady wydawania regulacji wewnętrznych przez Zarząd Banku i osoby wskazane w ust. 1 pkt 4) - 6) określają odrębnie przepisy wewnętrzne Banku."

9. § 40 dotychczasowe brzmienie:

"§ 40.

1. Bank realizuje swe statutowe zadania przez jednostki organizacyjne, którymi są: Centrala, Makroregiony, Oddziały, Centra Korporacyjne, Biuro Maklerskie i Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być tworzone także jednostki organizacyjne (Zakłady) grupujące jednostki organizacyjne, o których mowa w ust. 1 lub ich części.

3. W Banku działają stałe lub doraźne komitety o charakterze opiniodawczo-doradczym oraz decyzyjnym.

4. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą."

proponowane brzmienie:

"§ 40.

1. Podstawową strukturę organizacyjną Banku tworzą:

1) Centrala,

2) Oddziały,

3) Biuro Maklerskie,

4) Kasa Mieszkaniowa.

2. W Banku mogą być na mocy uchwały Zarządu Banku tworzone także jednostki organizacyjne inne niż wymienione w ust. 1.

3. Zasady organizacji i działania jednostek organizacyjnych Banku określa Regulamin Organizacyjny Banku uchwalony przez Zarząd, a zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

4. W Banku działają komitety powoływane przez Zarząd z wyjątkiem komitetów, których powoływanie zastrzeżone jest dla innych organów Banku."

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki:

Plik;Opis
Mirosław Szczygielski - Starszy Menedżer ds. Obowiązków Informacyjnych

Załączniki

Dokument.pdf
Wasze komentarze
No hate

Wyrażaj emocje pomagając!

Grupa Interia.pl przeciwstawia się niestosownym i nasyconym nienawiścią komentarzom. Nie zgadzamy się także na szerzenie dezinformacji.

Zachęcamy natomiast do dzielenia się dobrem i wspierania akcji „Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy” na rzecz najmłodszych dotkniętych tragedią wojny. Prosimy o przelewy z dopiskiem „Dzieciom Ukrainy” na konto: ().

Możliwe są również płatności online i przekazywanie wsparcia materialnego. Więcej informacji na stronie: Fundacja Polsat Dzieciom Ukrainy.

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »