Reklama

TAURONPE (TPE): Zamiar dokonania zmian w Statucie TAURON Polska Energia S.A.

Raport bieżący nr 36/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka”), informuje o zamiarze dokonania zmian w Statucie Spółki w związku z objęciem porządkiem obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji niemych imiennych uprzywilejowanych serii C, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii C oraz zmiany Statutu Spółki. Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomości publicznej następującą propozycję zmian w Statucie Spółki:

Reklama

1. Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki zostaje pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki.”

Dotychczasową treść § 6 Statutu zastępuje się następującą treścią:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.162.746.970,00 zł (słownie: dziewięć miliardów sto sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.832.549.394 (słownie: jeden miliard osiemset trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA, 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB oraz 80.000.000 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji uprzywilejowanych imiennych serii C. Kapitał zakładowy Spółki, w wysokości określonej w Statucie Spółki przyjętym przy jej zawiązaniu (tj. 500.000,00 złotych), został pokryty w całości wkładami pieniężnymi przed zarejestrowaniem Spółki.”

2. Dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu:

"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.762.746.970,00 zł (słownie: osiem miliardów siedemset sześćdziesiąt dwa miliony siedemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na 1.752.549.394 (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt cztery) akcje o wartości nominalnej 5,00 zł (słownie: pięć złotych) każda, w tym 1.589.438.762 (słownie: jeden miliard pięćset osiemdziesiąt dziewięć milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy siedemset sześćdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii AA oraz 163.110.632 (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony sto dziesięć tysięcy sześćset trzydzieści dwie) akcje zwykłe imienne serii BB.”

Dotychczasową treść § 7 Statutu zastępuje się dotychczasową treścią § 8 o następującym brzmieniu:

"1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi, jeżeli są akcjami wydanymi w zamian za wkłady niepieniężne oraz w innych przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby wydane akcjonariuszom akcje były imienne.

4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.”

3. Dotychczasowe brzmienie § 8 Statutu:

"1. Akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.

2. Akcje na okaziciela nie mogą być zamieniane na akcje imienne.

3. Akcje Spółki mogą być akcjami imiennymi, jeżeli są akcjami wydanymi w zamian za wkłady niepieniężne oraz w innych przypadkach, w których bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa wymagają, aby wydane akcjonariuszom akcje były imienne.

4. Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela na zasadach i w trybie przewidzianym w Kodeksie spółek handlowych.”

Dotychczasową treść § 8 Statutu zastępuje się następującą treścią:

"1. Akcje serii C są akcjami imiennymi, niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy (zgodnie z art. 353 Kodeksu spółek handlowych).

2. Akcje serii C zostały objęte przez akcjonariusza Skarb Państwa i pokryte wkładem niepieniężnym w postaci [•] akcji spółki [•] będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW”) ("Aport”).

3. Akcje serii C są uprzywilejowane w zakresie dywidendy, w ten sposób że: (i) dywidenda na każdą akcję serii C będzie stanowiła 200% dywidendy przypadającej na każdą inną, nieuprzywilejowaną akcję Spółki oraz (ii) akcje serii C będą posiadały prawo pierwszeństwa w zaspokojeniu praw do dywidendy przed pozostałymi akcjami.

4. Uprzywilejowanie akcji serii C wygasa z chwilą, gdy łączna kwota dodatkowej dywidendy wypłaconej na wszystkie akcje serii C osiągnie co najmniej (może być wyższa) kwotę ustaloną w następujący sposób:

Wa – Wr +Kp

gdzie:

Wa oznacza wartość Aportu ustaloną na potrzeby pokrycia ceny emisyjnej akcji serii C;

Wr oznacza rynkową wartość akcji zwykłych na okaziciela Spółki będących przedmiotem publicznego obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW i oznaczonych kodem ISIN: PLTAURN00011 ustaloną jako średnia cena ważona po której akcje Spółki były przedmiotem obrotu na rynku regulowanym w okresie sześciu miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień wniesienia Aportu;

Kp oznacza kwotę odsetek liczonych według rocznej stopy równej stawce WIBOR 6M (ustalanej na każdy półroczny okres na dwa dni robocze przed rozpoczęciem takiego okresu) powiększonej o 50 punktów bazowych za każdy dzień okresu od dnia wniesienia Aportu do dnia wypłaty tytułem dodatkowej dywidendy przypadającej na akcje serii C pełnej wysokości różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki (Wa – Wr). W każdym dniu takiego okresu kwota odsetek liczona jest od kwoty równej nieotrzymanej (tytułem dodatkowej dywidendy) na dany dzień, przez posiadacza akcji serii C różnicy pomiędzy określoną powyżej wartością Aportu a wartością rynkową akcji Spółki (Wa – Wr).

Przez kwotę "dodatkowej dywidendy” należy rozumieć różnicę pomiędzy wartością dywidendy wypłaconą akcjonariuszowi posiadającemu Akcje Serii C, a wartością dywidendy, która byłaby wypłacona temu akcjonariuszowi z tytułu posiadania takiej samej ilości nieuprzywilejowanych akcji Spółki jak Akcje Serii C. Przy obliczaniu powyższej kwoty nie bierze się pod uwagę dywidendy wypłaconej akcjonariuszowi posiadającemu akcje serii C, z tytułu posiadania innych akcji Spółki.

5. Za dzień wygaśnięcia uprzywilejowania akcji serii C uznaje się dzień uznania rachunku akcjonariusza posiadającego akcje serii C daną kwotą dodatkowej dywidendy, która powoduje przekroczenie progu, o którym mowa w ustępie poprzednim.

6. Z chwilą wygaśnięcia uprzywilejowania akcje serii C stają się zwykłymi akcjami imiennymi, które na wniosek akcjonariusza posiadającego akcje serii C mogą być zamienione na akcje na okaziciela, a także wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym. Zgodnie z art. 419 §3 KSH z chwilą zniesienia przywileju, akcje serii C uzyskują prawo głosu na równi z innymi akcjami Spółki.

7. Z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z Kodeksu spółek handlowych akcje serii C są zbywalne. W przypadku zbycia akcji w okresie obowiązywania uprzywilejowania, akcje serii C pozostają uprzywilejowane, przy czym w przypadku zbycia części akcji serii C, w stosunku do każdego posiadacza akcji serii C stosuje się odpowiednio postanowienia powyższe, z uwzględnieniem proporcji posiadanych przez danego akcjonariusza akcji serii C.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-10-13Jerzy KurellaPrezes Zarządu
2015-10-13Anna StriżykWiceprezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Polskie

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »