Reklama

ALTERCO (ALT): Zamknięcie emisji obligacji serii C, oznaczonych jako C1 - uzupełnienie informacji - raport 37

Raport bieżący nr 37/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W uzupełnieniu raportu nr 34/2011 z dnia , w którym Zarząd Alterco S.A. (Emitent, Spółka) informował o zamknięciu emisji obligacji serii C, oznaczonych jako C1, Emitent informuje, że emisja tych obligacji była skierowana do indywidualnie określonych adresatów, w liczbie nie większej niż 99, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach, na podstawie Uchwały Zarządu Alterco S.A. nr 9/2011 z dnia 12.05.2011 r.

1) Cel emisji obligacji: pozyskanie kapitału na inwestycje Spółki

2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje zabezpieczone zwykłe na okaziciela, nie mające formy dokumentu.

3) Wielkość emisji: do 20 mln zł.

4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna jednej obligacji: 10.000,00 zł, cena emisyjna obligacji: 100 % wartości nominalnej

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji:

(a) Data wykupu: dwa lata od daty emisji obligacji serii C1, termin może zostać skrócony lub wydłużony, nie więcej niż o 1 miesiąc.

(b) Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej równej stawce WIBOR powiększonej o marżę w wysokości 450 p.b. p.a.

(c) Obligatariuszom będzie przysługiwać prawo złożenia obligacji do wcześniejszego wykupu w przypadku naruszenia przez Spółkę warunków emisji. Wykup nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej za każdą obligację. Zbywalność obligacji nie będzie ograniczona.

(d) Obligacje serii C1 będą zamienne na akcje serii G emitowane przez spółkę w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego "Akcje serii G". Podstawą dla konwersji Obligacji na Akcje serii G będzie oświadczenie Obligatariusza o woli konwersji Obligacji na Akcje serii G, złożone w jednym z okresów konwersji wskazanych w warunkach emisji.

(e) Liczba Akcji serii G przydzielanych Obligatariuszowi będzie równa ilorazowi wartości nominalnej Obligacji posiadanych przez Obligatariusza i Ceny Konwersji. Liczba akcji Serii G przydzielanych za Obligacje nie może być większa niż wynikająca z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie akcji serii G, dokonanego Uchwałą o Emisji Obligacji, to jest nie może być większa niż 666.667 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt siedem). O pierwszeństwie przydziału akcji serii G decyduje pierwszeństwo złożenia Oświadczeń o Konwersji.

(f) Cena konwersji zostanie wyznaczona przez Zarząd Emitenta, jako kurs średni akcji Spółki pomniejszony o 15%. Kursem średnim będzie średnia arytmetyczna ze średnich dziennych kursów ważonych wolumenem obrotu dla akcji Spółki na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. liczona z wszystkich dni, w których odbywały się sesje na tym rynku w okresie 30 dni przed dniem rozpoczęcia biegu terminu na składanie Oświadczeń o Konwersji. Zarząd Spółki przekaże Obligatariuszom za pośrednictwem Agenta Emisji informację o cenie konwersji na dany okres konwersji nie później niż pierwszym dniu każdego okresu konwersji.

(g) Obligatariuszom, którzy skutecznie złożyli Oświadczenie o Konwersji Zarząd wyda dokumenty akcji zgodnie z uchwałą o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego. W przypadku, jeżeli akcje serii G będą wydawane w formie zdematerializowanej, wydanie akcji serii G nastąpi przez zapisanie ich na rachunku papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Wydanie akcji serii G nastąpi niezwłocznie po ich przydziale.

(h) Od Obligacji w zamian za które przydzielono akcje, począwszy od dnia następującego po dniu przydziału akcji serii G, nie będą się należeć Odsetki.

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenia podmiotu udzielającego zabezpieczenia:

Zabezpieczeniem obligacji jest:

(a) ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi w dzielnicy Górna przy ulicy Pabianickiej, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych na mapie numerami ewidencyjnymi 126/10 oraz 114/57, zawierających łącznego obszaru 920 m2, obręb G-24, objętej księgą wieczystą KW nr LD1M/00113402/7, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

(b) ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi w dzielnicy Górna przy ulicy Pabianickiej, składającej się z dwóch działek gruntu oznaczonych na mapie numerami ewidencyjnymi 126/3 oraz 130/1, zawierających łącznego obszaru 1.381 m2, obręb G-24, objętej księgą wieczystą KW nr LD1M/00120600/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

(c) ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej położonej w Łodzi w dzielnicy Górna przy ulicy Pabianickiej złożonej z działek o nr ewid. 126/9 i 114/56 o pow. łącznej wynoszącej 1.121,00m2 położona jest w Łodzi dzielnica Górna przy ul. Pabianickiej 148/150, obręb G-24, objętej księgą wieczystą LD1M/00113394/7 prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi;

(d) ustanowienie hipoteki na nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Kiekrzu przy ul. Biwakowej/Bojerowej składająca się z działki o numerze 744//2 KW PO1A/00027602/4, o powierzchni 48.100m2, obręb Kiekrz;

(e) ustanowienie hipoteki na nieruchomości położonej w Gdańsku- Południe, przy ul. Wielkopolskiej, obejmująca działkę o numerze 242/9, o powierzchni 20.819 m2 objętej księgą wieczystą GD1G/00001756/4, z której zostaną bezobciążeniowo wydzielone działki o numerach 14, 249/6, 249/7, 249/8 do osobnej księgi wieczystej.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia:

35,793 mln zł

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone:

Środki pochodzące z emisji obligacji służą spłaceniu krótkoterminowych zobowiązań handlowych, wynikających z dokonanych wcześniej zakupów inwestycyjnych. Emisja obligacji służyć ma zatem zmianie struktury zobowiązań Spółki z krótkoterminowych handlowych

na zobowiązania średnioterminowe.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne:

Świadczenie niepieniężne wynikające z obligacji nie występuje.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Zbigniew Zuzelski - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Emitent | oznaczenia

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »