PGODLEW (PGO): Zarejestrowanie przez sąd połączenia Emitenta ze spółkami zależnymi oraz zmiany Statutu Spółki - raport 1

Raport bieżący nr 1/2019

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd PGO S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 10 stycznia 2019 r. Emitent powziął informację o wydaniu w dniu 10 stycznia 2019 r. przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS, postanowienia o dokonaniu wpisu połączenia Emitenta zgodnie z treścią uchwały nr 3 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PGO S.A. w dniu 3 grudnia 2018 r. w sprawie: "Połączenia PGO S.A. z siedzibą w Katowicach ze spółkami PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia "GLINIK” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach.”

Reklama

Połączenie PGO S.A. ze spółkami zależnymi Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. i Kuźnia "Glinik” Sp. z o.o. nastąpiło, zgodnie z przyjętym Planem Połączenia, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie przez PGO S.A. - jako Spółkę Przejmującą całych majątków Spółek Przejmowanych tj. Pioma-Odlewnia Sp. z o.o. z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim oraz Kuźnia "Glinik” Sp. z o.o. z siedzibą w Gorlicach. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, połączenie zostało przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

W związku z połączeniem PGO S.A. ze spółkami zależnymi PIOMA-ODLEWNIA Sp. z o.o. oraz Kuźnia "GLINIK” Sp. z o.o. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę brzmienia § 5 ust. 1 Statutu Spółki dokonaną uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 3 grudnia 2018r. nadając mu nowe brzmienie:

"1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:

1) produkcja opakowań drewnianych i wyposażenia (16.24.Z)

2) produkcja pozostałych wyrobów z drewna, produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania (16.29.Z)

3) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (22.29.Z)

4) produkcja wyrobów ogniotrwałych (23.20.Z)

5) odlewnictwo żeliwa (24.51.Z)

6) odlewnictwo staliwa (24.52.Z)

7) odlewnictwo metali lekkich (24.53.Z)

8) odlewnictwo miedzi i stopów miedzi (24.54.A)

9) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem odlewnictwa miedzi i stopów miedzi (24.54.B)

10) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z)

11) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (25.50.Z)

12) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (25.61.Z)

13) obróbka mechaniczna elementów metalowych (25.62.Z)

14) produkcja narzędzi (25.73.Z)

15) produkcja pojemników metalowych (25.91.Z)

16) produkcja opakowań z metali (25.92.Z)

17) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (25.93.Z)

18) produkcja złączy i śrub (25.94.Z)

19) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (25.99.Z)

20) produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (28.15.Z)

21) produkcja pozostałych maszyn dla rolnictwa i leśnictwa z wyjątkiem działalności usługowej (28.30.Z)

22) produkcja maszyn do obróbki metalu (28.41.Z)

23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z)

24) produkcja maszyn dla metalurgii (28.91.Z)

25) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (28.92.Z)

26) produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z)

27) produkcja maszyn dla przemysłu tekstylnego, odzieżowego i skórzanego (28.94.Z)

28) produkcja maszyn dla przemysłu papierniczego (28.95.Z)

29) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (28.96.Z)

30) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (28.99.Z)

31) produkcja wyrobów pozostałych, gdzie indziej nie sklasyfikowana (32.99.Z)

32) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z)

33) naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z)

34) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z)

35) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (33.14.Z)

36) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia (33.19.Z)

37) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z)

38) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (36.00.Z)

39) odprowadzanie i oczyszczanie ścieków (37.00.Z)

40) zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne (38.11.Z)

41) zbieranie odpadów niebezpiecznych (38.12.Z)

42) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (38.21.Z)

43) przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych (38.22.Z)

44) wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z)

45) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.22.Z)

46) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (43.29.Z)

47) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z)

48) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z)

49) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (46.71.Z)

50) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (46.72.Z)

51) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (46.73.Z)

52) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74.Z)

53) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75.Z)

54) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (46.76.Z)

55) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (46.77.Z)

56) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90.Z)

57) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z)

58) transport drogowy towarów (49.41.Z)

59) transport rurociągami paliw gazowych (49.50.A)

60) transport rurociągami pozostałych towarów (49.50.B)

61) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (52.10.A)

62) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B)

63) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z)

64) działalność usługowa wspomagająca transport morski (52.22.A)

65) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (52.22.B)

66) działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy (52.23.Z)

67) przeładunek towarów w portach morskich (52.24.A)

68) przeładunek towarów w portach śródlądowych (52.24.B)

69) przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C)

70) działalność morskich agencji transportowych (52.29.A)

71) działalność śródlądowych agencji transportowych (52.29.B)

72) działalność pozostałych agencji transportowych (52.29.C)

73) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z)

74) działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z)

75) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z)

76) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z)

77) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z)

78) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z)

79) działalność holdingów finansowych (64.20.Z)

80) leasing finansowy (64.91.Z)

81) pozostałe formy udzielania kredytów (64.92.Z)

82) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (64.99.Z)

83) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z)

84) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z)

85) działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z)

86) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z)

87) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z)

88) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z)

89) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z)

90) badania i analizy związane z jakością żywności (71.20.A)

91) pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B)

92) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z)

93) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (77.11.Z)

94) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (77.12.Z)

95) wynajem maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z)

96) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z)

97) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z)

98) działalność wspomagająca edukację (85.60.Z)

99) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z)

100) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana (96.09.Z)”

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim; art. 508 Kodeksu spółek handlowych.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-01-10 Lucjan Augustyn Wiceprezes Zarządu
2019-01-10 Andrzej Bulanowski Wiceprezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »