Reklama

SIMPLE (SME): Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS zmiany Statutu Spółki co do wysokości kapitału zakładowego, poprzez umorzenie 2.755 akcji własnych Spółki serii I, dokonanych, w trybie art. 363§5 w związku z art. 359 §7, art. 455 §1 i §3 ustawy kodeks spółek handlowych

Raport bieżący nr 24/2011
Podstawa prawna:

Reklama

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki SIMPLE S.A. informuje że w dniu 17 listopada 2011 roku Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS w sprawie WA.XIII Ns-Rej.KRS/37103/11/826, wydał Postanowienie w przedmiocie zarejestrowania zmian §3 ust. 1 oraz §3 ust. 2 Statutu Spółki, dokonanych na mocy Uchwały Zarządu Spółki nr VI/15/10/2011 z dnia 06 października 2011 roku, podjętej w trybie art. 363 §5, w związku z art. 359 §7 oraz art. 455 §1 i §3 ustawy kodeks spółek handlowych.

Mocą powyższego Postanowienia Sądu kapitał zakładowy Spółki został obniżony z dotychczasowej kwoty 2.003.904,00,- złotych do kwoty 2.001.149,00,- złotych w drodze umorzenia 2.755 akcji własnych serii I Spółki.

Po zarejestrowaniu zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki, wszystkim akcjonariuszom Spółki na walnym zgromadzeniu przysługiwać będzie łącznie 2.757.149 głosów, z czego:

- 945.000 głosów akcjonariuszom posiadającym uprzywilejowane imienne akcje serii A1 Spółki;

- 1.812.149 głosów akcjonariuszom posiadającym akcje na okaziciela serii A2, B, C, D, E, F, G, H, I Spółki.

Jednocześnie Zarząd Spółki podaje treść dotychczasowego brzmienia §3 ust 1 i ust 2 Statutu Spółki:

"§ 3. 1.Kapitał zakładowy wynosi 2.003.904,- (dwa miliony trzy tysiące dziewięćset cztery) złote

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 - (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 - (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 - (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 - (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 - (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 - (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 72.864 - (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,- 18.000 - (osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda",

Która to treść otrzymała nowe, następujące brzmienie:

"§3. 1.Kapitał zakładowy wynosi 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) złotych.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 - (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 - (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 - (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 - (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 - (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 - (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 72.864 - (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 15.254 - (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda"

Oraz tekst jednolity Statutu Spółki:

"STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

(tekst jednolity)

I. Postanowienia ogólne

§ 1.

1.Stawający zwani dalej "Akcjonariuszami" oświadczają, że zawiązują spółkę akcyjną zwaną dalej "Spółką".

2.Firma Spółki brzmi "SIMPLE" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skróconej nazwy "SIMPLE" S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego.

3.Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.

4.Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. Spółka działać może we wszelkich dozwolonych formach i powiązaniach organizacyjno-prawnych, może powoływać oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, ponadto może być udziałowcem bądź akcjonariuszem w innych spółkach, a także uczestniczyć w innych przedsięwzięciach i powiązaniach gospodarczych.

5.Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

"§2.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1.Działalność usługowa związana z leśnictwem 02.40.Z;

2.Drukowanie gazet 18.11.Z;

3.Pozostałe drukowanie 18.12.Z;

4.Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku 18.13.Z;

5.Introligatorstwo i podobne usługi 18.14.Z;

6.Reprodukcja zapisanych nośników informacji 18.20.Z;

7.Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z;

8.Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z;

9.Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z;

10.Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z;

11.Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania 46.51.Z;

12.Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego--oraz części do niego 46.52.Z;

13.Sprzedaż hurtowa mebli biurowych 46.65.Z;

14.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych 46.66.Z;

15.Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń 46.69.Z;

16.Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach-----47.41.Z;

17.Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.42.Z;

18.Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.43.Z;

19.Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.54.Z;

20.Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych--sklepach 47.59.Z;

21.Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach 47.78.Z;

22.Wydawanie książek 58.11.Z;

23.Wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych)58.12.Z;

24.Wydawanie gazet 58.13.Z;

25.Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków 58.14.Z;

26.Pozostała działalność wydawnicza 58.19.Z;

27.Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z;

28.Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych 58.21.Z;

29.Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania 58.29.Z;

30.Działalność związana z oprogramowaniem 62.01.Z;

31.Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki 62.02.Z;

32.Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi 62.03.Z;

33.Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych 62.09.Z;

34.Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 63.11.Z;

35.Działalność portali internetowych 63.12.Z;

36.Działalność agencji informacyjnych 63.91.Z;

37.Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z;

38.Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z;

39.Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi 68.20.Z;

40.Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami 68.31.Z;

41.Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie 68.32.Z;

42.Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja 70.21.Z;

43.Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 70.22.Z;

44.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii 72.11.Z;

45.Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z;

46.Działalność agencji reklamowych 73.11.Z;

47.Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji 73.12.A;

48.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych 73.12.B;

49.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) 73.12.C;

50.Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach 73.12.D;

51.Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z;

52.Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania 74.10.Z;

53.Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.90.Z;

54.Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek 77.11.Z;

55.Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli 77.12.Z;

56.Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery 77.33.Z;

57.Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane 77.39.Z;

58.Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim 77.40.Z;

59.Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach 81.10.Z;

60.Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów 82.30.Z;

61.Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana 82.99.Z;

62.Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B;

63. Działalność wspomagająca edukację 85.60.Z;

64.Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych 95.11.Z;

65.Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego 95.12.Z;

II. Kapitał zakładowy i akcje

§ 3.

1.Kapitał zakładowy wynosi 2.001.149,- (dwa miliony jeden tysiąc sto czterdzieści dziewięć) złotych.

2.Kapitał zakładowy dzieli się na:

- 189.000 - (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii A1 o numerach od 1 do 27000, od 135001 do 162000, od 270001 do 297000, od 405001 do 432000, od 540001 do 567000, od 675001 do 702000, od 810001 do 837000 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 756.000 - (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 225.000 - (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 102.690 - (sto dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 360.000 - (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 180.000 - (sto osiemdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 73.350 - (siedemdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji imiennych serii F o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 72.864 - (siedemdziesiąt dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela serii G wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 27.000 - (dwadzieścia siedem tysięcy) akcji na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda,

- 15.254 - (piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela serii I wartości nominalnej 1,- (jeden) złoty każda

3.Akcje serii A1 są akcjami uprzywilejowanymi. Każdej akcji uprzywilejowanej przyznaje się prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Każdej innej akcji przysługuje prawo do 1 (jednego) głosu na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

§ 4.

1.Spółka ma prawo emitować akcje imienne i na okaziciela.

2.Akcje imienne mogą być zamieniane na akcje na okaziciela za zgodą Spółki wyrażoną pisemnie przez Zarząd.

3.Nowo emitowane akcje mogą być uprzywilejowane i zwyczajne.

4.Akcje są zbywalne.

5.Akcje mogą być umorzone.

6.Kapitał zakładowy może być podwyższany i obniżany na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych. Walne Zgromadzenie może upoważnić Zarząd do oznaczenia ceny emisyjnej nowych akcji i warunków emisji.

7.Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony z środków Spółki przez przeniesienie do niego z kapitału zapasowego lub rezerwowego kwoty określonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcji dotychczasowym Akcjonariuszom lub zwiększenie wartości nominalnej akcji. Kapitał zakładowy może być podwyższony także przez wydanie akcji w miejsce należnej Akcjonariuszom dywidendy.

8.Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały pozbawić dotychczasowych Akcjonariuszy prawa poboru akcji w części lub całości.

III. ORGANY Spółki

§ 5.

Władzami Spółki są:

1.Walne Zgromadzenie,

2.Rada Nadzorcza,

3.Zarząd.

§6.

1.Walne Zgromadzenie zwołuje się w trybie zwyczajnym lub nadzwyczajnym. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w miarę potrzeby, względnie na wniosek Rady Nadzorczej lub na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) część kapitału zakładowego. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno nastąpić w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

3.We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawę wnoszoną pod jego obrady.

4.Walne Zgromadzenie może odbyć się i powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeśli cały kapitał jest reprezentowany, a nikt nie wniesie sprzeciwu, ani co do odbycia Walnego Zgromadzenia ani co do porządku obrad. W razie zgłoszenia sprzeciwu co do odbycia Walnego Zgromadzenia można podjąć uchwałę zwykłą większością głosów co do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5.Uchwały Walnego Zgromadzenia poza innymi sprawami, wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych lub w statucie wymaga:

a.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

b.rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów o rachunkowości,

c.decyzja o podziale zysku lub o pokryciu straty,

d.zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

e.nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej wartość aktywów Spółki wykazanych w ostatnim bilansie zbadanym przez biegłego rewidenta,

f.powoływanie i odwołanie Członków Rady Nadzorczej,

g.postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,

h.zmiana statutu,

i.podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

j.tworzenie i znoszenie funduszów specjalnych,

k.emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa,

l.ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej,

m.rozwiązanie Spółki,

n.wybór likwidatorów,

o.umorzenie akcji i określenie warunków umorzenia,

p.nabycie własnych akcji w przypadku określonym w Artykule 362 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

§ 7.

1. Wszystkie sprawy wnoszone na Walne Zgromadzenie powinny być uprzednio przedstawione przez Zarząd Spółki Radzie Nadzorczej.

2.Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy chcą zgłosić na Walne Zgromadzenie wniosek w sprawach Spółki, powinni go zgłosić na piśmie Zarządowi, który z kolei przedstawi go ze swoją opinią Radzie Nadzorczej.

3.Radzie Nadzorczej przysługuje swobodne uznanie czy dany wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy zgłosić na porządek obrad Walnego Zgromadzenia, jednakże wniosek zgłoszony w odpowiednim terminie przez Akcjonariuszy posiadających łącznie nie mniej niż jedną dziesiątą część kapitału zakładowego, musi być umieszczony na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.

§ 8.

1.W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć Akcjonariusze osobiście bądź przez pełnomocników.

2.Pełnomocnictwa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i do głosowania powinny być wystawione na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu.

3.Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeśli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego statutu nie stanowią inaczej.

§ 9.

1. Uchwały co do emisji akcji, emisji obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji, umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa Spółki albo jego zorganizowanej części, zmiany statutu, i rozwiązania Spółki zapadają większością 3/4 głosów oddanych.

2.Inne uchwały zapadają zwykłą większością głosów, a w przypadkach, w których Kodeks spółek handlowych wymaga wyższej większości, większością przez Kodeks spółek handlowych wymaganą.

3.Uchwała o zmianie przedmiotu działalności Spółki powzięta większością 2/3 głosów oddanych przy obecności Akcjonariuszy przedstawiających przynajmniej połowę kapitału zakładowego jest skuteczna i nie powoduje obowiązku wykupu akcji tych Akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na tę zmianę.

§ 10.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o usunięcie Członków władz Spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, a także w sprawach osobistych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 11.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący albo któryś z Członków Rady Nadzorczej zarządzając przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 12.

1.Rada Nadzorcza składa się z od pięciu do ośmiu Członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na 1 rok. Członkowie następnych wybierani są na wspólną trzyletnią kadencję. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem kadencji Rady Nadzorczej, w skład której zostali wybrani, z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej.

2.Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani ponownie.

3.Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza Rady.

4.Członkami Rady Nadzorczej mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

§12 a

1.Niezależnym członkiem Rady Nadzorczej jest osoba spełniająca następujące warunki: nie może być Podmiotem Powiązanym z Simple, Podmiotem Powiązanym z podmiotem dominującym lub zależnym w stosunku do Simple oraz Podmiotem Zależnym w stosunku do Simple w rozumieniu przepisów Ustawy o obrocie papierami wartościowymi.

2. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, niezależnie od trybu powołania, jeżeli spełniają warunki określone w ust.1 niniejszego paragrafu uzyskują status niezależnego członka Rady Nadzorczej.

§ 13.

1.Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i przewodniczy na posiedzeniu Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności - Wiceprzewodniczący.

2.Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.

3.Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na jego wniosek złożony na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady. W tym przypadku posiedzenie Rady powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.

4.W okresach pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej. Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie dłuższej jego nieobecności czyni to Wiceprzewodniczący lub inny Członek upoważniony przez Radę.

§ 14.

1.Uchwały Rady Nadzorczej są ważne gdy wszyscy Członkowie Rady byli zawiadomieni o terminie posiedzenia w trybie określonym przez regulamin Rady Nadzorczej.

2.Rada Nadzorcza może podjąć ważną uchwałę w obecności co najmniej ž wybranego składu Rady. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu Członków Rady, a w razie równości głosów przeważa głos jej Przewodniczącego.

3.Członkowie Rady mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

§ 15.

1.Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,

2) powoływanie i odwoływanie Prezesa i pozostałych Członków Zarządu,

3) stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności

4) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysków albo pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu

corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,

5) określanie zasad i wysokości wynagrodzeń Członków Zarządu,

6) opiniowanie wniosków i spraw podlegających uchwałom Walnego Zgromadzenia,

7) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, nie mogących sprawować swoich czynności,

8)wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznego bilansu Spółki,

9)zatwierdzanie rocznych planów finansowych Spółki.

2.W celu wykonania swoich obowiązków Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

§ 16.

Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w terminach i trybie określonym w regulaminie Rady Nadzorczej przez nią uchwalonym.

§ 17.

Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, w tym:

- Prezesa Zarządu,

- Wiceprezesów Zarządu

- Pozostałych Członków Zarządu.

§ 18.

1.Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki oraz reprezentuje Spółkę na zewnątrz.

2.Pierwszy Zarząd jest powołany na okres dwóch lat, następne na okresy trzyletnie.

3.Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są łącznie dwaj Członkowie Zarządu lub Członek Zarządu i prokurent.

4.Zasady działania Zarządu określające w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Zarząd. Uchwalenie regulaminu i jego zmian wymaga obecności wszystkich Członków Zarządu i większości ž głosów.

5.Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

6.Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszelkich decyzji nie zastrzeżonych kompetencjami innych organów Spółki. Zarząd zobowiązany jest zarządzać majątkiem i sprawami Spółki z należytą starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przestrzegać prawa, postanowień niniejszego statutu oraz uchwał powziętych przez Walne Zgromadzenie i Radę Nadzorczą w granicach ich kompetencji.

IV. Gospodarka Spółki

§ 19.

Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

§ 20.

Spółka tworzy kapitał zapasowy.

§ 21.

Kapitał zakładowy jest podstawowym funduszem Spółki.

§ 22.

Kapitał zapasowy przeznaczony na pokrycie strat bilansowych jest tworzony z odpisów z czystego zysku. Odpis na kapitał zapasowy wynosi 8/100 części czystego zysku rocznego wynikającego z bilansu Spółki, dopóki kapitał ten nie osiągnie wielkości równej jednej trzeciej części kapitału zakładowego.

§ 23.

Walne Zgromadzenie może tworzyć kapitał rezerwowy przeznaczony na pokrycie szczególnych strat i wydatków.

§ 24.

Walne Zgromadzenie może tworzyć fundusze celowe.

§ 25.

O użyciu i zmianie przeznaczenia kapitału zapasowego i rezerwowego decyduje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.

V. Postanowienia końcowe

§ 26.

Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia oraz w innych przypadkach przewidzianych przez prawo po przeprowadzeniu likwidacji Spółki. Likwidację Spółki prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem "w likwidacji".

§ 27.

Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółki będą zamieszczane w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".

§ 28.

We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne obowiązujące przepisy prawne."
Bogusław Mitura - Prezes Zarządu

Dowiedz się więcej na temat: Akcji | Simple | XIII | Warszawa | Emitent | KRS | sąd rejonowy

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »