DROZAPOL (DPL): Zarejestrowanie przez Sąd Rejonowy zmiany w Statucie - raport 11

Raport bieżący nr 11/2022

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Drozapol-Profil S.A. dalej: "Spółka" informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka otrzymała postanowienie Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 29.06.2022 r. o zarejestrowaniu zmiany § 22 ust.2, §24 oraz §31 Statutu Spółki dokonanej Uchwałą nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 03.06.2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki. O podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ww. Uchwały Zarząd Spółki informował raportem bieżącym nr 9/2022 w dniu 03.06.2022 roku.

Reklama

Dotychczasowe brzmienie § 22 ust. 2 Statutu to:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.

Aktualne brzmienie § 22 ust. 2 Statutu to:

2. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w każdym kwartale roku obrotowego.

Dotychczasowe brzmienie § 24 Statutu to:

Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,

4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,

9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,

10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,

11) wybór biegłego rewidenta.

Aktualne brzmienie § 24 Statutu to:

1. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz innych uprawnień i obowiązków przewidzianych w Kodeksie Spółek Handlowych i niniejszym Statutem, należą:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz ocena sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa w pkt 1-2,

4) sporządzanie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,

5) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,

6) zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu,

7) delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację, albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności,

8) ustalanie warunków umów regulujących stosunek pracy lub inny stosunek prawny łączący członków Zarządu ze Spółką,

9) wyznaczanie, spośród swoich członków, osoby upoważnionej do zawierania umów z członkami Zarządu,

10) ustalanie regulaminów tworzenia i wykorzystywania funduszy specjalnych,

11) wybór biegłego rewidenta.

2. Wyłącza się prawo Rady Nadzorczej do zawierania umów z doradcą rady nadzorczej.

Dotychczasowe brzmienie § 31 Statutu to:

Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) Kapitał zapasowy,

2) Kapitały rezerwowe,

3) Dywidendę,

4) Fundusze specjalne,

5) Inne cele.

Aktualne brzmienie § 31 Statutu to:

1. Zysk roczny netto może być przeznaczony, w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie, na:

1) Kapitał zapasowy,

2) Kapitały rezerwowe,

3) Dywidendę,

4) Fundusze specjalne,

5) Inne cele.

2. Zarząd może wypłacać akcjonariuszom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 03.06.2022 r. ZWZA upoważniło Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. W związku z powyższym po przyjęciu jednolitego tekstu Statutu przez Radę Nadzorczą na najbliższym posiedzeniu Rady, zostanie on niezwłocznie zamieszczony na stronie internetowej Spółki.

Podstawa prawna: § 5 pkt 1 w zw. z § 6 pkt.1, 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2022-06-29Wojciech RybkaPrezes Zarządu

Emitent
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »