Reklama

CZTOREBKA (CZT): Zarejestrowanie przez sąd zmiany statutu Spółki - raport 28

Raport bieżący nr 28/2018

Podstawa Prawna: Inne uregulowania
I. Zarząd spółki "Czerwona Torebka” S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej zwanej "Spółką”), na podstawie informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców – pobranej na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym i obejmującej stan na dzień 13 lipca 2018 roku (godz. 15:08:24), informuje, że w dniu 12 lipca 2018 roku Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS zarejestrował zmianę statutu Spółki.

Reklama

II. Na podstawie postanowienia opisanego w punkcie I zarejestrowane zostały następujące zmiany w dotychczasowym brzmieniu statutu Spółki, uchwalone przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 18 czerwca 2018 roku:

1) dotychczasowy ust. 2 w § 17 Statutu Spółki o brzmieniu:

"2. Jak długo Założyciel (jego następcy prawni) lub Spółki Świtalski & Synowie SKA (ich następcy prawni) łącznie albo którykolwiek z tych podmiotów samodzielnie posiadają Akcje Spółki w liczbie:

a) uprawniającej do wykonywania 25,2 % lub więcej ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej;

b) uprawniającej do wykonywania od 12,6% do 25,1% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej;

c) uprawniającej do wykonywania mniej niż 12,6% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Założyciel (lub jego następcy prawni) jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.

- otrzymał nowe następujące brzmienie:

"2. Założyciel jest uprawniony do powoływania i odwoływania trzech członków Rady Nadzorczej.”

2)dotychczasowe ust. 5-7 w § 17 Statutu Spółki o brzmieniu:

"5. Przysługujące Założycielowi (jego następcom prawnym) uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane jest przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej. Wraz z doręczeniem oświadczenia uprawniony podmiot zobowiązany jest przedstawić Spółce świadectwo depozytowe wystawione przez firmę inwestycyjną lub bank powierniczy prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki, potwierdzające fakt posiadania akcji w liczbach, o których mowa w ust.2.

6. Jeżeli Założyciel (jego następcy prawni) nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez nich członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej, którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Założyciela (jego następców prawnych) uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.

7. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 5 powyżej, w razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie, na skutek

złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

- otrzymały nowe następujące brzmienie:

"5.Przysługujące Założycielowi uprawnienie do powoływania członków Rady Nadzorczej, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wykonywane jest przez doręczenie Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu członka Rady Nadzorczej.

6.Jeżeli Założyciel nie powoła członków Rady Nadzorczej w terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia wygaśnięcia mandatów powołanych przez niego członków Rady Nadzorczej, członków Rady Nadzorczej którzy nie zostali powołani zgodnie z ust. 2 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez Założyciela uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, co powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatów członków Rady Nadzorczej powołanych przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem, lecz nie wpływa na kadencję danej Rady Nadzorczej.

7.Z zastrzeżeniem powyższych postanowień, w razie wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej wybieranego przez Walne Zgromadzenie, na skutek złożenia przez niego rezygnacji lub w razie jego śmierci, pozostali członkowie tego organu mogą w drodze uchwały o kooptacji powołać nowego członka, który swoje czynności będzie sprawować do czasu dokonania wyboru członka Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie. W skład Rady Nadzorczej nie może wchodzić więcej niż dwóch członków powołanych na powyższych zasadach.”

3)dotychczasowy § 36 Statutu Spółki o brzmieniu:

"Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w §§ 1 - 37 niniejszego Statutu mają następujące znaczenie:

1. "Akcje" - oznacza jakiekolwiek wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki;

2. "Akcjonariusze" - oznacza akcjonariuszy Spółki;

3. "Grupa Czerwona Torebka" - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółkę oraz Podmioty Zależne, a także wszystkie spółki lub inne podmioty będące podmiotami zależnymi Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółki lub Podmiotów Zależnych;

4. "Podmioty Zależne" - oznacza spółki lub inne podmioty zależne, w których Spółka posiada udziały, akcje, jednostki uczestnictwa lub innego rodzaju udział kapitałowy, lub w których Spółka jest komplementariuszem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki;

5. "Sowiniec FIZ" - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka nr 5, 02-019 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 277;

6. "Spółka" - oznacza spółkę "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu;

7. "Spółki Celowe" - oznacza spółki komandytowo-akcyjne, w których 100% (sto procent) akcji posiada Sowiniec FIZ, natomiast Spółka jest ich komplementariuszem, oraz jakiekolwiek inne spółki, które będą Podmiotami Zależnymi Spółki lub Sowiniec FIZ; a każda z nich indywidualne będzie zwana "Spółką Celową";

8. "Spółki Sowiniec Group SKA" - oznacza łącznie: Pierwsza - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 301699; Trzecia - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305499; Czwarta - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305496; Piąta - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 304998; Szósta - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360601; Siódma - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360608; Ósma - Sowiniec Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Sowińcu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 360606; - a każda z nich indywidualnie będzie zwana "Spółką Sowiniec Group SKA";

8. "Statut" - oznacza niniejszy Statut Spółki;

9. "Zbywać", "zbyć" - oznacza przeniesienie prawa, w tym sprzedaż, udzielanie

w przypadku akcji lub udziałów prawa opcji lub ustanowienie jakiegokolwiek

obciążenia, a termin "zbycie" będzie interpretowany odpowiednio.

10. "Założyciel" - oznacza Pana Mariusza Świtalskiego, posiadającego numer PESEL: 62051905178;”

- otrzymał nowe następujące brzmienie:

"Poniżej wymienione wyrazy i wyrażenia użyte w §§ 1 - 36 niniejszego Statutu mają

następujące znaczenie:

1) "Akcje" - oznacza jakiekolwiek wyemitowane akcje w kapitale zakładowym Spółki;

2) "Akcjonariusze" - oznacza akcjonariuszy Spółki;

3) "Grupa Czerwona Torebka" - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółkę oraz Podmioty Zależne, a także wszystkie spółki lub inne podmioty będące podmiotami zależnymi Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, Spółki lub Podmiotów Zależnych;

4) "Podmioty Zależne" - oznacza spółki lub inne podmioty zależne, w których Spółka posiada udziały, akcje, jednostki uczestnictwa lub innego rodzaju udział kapitałowy, lub w których Spółka jest komplementariuszem odpowiedzialnym za prowadzenie spraw spółki;

5) "Sowiniec FIZ" - oznacza Sowiniec Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, fundusz inwestycyjny zamknięty z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Grójecka nr 5, 02-019 Warszawa, Polska, wpisanym do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII WydziałCywilny Rejestrowy, pod numerem RFi 277;

6) "Spółka" - oznacza spółkę "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu;

7) "Spółki Celowe" - oznacza spółki komandytowo-akcyjne, w których 100% (sto procent) akcji posiada Sowiniec FIZ, natomiast Spółka jest ich komplementariuszem, oraz jakiekolwiek inne spółki, które będą Podmiotami Zależnymi Spółki lub Sowiniec FIZ; a każda z nich indywidualne będzie zwana "Spółką Celową";

8) "Statut"- oznacza niniejszy Statut Spółki;

9) "Zbywać", "zbyć" - oznacza przeniesienie prawa, w tym sprzedaż, udzielanie w przypadku akcji lub udziałów prawa opcji lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia, a termin "zbycie" będzie interpretowany odpowiednio;

10) "Założyciel" - oznacza Pana Mariusza Świtalskiego, posiadającego numer PESEL: 62051905178.”

III. Sporządzony przez Spółkę tekst jednolity statutu Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259, z późn. zm.)


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-07-13Maciej SzturemskiPrezes Zarządu
2018-07-13Tomasz JurgaCzłonek Zarządu

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Dziś w Interii

Raporty specjalne

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »