Reklama

HORTICO (HOR): Zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu Spółki - raport 7

Raport bieżący nr 7/2018

Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Zarząd HORTICO S.A. z siedzibą we Wrocławiu (dalej: Spółka) informuje, że zgodnie z postanowieniem z dnia 20.08.2018 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrował zmiany w Statucie Spółki, na podstawie których w § 3 ust. 1 dodano pkt 147/, 148/, 149/, 150/ i 151/.

Dotychczasowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - jest:

Reklama

1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),

2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),

3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),

4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),

5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),

6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),

7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),

8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),

9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),

10/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),

11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),

12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),

13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),

14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),

15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),

16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),

17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),

18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),

19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),

20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),

21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),

22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),

23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),

24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),

25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),

26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),

27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),

28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),

29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),

30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),

32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),

33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),

35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),

36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),

39/ tynkowanie (43.31.Z),

40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),

41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),

42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),

43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),

44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),

45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),

47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),

48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),

49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),

50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),

51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),

52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),

53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),

54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),

55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),

56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),

57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),

58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),

59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),

60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),

61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),

62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z),

63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z),

64/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z),

65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),

66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),

67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),

68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),

69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),

70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),

71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),

72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),

75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),

76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),

77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),

78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),

79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),

81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),

83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),

84/ wydawanie książek (58.11.Z),

85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),

86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),

89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),

91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),

92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),

97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),

98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),

101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),

112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),

115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),

118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),

119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),

120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),

122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),

123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),

126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),

127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),

129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),

130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),

133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),

134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),

136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),

138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),

141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),

142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),

143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),

144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),

145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),

146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),

Nowe brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki - według PKD - jest:

1/ działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną (01.61.Z),

2/ działalność usługowa wspomagająca chów i hodowlę zwierząt gospodarskich (01.62.Z),

3/ działalność usługowa następująca po zbiorach (01.63.Z),

4/ wytwarzanie gotowych posiłków i dań (10.85.Z),

5/ produkcja napojów bezalkoholowych; produkcja wód mineralnych i pozostałych wód butelkowanych (11.07.Z),

6/ produkcja odzieży roboczej (14.12.Z),

7/ produkcja wyrobów tartacznych (16.10.Z),

8/ produkcja opakowań drewnianych (16.24.Z),

9/ pozostałe drukowanie (18.12.Z),

10/ działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (18.13.Z),

11/ reprodukcja zapisanych nośników informacji (18.20.Z),

12/ produkcja nawozów i związków azotowych (20.15.Z),

13/ produkcja pestycydów i pozostałych środków agrochemicznych (20.20.Z),

14/ produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących (20.41.Z),

15/ produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych (20.42.Z),

16/ produkcja opakowań z tworzyw sztucznych (22.22.Z),

17/ kształtowanie i obróbka szkła płaskiego (23.12.Z),

18/ cięcie, formowanie i wykańczanie kamienia (23.70.Z),

19/ produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium (24.42.B),

20/ produkcja konstrukcji metalowych i ich części (25.11.Z),

21/ produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (25.12.Z),

22/ produkcja narzędzi (25.73.Z),

23/ produkcja opakowań z metali (25.92.Z),

24/ produkcja elementów elektronicznych (26.11.Z),

25/ produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych (28.24.Z),

26/ produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (28.30.Z),

27/ produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (28.49.Z),

28/ produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów (28.93.Z),

29/ produkcja mioteł, szczotek i pędzli (32.91.Z),

30/ naprawa i konserwacja maszyn (33.12.Z),

31/ działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (39.00.Z),

32/ realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),

33/ roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),

34/ roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (42.91.Z),

35/ rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (43.11.Z),

36/ przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),

37/ wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),

38/ wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (43.29.Z),

39/ tynkowanie (43.31.Z),

40/ zakładanie stolarki budowlanej (43.32.Z),

41/ posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (43.33.Z),

42/ malowanie i szklenie (43.34.Z),

43/ wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (43.39.Z),

44/ wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych (43.91.Z),

45/ pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),

46/ sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.31.Z),

47/ sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (45.32.Z),

48/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów (46.11.Z),

49/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą drewna i materiałów budowlanych (46.13.Z),

50/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (46.14.Z),

51/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (46.17.Z),

52/ działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (46.18.Z),

53/ działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju – (46.19.Z),

54/ sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (46.21.Z),

55/ sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (46.22.Z),

56/ sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (46.23.Z),

57/ sprzedaż hurtowa skór (46.24.Z),

58/ sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (46.31.Z),

59/ sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (46.32.Z),

60/ sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (46.34.B),

61/ sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (46.36.Z),

62/ sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (46.74Z),

63/ sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (46.75Z),

64/ sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (46.90Z),

65/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (47.19.Z),

66/ sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.21.Z),

67/ sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.29.Z),

68/ sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.41.Z),

69/ sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.42.Z),

70/ sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.76.Z),

71/ sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.78.Z),

72/ sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (47.91.Z),

73/ pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (47.99.Z),

74/ transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (49.31.Z),

75/ transport drogowy towarów (49.41.Z),

76/ działalność usługowa związana z przeprowadzkami (49.42.Z),

77/ działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (52.21.Z),

78/ przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (52.24.C),

79/ hotele i podobne obiekty zakwaterowania (55.10.Z),

80/ pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe (55.30.Z),

81/ restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (56.10.A),

82/ przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (56.21.Z),

83/ pozostała usługowa działalność gastronomiczna (56.29.Z),

84/ wydawanie książek (58.11.Z),

85/ wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych, telefonicznych) (58.12.Z),

86/ wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (58.14.Z),

87/ pozostała działalność wydawnicza (58.19.Z),

88/ działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (58.29.Z),

89/ działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (59.11.Z),

90/ działalność związana z projekcją filmów (59.14.Z),

91/ działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.20.Z),

92/ działalność związana z oprogramowaniem (62.01.Z),

93/ działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z),

94/ działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),

95/ przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (63.11.Z),

96/ działalność portali internetowych (63.12.Z),

97/ działalność agencji informacyjnych (63.91.Z),

98/ kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),

99/ wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),

100/ pośrednictwo w obrocie nieruchomościami (68.31.Z),

101/ zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (68.32.Z),

102/ działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.20.Z),

103/ działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (70.10.Z),

104/ stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (70.21.Z),

105/ pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),

106/ działalność w zakresie architektury (71.11.Z),

107/ działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),

108/ działalność agencji reklamowych (73.11.Z),

109/ pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (73.12.A),

110/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (73.12.B),

111/ pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)(73.12.C),

112/ badanie rynku i opinii publicznej (73.20.Z),

113/ działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (74.10.Z),

114/ działalność fotograficzna (74.20.Z),

115/ działalność związana z tłumaczeniami (74.30.Z),

116/ pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (74.90.Z),

117/ wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego (77.21.Z),

118/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych (77.31.Z),

119/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),

120/ wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),

121/ wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego (77.34.Z),

122/ wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego (77.35.Z),

123/ wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),

124/ dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (77.40.Z),

125/ działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (78.10.Z),

126/ działalność agencji pracy tymczasowej (78.20.Z),

127/ pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (78.30.Z),

128/ działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (81.10.Z),

129/ pozostałe sprzątanie (81.29.Z),

130/ działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni (81.30.Z),

131/ działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (82.11.Z),

132/ wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (82.19.Z),

133/ działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),

134/ działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.30.Z),

135/ działalność związana z pakowaniem (82.92.Z),

136/ pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (82.99.Z),

137/ pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu (85.53.Z),

138/ pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.B),

139/ działalność wspomagająca edukację (85.60.Z),

140/ działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych (90.02.Z),

141/ działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej (93.13.Z),

142/ działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki (93.21.Z),

143/ działalność organizacji profesjonalnych (94.12.Z),

144/ naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (95.11.Z),

145/ naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (95.21.Z),

146/ naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (95.22.Z),

147/ sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.52.Z),

148/ sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.53.Z),

149/ sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.54.Z),

150/ sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.59.Z),

151/ sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (47.75.Z).

Tekst jednolity Statutu stanowi załącznik do niniejszego raportu.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-09-06Paweł KolasaPrezes ZarząduPaweł Kolasa

Załączniki

Archiwum.zip

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »