Reklama

INGBSK (ING): Zarejestrowanie zmian w Statucie ING Banku Śląskiego S.A. - raport 21

Raport bieżący nr 21/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2016 r. Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisał do rejestru KRS zmiany w Statucie Banku uchwalone Uchwałą nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 marca 2016 r.

Zarejestrowane zmiany Statutu obejmują:

1. W § 8 ust. 3 punkcie 3a) w ostatnim zdaniu tego punktu skreśla się wyraz "wyłącznie” oraz, na końcu tego zdania, po wyrazach "ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym” dodaje się przecinek i wyrazy w brzmieniu: "z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta”, wskutek czego § 8 ust. 3 punkt 3a otrzymuje brzmienie:

Reklama

"3a) wykonywanie niestanowiących działalności maklerskiej czynności polegających na:

a) przyjmowaniu i przekazywaniu zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych;

b) nabywaniu lub zbywaniu na własny rachunek instrumentów finansowych;

c) doradztwie inwestycyjnym;

d) oferowaniu instrumentów finansowych;

e) świadczeniu usług w wykonaniu zawartych umów o subemisje inwestycyjne i usługowe lub zawieraniu i wykonywaniu innych umów o podobnym charakterze, jeżeli ich przedmiotem są instrumenty finansowe,

z zastrzeżeniem, że przedmiotem czynności określonych w lit. a)–d) mogą być papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski lub inne niedopuszczone do obrotu zorganizowanego instrumenty finansowe oraz obligacje, o których mowa w art. 39p ust. 1 ustawy z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, z tym że w zakresie czynności określonych w lit. b), jej przedmiotem mogą być również dopuszczone do obrotu zorganizowanego obligacje, listy zastawne oraz inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu lub instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym są obligacje, listy zastawne, inne zbywalne papiery wartościowe inkorporujące prawa majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z zaciągniętego długu, stopa procentowa lub waluta,”

2. W § 8 ust. 3 punkcie 11) dodaje się literę h) w brzmieniu:

"h) świadczenie usług raportowania do repozytoriów transakcji oraz usług związanych z bezpośrednim lub pośrednim rozliczaniem instrumentów finansowych przez kontrahentów centralnych (CCP) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 648/2012 w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji,”

3. W § 8 ust. 3 dodaje się punkt 13) w brzmieniu:

"13) prowadzenie ksiąg akcyjnych.”

4. W § 8 dotychczasowy ust. 6 oznacza się jako ust. 7 i dodaje się nowy ust. 6 w brzmieniu:

"6. Bank może wykonywać czynności określone w art. 13 ust. 5 pkt 3) i ust. 10 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.”

Informacja o podjętej uchwale została opublikowana w raporcie bieżącym nr 13/2016 z dnia 31 marca 2016 r., w części odnoszącej się do Uchwały nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Bank uzyskał zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na wprowadzenie zmian, o których mowa w pkt. 1-3 powyżej. Zmiana opisana w pkt. 4 nie wymagała zezwolenia KNF.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tj. Dz.U. z 2014 r. poz. 133).


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-05-10Brunon BartkiewiczPrezes Zarządu Banku

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »