MBANK (MBK): Zarząd BRE Banku prezentuje nową strategię rozwoju - raport 8

Raport bieżący nr 8/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADY, AUSTRALII ORAZ JAPONII

Zarząd spółki BRE Bank SA ("Bank") podaje do wiadomości, że w dniu 1 marca 2010 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Grupy BRE Banku na lata 2010 - 2012.

Bank planuje podwyższenie kapitału zakładowego poprzez emisję akcji z prawem poboru, z zamiarem pozyskania 2 mld zł, w celu wsparcia realizacji przyjętej strategii rozwoju na lata 2010-2012 oraz w celu dostosowania wskaźnika kapitału podstawowego (ang. Tier 1 capital ratio) do potencjalnych nowych wymogów kapitałowych, zarówno ze strony organów nadzoru jak i oczekiwań rynku.

Reklama

Bank oczekuje, że w wyniku planowanej emisji akcji osiągnie i utrzyma wskaźnik pro-forma kapitału podstawowego (Tier 1) w przedziale 8-10% w latach 2010-2012.

Poprzez wdrożenie nowej strategii oraz planowane podwyższenie kapitału zakładowego BRE Bank chce osiągnąć ponad 10-procentowy średnioroczny wzrost przychodów w latach 2010-2012 i do 2012 roku około 20-procentową rentowność brutto kapitałów własnych.

Bank oczekuje, że jego podwyższona kapitalizacja przyczyni się do poprawy jego pozycji konkurencyjnej, umożliwiając przeprowadzanie zyskownych transakcji z klientami, a jednocześnie, w miarę poprawy sytuacji ekonomicznej, ułatwi realizację planów rozwoju. Planowanej ekspansji ma towarzyszyć oczekiwana wysoka efektywność kosztowa, dzięki której BRE Bank chce osiągnąć spadek wskaźnika kosztów do dochodów do ok. 50% do 2012 roku.

Główne cele strategiczne Grupy BRE Banku w 2010 roku obejmują wzmocnienie pozycji kapitałowej oraz efektywny rozwój działalności w najbardziej atrakcyjnych obszarach produktowych np. (i) przyspieszenie wzrostu istniejących podstawowych linii biznesowych w segmencie detalicznym i instytucjonalnym, (ii) zwiększenie udziału rynkowego w segmencie detalicznych produktów kredytowych innych niż kredyty hipoteczne oraz (iii) wzmocnienie pozycji w wybranych rozwijających się obszarach bankowości korporacyjnej. Celem Banku jest, aby wzrostowi akcji kredytowej towarzyszyły efektywne działania w zakresie cross-sellingu innych produktów, szczególnie produktów nieobciążających kapitału przeznaczonych dla klientów instytucjonalnych i detalicznych. Bank będzie koncentrował się na organicznym rozwoju prowadzonej działalności oraz kontynuował działania mające na celu pozyskiwanie nowych klientów.

W obszarze bankowości korporacyjnej Bank będzie dążyć do wzmocnienia swojej pozycji w kredytowaniu podmiotów z sektora publicznego oraz w kredytowaniu projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej. Jednocześnie, Bank planuje dalsze pozyskiwanie klientów, szczególnie z sektora małych i średnich przedsiębiorstw. W obszarze bankowości inwestycyjnej Bank zamierza utrzymać obecny model ścisłej współpracy z klientami korporacyjnymi w zakresie dotychczas oferowanej gamy produktów.

Strategicznym celem bankowości detalicznej jest wzmocnienie pozycji Banku w segmencie kredytów nie-hipotecznych, szczególnie wśród dotychczasowych klientów Banku. Bank zamierza osiągnąć ten cel poprzez cross-selling oraz związane z nim powiększanie bazy klientów. Równocześnie, wpływy z produktów kredytowych innych niż kredyty hipoteczne powinny pomóc w dywersyfikacji źródeł dochodów Banku. Ponadto, Bank zamierza zwiększyć sprzedaż produktów hipotecznych, między innymi tych denominowanych w walutach obcych. Sprzedaż walutowych produktów hipotecznych będzie się opierać na doświadczeniu, które Bank zdobył podczas tworzenia obecnego portfela kredytów hipotecznych denominowanych głównie we frankach szwajcarskich.

Bank chce utrzymać wiodącą pozycję w obszarze produktów innowacyjnych. W szczególności, Bank zamierza stać się wiodącym graczem w obszarze nowowczesnych rozwiązań dostosowanych do potrzeb klientów korporacyjnych. Planowany jest dalszy rozwój elektronicznych kanałów dystrybucji, zarówno dla klientów korporacyjnych jak i indywidualnych.

Program BREnova wprowadzony w Grupie BRE Banku w 2009 roku pozwolił na wyraźną poprawę bazy kosztowej, co w efekcie znacznie poprawiło wskaźniki efektywności operacyjnej.

Bank zamierza utrzymać swoje rozważne podejście do zarządzania ryzykiem. W celu zmniejszenia ryzyka kredytowego planowany wzrost kredytów w dużym stopniu będzie uzależniony od rozwoju współpracy z obecnymi klientami. Bank planuje skoncentrowanie się na poprawie jakości i optymalizacji procesu kredytowego poprzez wdrożenie i systematyczną weryfikację nowych standardów jakości.

W dniu 1 marca 2010 r. Rada Nadzorcza Banku zaakceptowała uchwałą nową strategię rozwoju Grupy BRE Banku na lata 2010 - 2012.

Niniejszy raport zawierający opis nowej strategii Grupy BRE Banku nie stanowi prognozy wyników finansowych ani ich szacunków w odniesieniu do Banku i Grupy BRE Banku, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009.33.259, z późn. zm.).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy raport ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki BRE Bank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") w planowanej ofercie publicznej akcji. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania jakichkolwiek papierów wartościowych Banku. W szczególności nie stanowi on oferty kupna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o ofercie publicznej akcji Banku w Polsce ("Oferta") będzie prospekt ("Prospekt"), który zostanie przygotowany w związku z ewentualną ofertą publiczną akcji Banku z prawem poboru i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). Bank będzie mógł przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce, oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych Banku do obrotu na GPW, Bank udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.brebank.pl) oraz na stronie internetowej Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (www.dibre.com.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji nie podlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego.

Informacje zawarte w niniejszym raporcie nie stanowią oferty zakupu ani zaproszenia do nabywania; nie jest również dozwolona sprzedaż papierów wartościowych wskazanych w niniejszym raporcie w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie do nabywania byłyby nielegalne przed uprzednią rejestracją, zwolnieniem z takiej rejestracji lub innego rodzaju kwalifikację w świetle prawa danej jurysdykcji. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego raportu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii.

Niniejszy raport jest skierowany wyłącznie do (i) osób znajdujących się poza granicami Wielkiej Brytanii lub (ii) osób zawodowo zajmujących się inwestycjami w rozumieniu art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku na podstawie Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (Promocja Finansowa) (ang. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) (ze zmianami) ("Rozporządzenie") lub (iii) spółek o wysokiej wartości aktywów netto i innych osób, którym może on zostać zgodnie z prawem przekazany na podstawie art. 49(2)(a)-(d) Rozporządzenia (osoby takie będą dalej zwane łącznie "Wskazanymi Osobami" (ang. "Relevant Persons")). Osoba nie będąca Wskazaną Osobą nie może działać w oparciu o niniejszy raport lub jego dowolną część ani się na niego powoływać. Jakakolwiek inwestycja lub działalność inwestycyjna, o której mowa w niniejszym komunikacie, może być i będzie prowadzona wyłącznie przez Wskazane Osoby.

W jakimkolwiek państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które implementowało Dyrektywę 2003/71/WE (łącznie z jakimikolwiek przepisami implementującymi w jakimkolwiek państwie członkowskim, "Dyrektywa Prospektowa"), niniejszy raport jest skierowany i przeznaczony wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w danym państwie członkowskim, w rozumieniu przepisów Dyrektywy Prospektowej.
Mariusz Grendowicz - Prezes Zarządu

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »