GETBACK (GBK): Zatwierdzenie i publikacja aneksu nr 4 do prospektu emisyjnego akcji Getback S.A. - raport 47

Raport bieżący nr 47/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

NINIEJSZY MATERIAŁ NIE MOŻE BYĆ ROZPOWSZECHNIANY, BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO, W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADZIE I JAPONII ANI JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ STANOWIŁOBY TO NARUSZENIE WŁAŚCIWYCH PRZEPISÓW PRAWA LUB WYMAGAŁOBY REJESTRACJI.

Zarząd GetBack S.A. ("Spółka”) informuje o zatwierdzeniu w dniu 30 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego aneksu nr 4 ("Aneks nr 4”) do prospektu emisyjnego akcji Spółki sporządzonego na potrzeby pierwszej oferty publicznej nie więcej niż 40.000.000 akcji zwykłych o wartości nominalnej 0,05 PLN każda, w tym nie więcej niż: (a) 20.000.000 nowych akcji serii E oraz (b) 20.000.000 istniejących akcji Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki. Prospekt został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 16 czerwca 2017 r., o czym Spółka informowała w swoim raporcie bieżącym nr 33/2017 z dnia 16 czerwca 2017 r.

Reklama

Aneks nr 4 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. pisma ("Pismo”) od Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna dotyczącego wypowiedzenia przez Spółkę umowy zlecenia zarządzania częścią portfela inwestycyjnego Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ ("Umowa”) obejmującego sekurytyzowane wierzytelności zawartej w Warszawie w dniu 12 grudnia 2013 r. W Piśmie Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna oceniło, że roszczenie Kancelarii Prawnej Getback Mariusz Brysik sp.k. ("Kancelaria Prawna Getback”), dotyczące rozliczenia wynagrodzenia należnego Spółce oraz Kancelarii Prawnej Getback z tytułu realizacji Umowy oraz umowy o obsługę prawną Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z dnia 12 grudnia 2013 r., w szczególności wynagrodzenia z tytułu zasądzonych kosztów zastępstwa procesowego, jest pozbawione podstaw prawnych, wezwało Spółkę do należytego wykonywania postanowień Umowy oraz poinformowało o możliwości skorzystania z innych uprawnień wynikających z Umowy lub przepisów prawa. Spółka oraz Kancelaria Prawna Getback podtrzymały swoje dotychczasowe stanowisko w zakresie zasadności roszczeń dotyczących rozliczenia wynagrodzenia należnego podmiotom z Grupy z tytułu realizacji Umowy oraz umowy o obsługę prawną Open Finance Wierzytelności Detalicznych NSFIZ z dnia 12 grudnia 2013 r.

Aneks nr 4 został także sporządzony w związku z otrzymanym przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. oświadczeniem Noble Funds Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna o wypowiedzeniu, z powodu utraty zaufania, umowy zlecenia zarządzania całością portfela inwestycyjnego Debtor NSFIZ z dnia 30 grudnia 2015 r. z zachowaniem trzymiesięcznego terminu wypowiedzenia.

Ponadto Aneks nr 4 został sporządzony w związku z otrzymaniem przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2017 r. informacji, że członkowie Zarządu Spółki, posiadający pośredni niekontrolujący udział w Spółce nie będą uczestniczyć we wpływach ze sprzedaży akcji istniejących Spółki sprzedawanych przez jedynego akcjonariusza Spółki w ramach oferty publicznej akcji Spółki, w przypadku dystrybucji takich wpływów do podmiotów posiadających pośrednio udziały jedynego akcjonariusza Spółki i w tym zakresie poczynili odpowiednie ustalenia z innymi podmiotami posiadającymi pośrednio udziały jedynego akcjonariusza Spółki.

Zarząd Spółki informuje, że Aneks nr 4 został opublikowany w dniu 30 czerwca 2017 r. w formie elektronicznej na stronie internetowej Spółki (www.getbacksa.pl) oraz dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl).

Zastrzeżenia prawne:

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do dystrybucji w Standach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie ani Japonii. Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych, ani też zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii, ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji, w której taka oferta lub zaproszenie byłyby sprzeczne z prawem. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (U.S. Securities Act of 1933) i nie będą oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

W Wielkiej Brytanii niniejszy materiał jest udostępniany i przeznaczony wyłącznie dla "kwalifikowanych inwestorów" w rozumieniu art. 2 ust. (1) lit. (e) Dyrektywy w sprawie Prospektu (Dyrektywa 2003/71/WE), którymi są: (a) osoby mające doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji, które spełniają kryteria definicji "profesjonalnych inwestorów" (ang. investment professionals) określone w art. 19(5) Rozporządzenia z 2005 roku w Sprawie Ofert Papierów Wartościowych będącego aktem wykonawczym do Ustawy o Usługach i Rynkach Finansowych z 2000 roku (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) ("Rozporządzenie"), (b) podmioty o wysokiej wartości netto (ang. high net worth) spełniające kryteria określone w art. 49 (2) (a) do (d) Rozporządzenia oraz (c) inne osoby, którym może zostać w sposób legalny przekazane (osoby te będą łącznie nazywane "Osobami Uprawnionymi"). Papiery wartościowe, a także każde zaproszenie, oferta, zapis, zlecenie kupna lub nabycia w inny sposób takich papierów wartościowych będą udostępniane wyłącznie Osobom Uprawnionym i mogą zostać zawarte wyłącznie z udziałem Osób Uprawnionych. Osoby, które nie są Osobami Uprawnionymi, nie powinny działać w oparciu o informacje zamieszczone w niniejszym materiale, ani w oparciu o zawarte w nich treści, ani na nich polegać.

Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce, mBank S.A., Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o., Pekao Investment Banking S.A., Raiffeisen Centrobank AG, Trigon Dom Maklerski S.A., Wood & Company Financial Services A.S., Spółka Akcyjna, Oddział w Polsce oraz Vestor Dom Maklerski S.A. ("Menadżerowie Oferty") działają wyłącznie na rzecz Spółki i akcjonariusza sprzedającego. Nie będą oni uważać żadnej innej osoby za swojego klienta w związku z Pierwszą Ofertą Publiczną ani ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką i akcjonariuszem sprzedającym w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom, ani świadczyć doradztwa w zakresie Pierwszej Oferty Publicznej lub innych spraw, transakcji lub uzgodnień, o których mowa w niniejszym materiale. Żaden z Menadżerów Oferty, ich dyrektorów, członków kierownictwa, pracowników, doradców ani agentów nie ponosi odpowiedzialności ani nie składa oświadczeń i zapewnień, wyraźnych czy dorozumianych, w zakresie prawdziwości, poprawności lub kompletności informacji zawartych w niniejszym materiale (ani w zakresie ewentualnych pominięć informacji w tym materiale), lub w innych informacjach dotyczących Spółki lub jej podmiotów zależnych lub powiązanych, czy to w formie pisemnej, ustnej, wizualnej czy elektronicznej i niezależnie od sposobu transmisji lub udostępnienia, ani z tytułu strat wynikających w jakikolwiek sposób z korzystania z tych materiałów lub ich treści lub w inny sposób z nimi związanych.

Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter promocyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia, jak również podstaw podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Prospekt emisyjny, sporządzony w związku z ofertą i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i zatwierdzony w dniu 16 czerwca 2017 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego, jest jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i publicznej ofercie jej akcji w Polsce ("Oferta”). W związku z Ofertą w Polsce i dopuszczeniem akcji Spółki do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spółka udostępniła Prospekt na swojej stronie internetowej pod adresem www.getbacksa.pl. Dodatkowo, wyłącznie w celach informacyjnych, Prospekt jest dostępny na stronie internetowej oferującego, którym jest Haitong Bank S.A. Spółka Akcyjna Oddział w Polsce (www.haitongib.com/pl).

Niniejszy materiał nie stanowi informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną bądź rekomendacji inwestycyjnej w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-06-30Konrad KąkolewskiPrezes Zarządu
2017-06-30Paweł TrybuchowskiWiceprezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: GetBack

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »