Reklama

GOBARTO (GOB): zawarcie aneksu do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym – zmiana informacji poufnej – podanie do publicznej wiadomości opóźnionej informacji poufnej - raport 34

Raport bieżący nr 34/2014

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Działając na podstawie art. 57 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539) (dalej: ”Ustawa”), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”, "Emitent”) przekazuje informację poufną, której podanie do publicznej wiadomości zostało opóźnione na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy oraz § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476).

Reklama

Zarząd Spółki informuje o podpisaniu, w dniu 20 listopada 2014 r. Aneksu nr 2 do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym ("Aneks nr 2”) z Bankiem Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław ("Umowa kredytowa”). O zawarciu Umowy kredytowej, a następnie zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy kredytowej Spółka informowała odpowiednio raportem bieżącym nr 29/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

Przekazanie opóźnionej informacji poufnej do publicznej wiadomości stało się konieczne z uwagi na ziszczenie się wszystkich warunków zawieszających.

O opóźnieniu w przekazaniu informacji poufnej Zarząd Emitenta informował Komisję Nadzoru Finansowego przekazując w dniu 20 listopada 2014 roku raport o następującej treści:

"Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. ("Spółka” lub "Emitent”), działając na podstawie art. 57 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (j.t. Dz. U. z 2009 r. Nr 184, poz. 1539), zwanej dalej “Ustawą” oraz § 2 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z 13 kwietnia 2006 r. w sprawie rodzaju informacji, które mogą naruszyć słuszny interes emitenta, oraz sposobu postępowania emitenta w związku z opóźnianiem przekazania do publicznej wiadomości informacji poufnych (Dz. U. Nr 67, poz. 476) przekazuje Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu wykonania obowiązku, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 56 ust. 5 Ustawy, w odniesieniu do informacji poufnej dotyczącej zawarcia Aneksu nr 2 do Umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym.

Spółka informuje o zawarciu w dniu 20 listopada 2014 r. Aneksu nr 2 do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym ("Aneks nr 2”) z Bankiem Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław ("Umowa kredytowa”). O zawarciu Umowy kredytowej, a następnie zawarciu Aneksu nr 1 do Umowy kredytowej Spółka informowała odpowiednio raportem bieżącym nr 29/2013 z dnia 3 lipca 2013 r. oraz raportem bieżącym nr 2/2014 z dnia 17 kwietnia 2014 roku.

Przedmiotem Aneksu nr 2 jest zwiększenie kwoty udostępnionej Spółce w Umowie kredytowej o 25.800.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset tysięcy złotych) z kwoty dotychczasowej: w maksymalnej łącznej wysokości 15.000.000 zł (piętnaście milionów złotych) do kwoty nowej: w maksymalnej łącznej wysokości 40.800.000,00 zł (czterdzieści milionów osiemset tysięcy złotych) ("Kredyt”).

Strony przewidziały następujące zmiany w wykorzystaniu Kredytu:

• Przedłużenie terminu dostępności w złotych kredytu w rachunku bieżącym, z dotychczasowego: 14 kwietnia 2015 r. na nowy, tj. do dnia 18 listopada 2015 r.

• Zwiększenie kwoty gwarancji dobrego wykonania o maksymalnym okresie ważności do 12 miesięcy o 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) do maksymalnej łącznej kwoty, z dotychczasowej 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych), tj. do 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych), przy czym gwarancje bankowe mogą być wystawiane do dnia 18 listopada 2015 r.

Celem udzielenia kredytu, w części dotyczącej Aneksu nr 2, jest spłata kredytu udzielonego w banku PKO BP S.A. lub finansowanie kapitału obrotowego.

Aneks nr 2 zmienił również ostateczną datę spłaty Kredytu, z dotychczasowej – 15 kwietnia 2015 r., na nową - 19 listopada 2015 r. przy czym w przypadku Kredytu zaciągniętego w formie gwarancji bankowych ostateczną datą spłaty Kredytu jest ostatni dzień ważności każdej z wystawionych gwarancji, ale nie dłużej niż 18 listopada 2016 r.

Na mocy Aneksu nr 2 Strony umowy kredytowej zdecydowały również o zmianie zabezpieczenia w następującym zakresie:

1). Dotychczasowa hipoteka łączna o wartości 22.500.000 zł:

a). na nieruchomościach, których użytkownikiem wieczystym jest Spółka, znajdujących się w Poznaniu przy ul. Chemicznej 2, dla której Sąd Rejonowy w Poznaniu VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2P/00178476/6, w Krakowie, przy ul. Cystersów 22, dla której Sąd Rejonowy w Krakowie IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KR1P/00201140/7

oraz

b). na nieruchomości należącej do Bioenergia sp. z o.o. z/s w Grąbkowie, położonej w Laskowej, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW WR1W/00036766/8,

została podwyższona do kwoty 52.000.000,00 zł oraz współobciążać będzie nieruchomości znajdujące się:

a) w Poznaniu przy ul. Chemicznej 2, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr PO2P/00178476/6,

b) w Krakowie przy ul. Cystersów 22, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa-Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KR1P/00201140/7,

c) w Laskowej, której właścicielem jest Bioenergia Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, dla której w Sąd Rejonowy w Trzebnicy, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WR1W/00036766/8,

d) w Warszawie przy ul. Krakowiaków 54 oraz ul. Orzechowej 1,5,5A,7,9, których właścicielem jest Spółka, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: WA1M/00077148/3, WA1M/00144169/7, WA1M/00108252/2 oraz WA1M/00090573/8,

e) w Warszawie przy ul. Orzechowej, której właścicielem 899/1856 udziałów w prawie własności jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00078956/7,

f) w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 525, których właścicielem jest Spółka, dla których Sąd Rejonowy Poznań – Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: PO1P/00110164/5 oraz PO1P/0008242/8,

g) w Bytomiu przy ul. Strzelców Bytomskich, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00004294/8,

h) w miejscowości Rudniki, gmina Włodowice, której właścicielem jest AGRO-DUDA Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, dla której Sąd Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00076123/3,

i) w miejscowości Węgrzynów, gmina Milicz, których właścicielem jest AGROFERM Sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, dla których Sąd Rejonowy w Trzebnicy, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miliczu prowadzi księgi wieczyste nr: WR1M/00021671/9 oraz WR1M/00028493/6

2). cesja praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości, na których ma być ustanowiona hipoteka łączna.

Warunkami wypłaty kwoty Kredytu w zakresie wynikającym z Aneksu nr 2, w części dotyczącej Maksymalnej łącznej kwoty Kredytu, są:

1) zapłata należnej Bankowi prowizji przygotowawczej,

2) dostarczenie do Banku właściwych dokumentów niezbędnych do ustanowienia hipoteki, o której mowa powyżej, na pierwszym miejscu oraz uzyskanie przez Bank potwierdzenia właściwego sądu przyjęcia odpowiednich wniosków o wpis, przy czym wnioski do właściwych sądów o wpis hipoteki zostaną złożone przez Bank na koszt Spółki,

3) podpisanie umów cesji praw z polis ubezpieczeniowych nieruchomości stanowiących zabezpieczenie Kredytu opisanych powyżej w lit. d) - f) oraz h) – i),

4) przedstawienie w Banku kopii prawidłowo opłaconych wniosków o wykreślenie hipotek ustanowionych przez Spółkę na nieruchomościach wpisanych w księgach wieczystych nr WA1M/00077148/3, nr WA1M/00144169/7, nr WA1M/00108252/2, nr WA1M/00078956/7, nr WA1M/00090573/8, nr PO1P/00110164/5, nr PO1P/00008242/8, nr KA1Y/00004294/8 na rzecz Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP S.A., ING Bank Śląski S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., BRE Bank S.A., Kredyt Bank S.A. na zabezpieczenie kredytu udzielonego Spółce w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających z umowy o konsolidacyjny kredyt konsorcjalny z dnia 23 grudnia 2009 r. wraz z późniejszymi zmianami z pieczęcią przyjęcia wniosków przez właściwe sądy, oraz niezłożenie przez uprawniony podmiot oświadczenia o dysponowaniu opróżnionymi miejscami hipotecznymi, które powstaną po wykreśleniu wyżej wymienionych hipotek,

5) dostarczenie do Banku oświadczenia o dysponowaniu opróżnionym miejscem hipotecznym, które powstanie po wygaśnięciu hipoteki przysługującej PKO BP S.A. na kwotę 38.472.000,00 zł, wpisanej do ksiąg wieczystych: WA1M/00077148/3, WA1M/00144169/7, WA1M/00108252/2, WA1M/00078956/7 WA1M/00090573/8, PO1P/00110164/5 oraz PO1P/0008242/8, z podpisami notarialnie poświadczonymi.

Jednocześnie Emitent informuje, iż dnia 20 listopada 2014 r. zawarł z Bankiem Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław umowę ramową o zawieranie transakcji z dealing roomem dla klientów korporacyjnych Credit Agricole Bank Polska SA, celem której jest ustalenie warunków i trybu zawierania oraz rozliczania pomiędzy Stronami Transakcji Kasowych i Transakcji Pochodnych ("Umowa Ramowa”), z wewnętrznym Limitem Przedrozliczeniowym w wysokości 2.000.000 (dwa miliony) EURO oraz wewnętrznym Limitem Rozliczeniowym w wysokości 5.000.000 (pięć milionów) EURO, ustanowionymi zgodnie z wymogami Rekomendacji A Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącej zarządzania ryzykiem towarzyszącym zawieraniu przez banki transakcji na rynku instrumentów pochodnych.

Umowa Ramowa nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu § 1 pkt 44 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie”), niemniej z uwagi na fakt równoczesnego podpisania przez Emitenta z Bankiem Aneksu nr 2 określonego niniejszym Raportem, uzupełnienie go o dane dotyczące tej umowy Emitent uznał za konieczne, jako spełniające przesłanki określone w § 9 pkt 8 Rozporządzenia (zawarcie przez Emitenta z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy). Umową o największej wartości w rozumieniu § 9 pkt 8 Rozporządzenia jest Aneks nr 2.

Treść powyższej informacji poufnej zostanie przekazana w formie raportu bieżącego w terminie do dnia 15 grudnia 2014 r.

Opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej do publicznej wiadomości przed uruchomieniem środków z kredytu, w części dotyczącej Aneksu nr 2, jest uzasadnione tym, iż może naruszyć słuszny interes emitenta, bowiem dotyczy umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

Emitent wskazuje, iż opóźnienie przekazania powyższej informacji poufnej nie spowoduje wprowadzenia w błąd opinii publicznej, a Spółka zapewniła zachowanie poufności treści powyższej informacji poufnej do chwili jej przekazania do publicznej wiadomości.”


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2014-12-10Dariusz Formelaprezes zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »