Reklama

NTTSYSTEM (NTT): Zawarcie aneksu do umowy limitu kredytowego wielocelowego z Bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego - raport 12

Raport bieżący nr 12/2018

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd NTT System S.A. (dalej "Spółka”) z siedzibą w Zakręcie niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka oraz Bank Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Bank”) zawarły Aneks nr 7 z dnia 30 maja 2018 roku do umowy limitu kredytowego wielocelowego.

Informacje o zawartej umowie limitu kredytowego wielocelowego Spółka przekazała w raporcie bieżącym nr 16/2015 z 24 września 2015 roku, raportem bieżącym nr 16/2016 z 30 września 2016 roku oraz raportem bieżącym nr 26/2017 z 05 października 2017 roku.

Reklama

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowego Aneksu do umowy Bank udostępnił Kredytobiorcy do dyspozycji limit kredytowy wielocelowy w kwocie :

1.13 000 000,00 zł (słownie złotych: trzynaście milionów 00/100), w okresie od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.,

2.12 000 000,00 zł (słownie złotych: dwanaście milionów 00/100), w okresie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.,

3.11 000 000,00 zł (słownie złotych: jedenaście milionów 00/100), w okresie od dnia 01 grudnia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.

Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Spółki.

Ograniczenie dostępnych limitów związane jest ze zmniejszonym wykorzystaniem przyznanego kredytu w okresie poprzednim.

W ramach limitu Bank udziela Kredytobiorcy :

1.kredytu w rachunku bieżącym, do wykorzystania w walucie PLN, USD i EUR do kwoty

a.7 000 000,00 zł (słownie złotych: siedem milionów 00/100) w okresie od dnia 01 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.,

b.6 000 000,00 zł (słownie złotych: sześć milionów 00/100) w okresie od dnia 01 września 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r.,

c.5 000 000,00 zł (słownie złotych: pięć milionów 00/100) w okresie od dnia 01 grudnia 2018 r. do dnia 31 maja 2019 r.

2.gwarancji bankowych w obrocie krajowym i zagranicznym które będą udzielane w walucie USD do kwoty 1 500 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion pięćset tysięcy 00/100) oraz kredytu obrotowego odnawialnego do kwoty 1 500 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion pięćset tysięcy 00/100), który może zostać wykorzystany w walutach: PLN i USD, wyłącznie na spłatę zadłużenia powstałego z tytułu dokonanych przez PKO BP SA wypłat z Gwarancji, do kwoty 1 500 000,00 USD (słownie dolarów amerykańskich: jeden milion pięćset tysięcy 00/100).

Spłacone kwoty wynikające z wykorzystanego limitu, mogą być w okresie obowiązywania umowy limitu wykorzystane ponownie łącznie z pozostałą częścią limitu. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 31 maja 2019 roku z zastrzeżeniem, iż PKO BP SA może udzielać gwarancji bankowych z terminem obowiązywania dłuższym niż okres obowiązywania limitu, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2019 roku.

Strony ustalają, że prawnym zabezpieczeniem spłaty wierzytelności PKO BP SA jest:

1.weksel własny in blanco z wystawienia Kredytobiorcy wraz z deklaracją wekslową,

2.hipoteka umowna do kwoty 23.800.000,00 PLN (słownie złotych: dwadzieścia trzy miliony osiemset tysięcy 00/100) na prawie własności nieruchomości gruntowej oraz prawie własności posadowionego na nieruchomości budynku, dla których Sąd Rejonowy w Otwocku, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1O/00060450/3,

3.zastaw rejestrowy na zapasach sprzętu komputerowego i elektronicznego o łącznej wartości nie niższej niż 12.500.000,00 PLN

(słownie złotych: dwanaście milionów pięćset tysięcy 00/100) wraz z przelewem wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia przedmiotu zastawu rejestrowego.

4.notarialne oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 5 ustawy z dnia 17 listopada 1964 roku Kodeks postępowania cywilnego do kwoty 26 000 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów 00/100), z możliwością wystąpienia przez PKO BP SA nadanie tytułowi egzekucyjnemu klauzuli wykonalności w terminie do dnia 31grudnia 2021 r.

Oprocentowanie kredytów udzielonych w ramach umowy limitu ustalane jest w stosunku rocznym od kwoty wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym oraz kredytu obrotowego. Bank naliczy odsetki według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR, LIBOR lub EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych odpowiednio dla waluty polskiej, w waluty USD lub EUR powiększonej o marżę Banku z zastrzeżeniem, że stopa procentowa nie może być niższa niż marża PKO BP SA, jak również nie może być niższa niż zero.

Kredytobiorca zobowiązuje się w czasie obowiązywania umowy do przeprowadzania za pośrednictwem rachunków bankowych prowadzonych w PKO BP SA, kwartalnych wpływów z działalności gospodarczej, w każdym kwartale kalendarzowym w kwocie proporcjonalnej do udziału Kredytu w Rachunku w łącznym finansowaniu Kredytobiorcy przez wszystkie banki.

Warunki umowy, oprocentowanie, stawki prowizji i opłat bankowych nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a podmiotem, na rzecz którego ustanowiono ograniczone prawo rzeczowe i osobami nim zarządzającymi nie zachodzą powiązania.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość przedmiotowej umowy.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2018-05-30Tadeusz KurekPrezes ZarząduTadeusz Kurek
2018-05-30Jacek KozubowskiWiceprezes ZarząduJacek Kozubowski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »