Reklama

POLIMEXMS (PXM): Zawarcie istotnej umowy przez spółkę zależną od Emitenta - raport 9

Raport bieżący nr 9/2019

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym została zawarta umowa ("Umowa”) pomiędzy Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka zależna od Emitenta) ("Wykonawca”) a PGNiG Termika S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zamawiający”). Przedmiotem Umowy jest wykonanie przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego instalacji SCR – katalitycznego odazotowania spalin kotła typu WP-200 nr K16 w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie ("Zadanie,” "Instalacja”) i obejmuje w ramach formuły "pod klucz” opracowanie dokumentacji, dostawy i prace montażowe oraz odbiory, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji ww. instalacji.

Reklama

Wynagrodzenie za wykonanie Zadania jest stałe i wynosi 32.639.593,00 PLN netto. Płatność wynagrodzenia następuje po wykonaniu określnych w Umowie części Zadania.

Na podstawie Umowy Wykonawca zobowiązał się wykonać Zadanie w terminie do 31 marca 2021 r.

Na podstawie Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na okres 36 i 60 miesięcy w zależności od przedmiotu gwarancji. Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez Zamawiającego odpowiedniego protokołu odbioru. Niezależnie od ww. postanowień, Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na utrzymanie określonej grupy parametrów technicznych na okres 7500 godzin pracy kotła lecz nie krócej niż 36 miesięcy oraz dla określonej grupy parametrów technicznych na 12.500 godzin pracy katalizatora.

Celem pokrycia ewentualnych roszczeń Zamawiającego, Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto w jednej z form wskazanych w art. 148 ust. 1 pkt 1-5 Ustawy prawo zamówień publicznych na okres całej realizacji Umowy oraz okres gwarancji i rękojmi za wady. Zamawiający zwolni zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w 70% w terminie 30 dni od daty podpisania protokołu finansowego odbioru końcowego potwierdzającego należyte wykonanie Umowy. Pozostałe 30% zostanie zwrócone nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub okresu gwarancji.

Zamawiający jest zobligowany do ubezpieczenia prac budowlano-montażowych (CAR/EAR), natomiast Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności i posiadanego mienia, ubezpieczenia mienia w transporcie, ponadto do zawarcia ubezpieczeń wymaganych prawem oraz innych ustalonych z Zamawiającym.

Umowa przewiduje kary umowne m.in. (i) za przekroczenie przez Wykonawcę terminu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o WZiZT - w wysokości 0,25% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, (ii) za przekroczenie przez Wykonawcę terminu złożenia wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia, (iii) za niedotrzymanie przez Wykonawcę terminu przeprowadzenia prób funkcjonalnych i rozruchu Instalacji - w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia. Ponadto w Umowie przewidziano kary umowne dla Wykonawcy: (i) w szczegółowo określonych przypadkach przekroczeń niektórych parametrów technicznych – w wysokości odniesionej procentowo do danej pozycji wynagrodzenia (od 0,1% do 2%), (ii) za przekroczenie uzgodnionego terminu usunięcia wad Instalacji stwierdzonych w okresie rękojmi lub gwarancji - w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, z przyczyn, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, (iii) za naruszenie zobowiązań Wykonawcy dotyczących zachowania poufności w wysokości 5% wynagrodzenia - za każdy przypadek naruszenia, (iv) za powierzenie wykonywania prac podwykonawcy niezgłoszonemu przez Wykonawcę lub niezaakceptowanemu przez Zamawiającego - w wysokości 5% wynagrodzenia, za każdy przypadek naruszenia.

W przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy, określonych w Umowie, przepisach prawa Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. Analogicznie, w przypadku odstąpienia od Umowy lub jej rozwiązania przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Zamawiającego, określonych w Umowie, przepisach prawa Wykonawca ma prawo do żądania od Zamawiającego zapłacenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia. Za wypowiedzenie licencji z powodów innych niż naruszanie przez Zamawiającego warunków licencji pomimo upływu 30 dni od dokonania przez Wykonawcę powiadomienia Zamawiającego, Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 20% wynagrodzenia. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia, a maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do wysokości 100% wynagrodzenia. Możliwość dochodzenia odszkodowania z tytułu utraconych korzyści została wyłączona.

Pozostałe postanowienia Umowy nie odbiegają znacząco od postanowień zawieranych w umowach tego rodzaju.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2019-06-03Michał GłowińskiSpecjalista ds. prawnych

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »