Reklama

COGNOR (COG): Zawarcie Przedwstępnej Umowy Sprzedaży Akcji i Udziałów - raport 27

Raport bieżący nr 27/2011
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

COGNOR SA [Emitent] podaje, iż wykonaniu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 02 lutego 2011 roku, w dniu 9 czerwca 2011 roku zawarł ze spółką ZŁOMREX SA w Poraju [ZSA] Przedwstępną Umowę Sprzedaży wszystkich posiadanych przez Złomrex Akcji i Udziałów w Spółkach:

- ZŁOMREX Metal Spółka z o.o.

- HSW - Huta Stali Jakościowych Spółka Akcyjna

- Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.

Reklama

[Spółki] [Transakcja].

W zawartej Umowie Strony zobowiązały się do opracowania najkorzystniejszej dla Emitenta i Spółek struktury transakcji mającej na celu nabycie przez Emitenta akcji i udziałów, przewidując, iż nabycie Akcji i Udziałów może nastąpić także pośrednio tj. poprzez nabycie akcji w podmiocie posiadającym Akcje i Udziały.

W Umowie ustalono, iż ostateczny sposób przeprowadzenia transakcji zostanie uzgodniony nie później niż do końca czerwca 2011r.

Cena Sprzedaży Udziałów i Akcji wynosi 703.000.000,00 zł (słownie: siedemset trzy miliony złotych) (Cena Sprzedaży), przy czym w przypadku transakcji na akcjach podmiotu bezpośrednio sprzedającego Akcje i Udziały wartość transakcji będzie obniżona o wartość Obligacji wyemitowanych przez ZŁOMREX International Finance SA ustaloną na podstawie kursu średniego NBP obowiązującego w dniu zawarcia Umowy oraz wartość ewentualnych zobowiązań podmiotu sprzedającego w stosunku do Cognor i podwyższona o wartość środków pieniężnych posiadanych przez sprzedającego.

Cena Sprzedaży obowiązuje przy założeniu, iż w stosunku do stanu na datę wyceny:

a) Spółki prowadzą działalność gospodarczą w niezmienionym zakresie,

b) nie zmieniły się w istotny sposób perspektywy i prognozy dla biznesów Spółek,

c) prognoza wyników Spółek na rok 2011 jest wykonalna,

d) Spółki posiadają nie niższe kapitały własne i kapitały obrotowe,

e) Spółki nie zwiększyły zadłużenia,

f) Złomrex odkupi od Ferrostal Łabędy i Złomrex Metal akcje i warranty Cognor,

g) Złomrex nie będzie posiadał żadnych zobowiązań do Spółek,

Ujawnienie odstępstw od założeń określonych powyżej uprawnia Emitenta wedle swojego uznania do:

a) Odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym ,

b) Odpowiedniej zmiany Ceny Sprzedaży.

Strony uzgodniły, iż Emitent uiści ZSA tytułem zaliczki kwotę 150.000.000 zł, z tym zastrzeżeniem, iż ZSA zobowiązał się do spłaty z uzyskanej zaliczki swoich zobowiązań w stosunku do Spółek.

Zabezpieczeniem zwrotu zaliczki jest weksel własny in blanco wystawiony przez ZŁOMREX SA wraz z deklaracją wekslową i poręczeniem Pana Przemysława Sztuczkowskiego oraz notarialne oświadczenie ZŁOMREX SA o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego do kwoty stanowiącej 150 % kwoty zaliczki

W przypadku nie dojścia do Transakcji przewidzianej Umową kwota zaliczki podlega zwrotowi powiększona o odsetki liczone od dnia uiszczenia zaliczki do dnia zwrotu, chyba, że do Transakcji nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Emitetna.

Umowę zawarto na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2011 roku.

W przypadku nie dojścia do transakcji przewidzianej Umową kwota zaliczki podlega zwrotowi powiększona o odsetki liczone od dnia uiszczenia zaliczki do dnia zwrotu, chyba, że do transakcji nie dojdzie z przyczyn leżących po stronie Emitetna.

Nadto Strony uzgodniły, iż Emitent lub spółki od niego zależne udzieli Spółkom następujących pożyczek:

a)12.891.976,60 zł dla Ferrostal Łabędy Spółka z o.o.,

b) 20.011.432 zł dla HSW-Huta Stali Jakościowych S.A.

Zabezpieczenie spłaty pożyczek stanowią weksle własne in blanco wraz z deklaracjami wekslowymi oraz z poręczeniem Złomrex SA obowiązującym do dnia zawarcia transakcji oraz w postaci notarialnych oświadczeń pożyczkobiorców o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 § 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego do wysokości 150% kwot pożyczek.

ZSA zobowiązał się i zapewnił, że środki uzyskane przez Spółki od Złomrex i Cognor lub spółek Grupy Cognor zostaną przeznaczone w pierwszej kolejności na całkowitą spłatę ich zadłużenia.

Strony postanowiły, iż z dniem zawarcia Umowy wszelkie pożytki wynikające z Akcji i Udziałów w Spółkach przysługują Emitentowi.

Strony ustaliły ponadto, iż z dniem zawarcia Umowy kontrola nad działalnością gospodarczą Spółek przechodzi do Emitenta. Kontroli nie podlegają akcje Emitenta będące w posiadaniu Spółek, które mają w tym względzie pełną swobodę działania i dysponowania nimi.

ZSA udzielił Emitentowi, pełnomocnictwa do wykonywania prawa głosu w pełnym zakresie z Akcji i Udziałów.

Emitent podaje, iż Spółki Złomrex Metal Spółka z o.o. i Ferrostal Łabędy Spółka z o.o. posiadają obecnie łącznie 10.000.000 sztuk akcji Emitenta o wartości nominalnej 20.000.000 zł, co stanowi 15,1% udziału w kapitale zakładowym Emitenta. Akcje uprawniają do wykonywania 20.000.000 głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta co stanowi 15,1% ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta. Przed nabyciem Akcji i Udziałów ZSA nabędzie posiadane akcje Emitenta przez ww. Spółki.

Występują następujące powiązania pomiędzy Emitentem, a ZSA:

Pan Przemysław Sztuczkowski pełniący funkcję Prezesa Zarządu Emitenta pełni także funkcję Prezesa Zarządu ZSA, nadto Pan Przemysław Sztuczkowski posiada 100% akcji ZSA, zaś ZSA posiada pośrednio i bezpośrednio łącznie 43 663 704 akcji i Emitenta, co stanowi 64,43 % udziału w kapitale i ogółu głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.
Przemysław Sztuczkowski - Prezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »