CHEMOS (CHS): Zawarcie przez Chemoservis-Dwory S.A. znaczącej umowy - raport 42

Raport bieżący nr 42/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Chemoservis-Dwory SA ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 5 listopada 2012 roku zawarł z firmą POLSKIE MŁYNY S.A. z siedzibą w Warszawie umowę na wykonanie robót budowlanych realizowanych na terenie Zespołu Zakładów Szymanów w Teresinie polegających na "Modernizacji dróg i placów" za wynagrodzeniem kosztorysowym 4.714.339,35 zł (cztery miliony siedemset czternaście tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć i 35/100 złotych) netto oraz na "Modernizacji infrastruktury kolejowej" za wynagrodzeniem kosztorysowym 1.351.276,03 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt sześć i 03/100 złotych) netto, co daje łączną wartość wynagrodzenia kosztorysowego w wysokości 6.065.615,38 zł (sześć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset piętnaście 38/100 złotych) netto. Termin końcowy wykonania przedmiotu umowy dla w/w zakresów określono na dzień 15.09.2013r.

Reklama

W umowie przewidziano kary za:

- za opóźnienie w realizacji etapów Przedmiotu Umowy - w kwocie 2.000,00 zł , za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady lub w okresie gwarancji - w kwocie 2.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę lub za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę - w kwocie 500.000,00 zł,

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za niewykonanie zadeklarowanego zakresu robót w wysokości 20% wartości (różnicy) netto między zadeklarowanym, a wykonanym zakresem robót.

- za nieotrzymanie dotacji z ARiMR w wysokości 20% wartości umowy netto z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy

- za niedotrzymanie tygodniowego terminu usunięcia wady w wysokości 10.000,00 zł na każdy rozpoczęty dzień przekraczający termin tygodniowy, a po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Zamawiający uprawniony będzie do żądania zapłaty kary umownej w kwocie 10.000,00 zł, za każdy rozpoczęty dzień przekraczający termin dodatkowy oraz powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne z tytułu odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego lub za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn zawinionych od Zamawiającego - w wysokości kwocie 500.000,00 zł .

Maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20% wartości wynagrodzenia netto. Niezależnie od przewidzianych kar umownych, zastrzeżono prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Kryterium znaczącej umowy wynika z przekroczenia 10% wartości kapitałów własnych Chemoservis-Dwory S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust.1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)
Wojciech Mazur - Prezes Zarządu

Emitent
Dowiedz się więcej na temat: dwór | Chemoservis-Dwory SA | Emitent | dwor
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Strona główna INTERIA.PL
Polecamy
Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »