Reklama

LARQ (LRQ): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy - raport 16

Raport bieżący nr 16/2015

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd CAM Media S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 13 kwietnia 2015 roku, otrzymał dokumenty, z których wynika, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE”) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 10 kwietnia 2015 roku z Miastem Poznań jako zamawiającym umowę nr ZTM.EZ.3313.5.2015, której przedmiotem jest dostarczenie i uruchomienie systemu wypożyczania rowerów pod nazwą Poznański Rower Miejski (dalej: "PRM”) oraz zarządzanie i utrzymanie PRM w okresie obowiązywania umowy. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Reklama

Umowa została zawarta na okres do dnia 31 stycznia 2016 roku. NEXTBIKE zobowiązał się wykonać przedmiot umowy we wskazanych w umowie terminach, przy czym uruchomienie nowej infrastruktury powinno nastąpić nie później niż do dnia 12 lipca 2015 roku.

Z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego NEXTBIKE otrzyma wynagrodzenie, na które składać się będą:

1) wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania i dostarczenia oprogramowania niezbędnego do obsługi PRM, projektów regulaminów i zasad, urządzeń stanowiących wyposażenie istniejącej infrastruktury w elektrozamki oraz uruchomienia istniejącej infrastruktury w kwocie 1.113.312,00 zł brutto,

2) wynagrodzenie ryczałtowe z tytułu wykonania i dostarczenia projektów urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowej i roweru przeznaczonego do wypożyczania, urządzeń stanowiących wyposażenie stacji rowerowych i rowerów w ramach nowej infrastruktury oraz uruchomienia nowej infrastruktury w kwocie 1.206.088,00 zł brutto,

3) wynagrodzenie z tytułu zarządzania i utrzymywania PRM w wysokości określonej odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym, która stanowić będzie sumę: kwoty należności pobranych przez NEXTBIKE od klientów PRM za zrealizowane podróże w systemie podstawowym w danym okresie rozliczeniowym oraz kwoty przychodów uzyskanych z tytułu świadczenia usług reklamowych na rowerach oraz na panelach lub innych urządzeniach wyposażenia stacji rowerowych systemu podstawowego w danym okresie rozliczeniowym, przy czym maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść 500.000,00 zł netto, powiększone o podatek VAT – po przekroczeniu tej kwoty wynagrodzenie nie będzie dalej wypłacane.

Na warunkach określonych w umowie zamawiający jest uprawniony do skorzystania z prawa opcji i złożenia zamówienia podsystemu PRM. W przypadku skorzystania przez zamawiającego z prawa opcji NEXTBIKE otrzyma wynagrodzenie, na które będą się składać: wynagrodzenie z tytułu dostawy i uruchomienia podsystemu PRM, którego maksymalna wysokość może wynieść 689.248,21 zł brutto; wynagrodzenie z tytułu zarządzania i utrzymania podsystemu PRM w wysokości określonej odrębnie w każdym okresie rozliczeniowym, przy czym maksymalna wysokość tego wynagrodzenia może wynieść 107.820,00 zł netto.

Zgodnie z umową zapłata wynagrodzenia wyczerpuje roszczenia NEXTBIKE w stosunku do zamawiającego z tytułu realizacji umowy.

Zamawiający wyraził zgodę na świadczenie przez NEXTBIKE usługi reklamowej na rowerach oraz na panelach w okresie zarządzania i utrzymywania PRM na warunkach, opisanych w umowie. NEXTBIKE ma prawo do rozbudowy systemu, bez możliwości żądania dodatkowego wynagrodzenia od zamawiającego, pod warunkiem poinformowania zamawiającego o zamiarze rozbudowy systemu.

Zamawiający uzyska wszelkie wymagane przepisami uzgodnienia oraz pozwolenia dotyczące lokalizacji stacji rowerowych, a w przypadku nieuzyskania pozwolenia na którąkolwiek z lokalizacji zamawiający wyznaczy lokalizację zastępczą. Zamawiający zobowiązał się nieodpłatnie udostępnić NEXTBIKE części nieruchomości wskazane pod lokalizacje stacji rowerowych, a także dopełnić wszelkich spraw formalnych związanych z udostępnieniem terenów nie będących jego własnością.

Z chwilą wygaśnięcia umowy NEXTBIKE ma obowiązek przekazać zamawiającemu PRM w stanie technicznym umożliwiającym jego dalsze funkcjonowanie, pogorszonym jedynie o zużycie będące następstwem jego prawidłowej eksploatacji.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie NEXTBIKE udziela zamawiającemu licencji niewyłącznej i nie podlegającej wypowiedzeniu na PRM na czas nieokreślony na korzystanie z PRM zgodnie z jego przeznaczeniem przy czym licencja ta nie wygasa wskutek zakończenia realizacji umowy. NEXTBIKE udziela również zamawiającemu licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony na korzystanie z oprogramowania służącego do funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części celem rozwoju PRM w szczególności poprzez wprowadzenie kolejnych stacji rowerowych.

NEXTBIKE zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadkach wskazanych w umowie, w szczególności w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie NEXTBIKE – w wysokości 20% sumy wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego. Kary umowne w określonej w umowie wysokości przysługują zamawiającemu również w przypadku zwłoki NEXTBIKE w uruchomieniu PRM, za niezapewnienie zgodnego z warunkami umowy funkcjonowania PRM lub niezgodne z wymaganiami realizowanie zarządzania systemem PRM, za niezapewnienie jakości obsługi, za niezapewnienie relokacji rowerów, za niezapewnienie całodobowej obsługi BOK oraz za nierozpatrywanie skarg. Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy/wypowiedzieć umowę z powodu istotnego naruszenia przez NEXTBIKE warunków umowy. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia/wypowiedzenia umowy bez jakichkolwiek roszczeń NEXTBIKE w przypadku gdy wobec NEXTBIKE zostało wszczęte postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne. Zamawiający ma również prawo odstąpienia/wypowiedzenia umowy w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2015-04-14Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2015-04-14Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł
2015-04-14Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »