LARQ (LRQ): Zawarcie przez jednostkę zależną od Emitenta znaczącej umowy - raport 4

Raport bieżący nr 4/2016

Podstawa Prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3 w związku z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jednolity Dz.U. z 2014 roku, poz. 133) Zarząd LARQ S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent”) informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. w dniu 29 stycznia 2016 roku, został poinformowany, że NEXTBIKE POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: "NEXTBIKE”) (spółka zależna od Emitenta), zawarła w dniu 29 stycznia 2016 roku z Miastem Łódź jako zamawiającym umowę, której przedmiotem jest uruchomienie, zarządzanie oraz kompleksowa eksploatacja systemu o nazwie Łódzki Rower Publiczny (dalej: "ŁRP”). W ramach przedmiotu umowy NEXTBIKE uruchomi system ŁRP oraz będzie świadczył usługę polegającą na zarządzaniu i kompleksowej eksploatacji systemu ŁRP w okresie od dnia uruchomienia do dnia zakończenia okresu obowiązywania umowy. Zgodnie z umową ŁRP ma być zarządzany w taki sposób, aby każdy uprawniony klient mógł wypożyczyć rower wg taryfy ustalonej przez Radę Miejską w Łodzi i przekazanej NEXTBIKE.

Reklama

Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Umowa została zawarta na okres do dnia 30 listopada 2019 roku. NEXTBIKE zobowiązał się wykonać przedmiot umowy we wskazanych w umowie terminach, przy czym uruchomienie ŁRP powinno nastąpić nie później niż do dnia 30 kwietnia 2016 roku.

Wysokość wynagrodzenia z tytułu wykonania przedmiotu umowy nie przekroczy kwoty 12.276.672,02 zł brutto, w tym: w roku 2016 kwoty 5.452.286,69 zł, w roku 2017 kwoty 2.274.795,11 zł, w roku 2018 kwoty 2.274.795,11 zł i w roku 2019 kwoty 2.274.795,11 zł. Zamawiający zastrzegł sobie możliwość modyfikacji (w drodze aneksu) ww. kwot w zależności od liczby miesięcy, w jakich będzie funkcjonował ŁRP. Za dostarczenie rowerów i uruchomienie ŁRP NEXTBIKE otrzyma wynagrodzenie w wysokości 3.683.001,61 zł. W trakcie trwania umowy po uruchomieniu ŁRP NEXTBIKE otrzymywać będzie za miesięczną eksploatację oraz zarządzanie w okresie dostępności ŁRP dla klientów miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 252.755,01 zł brutto, przy czym w przypadku gdy okres świadczenia usługi nie będzie obejmował pełnego miesiąca kalendarzowego wynagrodzenie pomniejszone zostanie proporcjonalnie do okresu świadczenia usługi.

Zamawiający będzie pobierał całość opłat z tytułu wypożyczeń rowerów ze stacji wskazanych w umowie, a także stacji dostawianych w ramach ewentualnych zamówień uzupełniających. Wykonawca/podmiot trzeci będzie uprawniony do pobierania 100% opłaty jednorazowej za wypożyczenie roweru na stacjach dodatkowych (finansowanych przez wykonawcę/podmioty trzecie). Przychody z tytułu najmu powierzchni reklamowej na rowerach objętych umową należą do NEXTBIKE, natomiast przychody z tytułu najmu powierzchni reklamowej na rowerach należących do podmiotów trzecich określają umowy pomiędzy NEXTBIKE a podmiotem trzecim.

Za szkody poniesione przez osoby trzecie w związku z korzystaniem z ŁRP zamawiający nie odpowiada i całość odpowiedzialności z tego tytułu obciąża NEXTBIKE, który zobowiązał się posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność kontraktowa i deliktowa) obejmujące swoim zakresem wskazane w umowie szkody, powstałe w związku z wykonywaniem wszystkich usług objętych przedmiotem umowy na kwotę nie mniejszą niż 3.000.000,00 zł, z franszyzą redukcyjną na poziomie nie wyższym niż 10.000,00 zł oraz regularnie opłacać składki ubezpieczeniowe od tego ubezpieczenia.

Zamawiający dopuszcza możliwość przyłączania do ŁRP przez NEXTBIKE i podmioty trzecie dodatkowych stacji rowerowych wraz z rowerami, z zastrzeżeniem, iż wszystkie koszty takich działań pokrywane będą wyłącznie ze środków pozyskanych przez wykonawcę/podmioty trzecie i nie będą powodować jakichkolwiek zobowiązań finansowych po stronie zamawiającego.

Zamawiający zobowiązał się nieodpłatnie udostępnić NEXTBIKE wydzielone części nieruchomości wskazane pod lokalizacje stacji rowerowych na czas trwania umowy.

Po zakończeniu realizacji umowy NEXTBIKE obowiązany jest usunąć elementy ŁRP z przestrzeni publicznej w terminie 30 dni od dnia wygaśnięcia umowy. W przypadku niewykonania tegoż obowiązku zamawiający jest uprawniony do zlecenia wykonania go podmiotowi trzeciemu na koszt i niebezpieczeństwo NEXTBIKE. Na żądanie zamawiającego NEXTBIKE zobowiązany jest sprzedać na rzecz zamawiającego cały system ŁRP wraz z oprogramowaniem lub wybrane przez zamawiającego poszczególne elementy systemu ŁRP za cenę brutto równą niezamortyzowanej części systemu ustalonej na dzień wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, lecz nie niższą niż 1,00 zł brutto i nie wyższą od ich wartości rynkowej. Niezależnie na rzecz zamawiającego zostało zastrzeżone prawo pierwokupu w stosunku do wszystkich elementów tworzących system ŁRP sprzedawanych przez wykonawcę w okresie obowiązywania umowy oraz w okresie kolejnych 6 miesięcy od daty rozwiązania lub wygaśnięcia umowy. Prawo pierwokupu będzie realizowane za cenę rynkową ustaloną zgodnie z zasadami określonymi w umowie.

W ramach wynagrodzenia ryczałtowego z tytułu wykonania przedmiotu zamówienia podstawowego na warunkach określonych w umowie NEXTBIKE udziela zamawiającemu licencji niewyłącznej i nie podlegającej wypowiedzeniu na PRM na czas nieokreślony na korzystanie z PRM zgodnie z jego przeznaczeniem przy czym licencja ta nie wygasa wskutek zakończenia realizacji umowy. NEXTBIKE udziela również zamawiającemu licencji niewyłącznej, na czas nieokreślony na korzystanie z oprogramowania służącego do funkcjonowania, monitorowania i rozliczania PRM, na trwałe lub czasowe zwielokrotnianie oprogramowania w całości lub w części celem rozwoju PRM w szczególności poprzez wprowadzenie kolejnych stacji rowerowych.

Na warunkach określonych w umowie w ramach wynagrodzenia NEXTBIKE zobowiązał się udzielić z chwilą uruchomienia ŁRP bez dodatkowych oświadczeń stron w tym zakresie i bez ograniczeń terytorialnych zamawiającemu nieograniczonej czasowo licencji (sublicencji) niewyłącznej udzielonej od dnia uruchomienia ŁRP do dnia 30 listopada 2026 roku bez możliwości wypowiedzenia, na cały system ŁRP oraz wszystkie jego elementy: oprogramowanie (w tym oprogramowanie bazodanowe), dostępnej dla nieograniczonej liczby użytkowników z prawem udzielania dalszych sublicencji na rzecz spółek, w których kapitale zamawiający posiada 100% udziałów lub akcji.

NEXTBIKE zobowiązał się, iż do dnia 30 listopada 2019 roku będzie wprowadzał bez dodatkowego wynagrodzenia na pisemny wniosek zamawiającego dodatkowe funkcjonalności i/lub upgrade do oprogramowania ŁPR na podstawie obserwacji i sugestii czynionych przez użytkowników systemu oraz zamawiającego. Zmiany będą wprowadzane bez dodatkowego wynagrodzenia.

W każdym roku kalendarzowym, w okresie od 1 marca do 30 listopada, NEXTBIKE na żądanie zamawiającego zobowiązany jest do bezpłatnego przeniesienia do nowych lokalizacji do 5 stacji rowerowych lub ich elementów zgodnie z żądaniami i wskazaniami zamawiającego; w przypadku zgłoszenia przez zamawiającego żądania dotyczącego przeniesienia w roku kalendarzowym więcej niż 5 stacji rowerowych NEXTBIKE zobowiązany będzie do ich przeniesienia, za co otrzyma zryczałtowaną opłatę w wysokości obliczonej jako ułamek wynagrodzenia przypadającego na rok, w którym dokonywane będzie przeniesienie stacji do nowych lokalizacji, za każdą przeniesioną na żądanie zamawiającego w okresie tego samego roku stację rowerową powyżej pięciu.

NEXTBIKE zapłaci zamawiającemu karę umowną w przypadkach wskazanych w umowie, w szczególności w przypadku odmowy wykonania zobowiązania do sprzedaży na rzecz zamawiającego całości lub poszczególnych elementów systemu ŁRP - w wysokości odpowiadającej łącznej wartości wynagrodzeń wypłaconych na rzecz NEXTBIKE w okresie obowiązywania umowy. Karę umowną w tej wysokości NEXTBIKE zobowiązany będzie zapłacić na rzecz zamawiającego również w przypadku odmowy udostępnienia: 1) biegłemu rewidentowi ksiąg rachunkowych dla celów ustalenia niezamortyzowanej wartości przedmiotu sprzedaży, lub 2) rzeczoznawcy do zbadania przedmiotów objętych zgłoszonym przez żądaniem sprzedaży dla celów ustalenia ich wartości rynkowej. Kary umowne w określonej w umowie wysokości przysługują zamawiającemu również w przypadku stwierdzenia uchybień w wykonywaniu przedmiotu umowy, w tym w szczególności za każdą rozpoczętą godzinę niefunkcjonowania ŁRP - w wysokości 0,5% miesięcznego wynagrodzenia ryczałtowego brutto, za brak uruchomienia ŁRP w terminie do 30 kwietnia 2016 roku za każdy kolejny rozpoczęty dzień zaczynając od zaoferowanego terminu uruchomienia - w wysokości 5.000,00 zł, za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od NEXTBIKE - w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto, przy czym zapłata kary umownej z tego tytułu nie zwalnia NEXTBIKE z obowiązku zapłaty kar umownych i odszkodowań należnych zamawiającemu z innych tytułów określonych w umowie, za nie przedłożenie dowodu ubezpieczenia wraz ze wszystkimi załącznikami lub dowodu uiszczenia składki na następne okresy płatności w trybie § 17 ust. 3 umowy - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień: braku umowy ubezpieczenia, braku ciągłości umowy ubezpieczenia lub nie przedłożenia któregokolwiek z ww. dokumentów.

Zamawiający zapłaci NEXTBIKE karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od zamawiającego w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto z wyłączeniem przypadku, wskazanego w umowie.

Strony zastrzegły sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

W przypadkach wskazanyvh w umowie zamawiający ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym niezależnie od przyczyn, jakie zgodnie z przepisami prawa uzasadniają możliwość odstąpienia od umowy lub jej rozwiązania. W szczególności zamawiający uprawniony będzie do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; gdy NEXTBIKE bez uzasadnionego powodu wstrzyma wykonywanie przedmiotu umowy, nie uruchomi ŁRP do dnia 30 kwietnia 2016 roku, bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął prac lub nie kontynuuje ich przez okres 14 dni, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie, wykonuje prace niezgodnie z umową oraz opisem przedmiotu zamówienia, bez akceptacji zamawiającego, a zamawiający bezskutecznie wezwał go do wykonywania umowy zgodnie z umową i upłynął termin wskazany w wezwaniu; w przypadku złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub zlikwidowania przedsiębiorstwa NEXTBIKE. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, jeżeli zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny przeprowadzenia testów sprawdzających funkcjonalność ŁRP.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta (kryterium uznania umowy za znaczącą umowę).

Pozostałe warunki wykonania umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2016-01-29Krzysztof PrzybyłowskiPrezes ZarząduKrzysztof Przybyłowski
2016-01-29Mikołaj ChruszczewskiCzłonek ZarząduMikołaj Chruszczewski
2016-01-29Małgorzata DzięciołCzłonek ZarząduMałgorzata Dzięcioł

Emitent

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »