Reklama

ATREM (ATR): Zawarcie przez konsorcjum z udziałem Emitenta umowy z POCZTA POLSKA S.A. na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek - raport 28

Raport bieżący nr 28/2017

Podstawa Prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2017, Zarząd Atrem S.A. informuje, iż w dniu 31 sierpnia 2017 r. Konsorcjum z udziałem Emitenta w składzie: ATREM spółka akcyjna z siedzibą w Złotnikach (Lider Konsorcjum) oraz DIMARK spółka akcyjna z siedzibą w Złotkowie (Partner Konsorcjum) podpisało z Poczta Polska S.A. (Zamawiający) umowę na realizację zamówienia na zakup Maszyny do opracowywania (sortowania) przesyłek.

Wartość wynagrodzenia należnego Wykonawcy opiewa na kwotę 38.977.000,00 zł brutto (słownie: trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy 00/100). Szacowany udział Atrem S.A. w wynagrodzeniu należnym całemu konsorcjum wynosi 50%.

Reklama

Maksymalny termin realizacji przedmiotu Umowy, tj. dostawy, instalacji i uruchomienia Maszyny, wynosi 60 tygodni od dnia zawarcia Umowy.

Wykonawca udzieli 30 – miesięcznej gwarancji na wykonane zamówienie.

Umowa przewiduje następujące przesłanki nałożenia kar umownych:

1.1 W przypadku gdy Wykonawca opóźni się w przekazaniu projektu technicznego lub nie poprawi projektu zgodnie z wnioskiem Zamawiającego w terminie 14 dni lub dodatkowym wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 15% wartości netto Umowy.

1.2 Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku braku zatwierdzenia projektu technicznego z winy Wykonawcy w okresie dłuższym niż 60 dni od przekazania projektu technicznego, wraz z prawem żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto Umowy. Prawo do odstąpienia Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia.

1.3 W przypadku opóźnień w realizacji terminu odbioru Maszyny, Zamawiający:

a) naliczy karę umowną w wysokości 0,1% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki, ale nie więcej niż 15% wartości netto Umowy, lub

b) Zamawiający może odstąpić od Umowy, w przypadku gdy zwłoka przekroczy 30 dni kalendarzowych, wraz z prawem żądania zapłaty kary umownej w wysokości 20% wartości netto Umowy. Prawo do odstąpienia Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia.

1.4 W przypadku braku możliwości odbioru Maszyny z winy Wykonawcy wynikającego z niedotrzymania parametrów technicznych określonych w projekcie technicznym, Zamawiający, po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego do usunięcia wad może odstąpić od Umowy w części lub w całości albo powierzyć usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie wyłącza obowiązku Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości określonej w pkt. 1.3a, w pełnej wysokości. Prawo do odstąpienia Zamawiający może zrealizować w terminie 30 dni od wystąpienia przesłanki uprawniającej go do odstąpienia. Odstępując od Umowy Zamawiający może pozostawić całość lub część dostawy do dyspozycji Wykonawcy za uprzednim zwrotem przez Wykonawcę wszelkich przekazanych mu należności.

1.5 W przypadku niedokonania aktualizacji oprogramowania lub niedokonania aktualizacji kodów źródłowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni kalendarzowych od daty zmiany wersji oprogramowania, które są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,01% wartości netto Umowy za każdy dzień zwłoki.

1.6 W przypadku opóźnień w Czasie Reakcji w okresie gwarancji, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych), za każdą rozpoczętą godzinę opóźnienia.

1.7 W przypadku opóźnień w usuwaniu wady w okresie gwarancji, które są następstwem okoliczności leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 1.000 PLN (słownie: tysiąc złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia.

1.8 W przypadku opóźnienia w wykonaniu jakiegokolwiek obowiązku, który Wykonawca jest obowiązany realizować w ramach usług serwisowych (np. utrzymywanie stanów magazynowych części zamiennych, szybkozużywających się lub materiałów eksploatacyjnych) i wsparcia technicznego, usługi "hot line”, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500 PLN (pięćset złotych) za każdy rozpoczęty dzień niedostępności.

1.9 W przypadku negatywnego wyniku testu, dotyczącego dotrzymania przez Maszynę parametrów technicznych określonych w projekcie technicznym, Zamawiający naliczy kary umowne w wysokości 0,1% wartości netto Umowy dziennie, za wyjątkiem kary za nie osiągnięcia wymaganego poziomu gotowości w okresie podstawowej dostępności, która zostanie naliczona miesięcznie. Naliczenie kary umownej nie uchyla obowiązku przywrócenia wartości parametrów określonych w ofercie lub wykonania czynności serwisowych określonych w dokumentacji.

1.10 W przypadku wygaśnięcia terminu obowiązywania i nieodnowienia polis ubezpieczenia, w okresie obowiązywania Umowy, Zamawiający naliczy karę umowną w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień niedostarczenia Zamawiającemu aktualnej polisy lub polis.

1.11 Za każdy pojedynczy przypadek naruszenia obowiązku związanego z ochroną informacji, danych osobowych Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wys. 5.000 zł (słownie pięć tysięcy złotych).

Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody w mieniu Zamawiającego (z wyłączeniem szkód pośrednich i następczych oraz z wyłączeniem utraconych korzyści natury handlowej, finansowej lub wizerunkowej) na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, jeżeli szkoda przewyższa wysokość kar umownych.

Maksymalny limit odszkodowania uzupełniającego należnego Zamawiającemu z tytułu poniesionej szkody ograniczony jest do wysokości 100% wartości Umowy.

Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania Umowy stanowiące 5% wynagrodzenia netto.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE, 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE.


PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2017-08-31Konrad ŚniatałaPrezes Zarządu

Reklama

Reklama

Reklama

Reklama

Strona główna INTERIA.PL

Polecamy

Finanse / Giełda / Podatki
Bądź na bieżąco!
Odblokuj reklamy i zyskaj nieograniczony dostęp do wszystkich treści w naszym serwisie.
Dzięki wyświetlanym reklamom korzystasz z naszego serwisu całkowicie bezpłatnie, a my możemy spełniać Twoje oczekiwania rozwijając się i poprawiając jakość naszych usług.
Odblokuj biznes.interia.pl lub zobacz instrukcję »
Nie, dziękuję. Wchodzę na Interię »